Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Panel i ganolbwyntio ar gyffuriau a seiberdroseddu

Bydd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys, yn cael ei holi ynglŷn â'r hyn y mae'n ei wneud i fynd i'r afael â throseddau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yng nghyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Mae aelodau'r Panel, sy'n cynrychioli'r pedwar awdurdod lleol yn ardal y llu,...

12 oriau yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Digwyddiadau fforwm landlordiaid

Mae landlordiaid yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu gwahodd i fynychu digwyddiadau fforwm ym mis Mai lle bydd siaradwyr gwadd yn cyflwyno ac yn trafod pynciau llosg cyfredol gan gynnwys: Y diweddaraf o ran deddfwriaeth Tystysgrifau Perfformiad Ynni a'r cymorth sydd ar gael i landlordiaid 'Llinellau S...

13 oriau yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin
 • Tai

Ailagor yr A484 yng Nghwmduad ym mis Mehefin

Disgwylir i waith i atgyweirio ac ailagor yr A484 yng Nghwmduad gael ei gwblhau ym mis Mehefin. Cafodd ran o'r ffordd ei hailagor ym mis Mawrth yn dilyn gwaith helaeth i glirio'r ardal a sicrhau ei bod yn ddiogel, ar ôl i dirlithriad ddigwydd yn ystod Storm Callum ym mis Hydref. Mae tîm priffyrdd...

4 diwrnod yn ôl

Cadwch y tacle allan o'ch cartre!

Mae preswylwyr yn cael eu hannog i fod ar eu gwyliadwriaeth am fasnachwyr twyllodrus ar garreg y drws sy'n cynnig gwneud gwaith garddio cyn misoedd yr haf. Mae swyddogion safonau masnach yn cynghori preswylwyr i gael golwg ar gynllun masnachwyr cymeradwy y Cyngor cyn cytuno i dalu unrhyw bobl sy'n...

7 diwrnod yn ôl

 • Safonau Masnach

Haelioni pobl yn codi £16k i deuluoedd a drawyd gan lifogydd

Mae dros £16,000 wedi cael ei rannu ymhlith pobl yr effeithiodd llifogydd mis Hydref diwethaf arnynt, diolch i haelioni cymunedau Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Lansiwyd Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul a Phont-tyweli gan wirfoddolwyr ym mis Tachwedd i godi arian a chasglu rhoddion i gynorthwyo'r r...

11 diwrnod yn ôl

Marchnad Caerfyrddin wedi'i henwi'n Farchnad Orau Cymru

Nid yw'n syndod i siopwyr rheolaidd Marchnad Caerfyrddin mai hon yw un o'r rhai gorau, ond nawr mae'n swyddogol! Cafodd y farchnad ei henwi'n Farchnad Orau Cymru gan Slow Food Cymru yn ddiweddar, sef cynllun gwobrau sy'n amlygu marchnadoedd, tai bwyta, a masnachwyr a chynhyrchwyr bwyd annibynnol 'd...

11 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Marchnadoedd

Cyllid newydd i fusnesau i wella ardaloedd allweddol o'r sir

Mae pot newydd o gyllid ar gael i gefnogi adfywio, twf busnesau a chreu swyddi mewn ardaloedd blaenoriaeth allweddol ledled Sir Gaerfyrddin. Mae'r Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio yn rhan o gynllun rhanbarthol Llywodraeth Cymru i hybu datblygiad economaidd yn yr ardaloedd hynny y mae angen...

11 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Helpu'r Cyngor i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Preswylio’n

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar fusnesau a phreswylwyr y sir i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gan Lywodraeth y DU. Mae'r cynllun yn golygu y bydd angen i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd wneud cais ar-lein i sicrhau eu hawliau i fyw a gweithio...

12 diwrnod yn ôl

Casglu biniau

Cafwyd rhai problemau gweithredol sydd wedi effeithio ar gasglu biniau, a hoffem ymddiheuro i breswylwyr am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Er nad yw hyn wedi effeithio ar y rhan fwyaf o aelwydydd, mae diwrnod neu wythnos gasglu rhai pobl wedi newid. Mae llwybrau newydd, ynghyd â rhai cerbydau'n to...

14 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Perchennog Tir yn y llys am anwybyddu hysbysiad cynllunio

Mae methu â dychwelyd gwaith papur ar gais adran gynllunio'r cyngor wedi costio dros £1,200 i ddyn o Gydweli. Cafodd Stephen Griffiths, o Borth y Castell, Cydweli, ei alw i Lys Ynadon Llanelli ddydd Gwener, 29 Mawrth am fethu â dychwelyd gwaith papur fel rhan o ymchwiliad gorfodi rheolau cynllunio...

18 diwrnod yn ôl

 • Cydweli, Cwm Gwendraeth
 • Gorfodi, Cynllunio

Heliwr yn y llys oherwydd cyflwr erchyll cynelau

Mae heliwr o Gaerfyrddin wedi cyfaddef iddo gyflawni ystod o droseddau isgynhyrchion anifeiliaid gan gynnwys caniatáu i ieir gerdded ar loriau gwaedlyd, cadw biniau'n gorlifo ag esgyrn ac anifeiliaid marw, a gadael carcasau lloi ar y llawr yn yr ardal brosesu'r ganolfan lle bu'n gweithio. Plediodd...

18 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Dal gyrrwr tacsi anghyfreithlon yn mynd â golffwyr adref

Mae dyn o Gaerfyrddin wedi cael ei ddal yn darparu gwasanaeth tacsi anghyfreithlon i grŵp o ddynion a oedd yn dychwelyd o daith chwarae golff ym Mhortiwgal. Cafodd Jason Vaughan, o Rydal Mount, Tre Ioan, ei dynnu at un ochr ar yr A48 rhwng Pont Abraham a Cross Hands ym mis Hydref 2018, fel rhan o y...

18 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Gorfodi, Trwyddedu a hawlenni

Defnyddwyr Llyfrgell i elwa o system newydd

Cyn bo hir, gallai defnyddwyr Llyfrgell yn Sir Gaerfyrddin gael mynediad i'w cofnodion o'u cartrefi eu hunain. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi buddsoddi mewn system newydd o ran rheoli llyfrgelloedd sydd â'r dechnoleg ddiweddaraf a hefyd yn caniatáu i staff gysylltu â defnyddwyr drwy e-bost neu neg...

18 diwrnod yn ôl

 • Llyfrgelloedd ac archifau

Gweithdai Dyffryn Aman ar eu newydd wedd yn creu 36 o swyddi

Mae 36 o swyddi wedi cael eu creu yn dilyn trawsnewid Gweithdai Glanaman. Mae pob un heblaw dwy o'r 13 o unedau diwydiannol yng Ngham 1 yn llawn busnesau sy'n amrywio o fusnesau ffensio a phren a gweithgynhyrchu offer pysgota, i fusnesau adfer ac atgyweirio dodrefn, cyflenwi stofiau llosgi coed ac...

18 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Swyddi a hyfforddiant

Dirwy i farbwr am ddefnyddio Bathodyn Glas yn anghyfreithlon

Mae barbwr o Lanelli a feddyliodd ei fod uwchlaw'r gyfraith wedi mynd o flaen llys am ei fod wedi defnyddio Bathodyn Glas person arall yn anghyfreithlon.     Cafodd Sean Jones, o Ar y Bryn, Porth Tywyn, ei ddal yn defnyddio bathodyn nad oedd yn perthyn iddo ar ôl i aelod o'r cyhoedd ei riportio i s...

19 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gorfodi, Teithio, ffyrdd a pharcio

Cyllido wedi’i gymeradwyo ar gyfer datblygiadau tai newydd

Mae cynigion ynghylch cyfleuster cyllido gwerth £6 miliwn i ddechrau dau ddatblygiad tai mawr yn Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cymeradwyo’n unfrydol gan Fwrdd Gweithredol y cyngor. Trafodwyd y gofynion cyllido – ar ran y cwmni tai sydd ym mherchenogaeth lwyr y cyngor, Cartrefi Croeso Cyfyngedig – yn...

20 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre, Cwm Gwendraeth
 • Tai

Gweithwyr yn cael eu hyfforddi i adnabod trosedd difrifol

Mae dros 200 o weithwyr rheng flaen wedi eu hyfforddi i adnabod arwyddion delio cyffuriau ar hyd Llinellau Sirol, gangiau troseddu trefnedig ac eithafiaeth. Derbyniodd gweithwyr cymdeithasol, swyddogion prawf, ymwelwyr iechyd, swyddogion tai a staff sy’n gweithio gyda phobl a all fod yn agored i ni...

20 diwrnod yn ôl

 • Diogelwch cymunedol

Disgyblion Ysgol Llangadog yn dathlu estyniad newydd

Mae plant a staff Ysgol Llangadog yn dathlu cwblhau estyniad newydd fel rhan o fuddsoddiad gwerth £4.5 miliwn yn yr ysgol. Mae'r adeilad newydd sy'n darparu ystafelloedd dosbarth newydd i 120 o ddisgyblion ynghyd â maes parcio newydd ar gyfer 52 o gerbydau, yn nodi cwblhau cam un y cynllun. Mae hw...

20 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Siôn Corn a'i gynorthwyydd bach drwg yn y llys

Mae tad a mab, a oedd wedi gwisgo fel Siôn Corn a'i gynorthwyydd bach, ar y rhestr ddrwg ar ôl casglu arian ar y strydoedd heb hawlen elusennol. Mae Clifford a Luke Evans wedi cael gorchymyn i dalu dros £1,500 ar ôl cyfaddef i gasglu'r arian ar gyfer elusen iechyd meddwl, MIND, heb drwydded casglia...

20 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Gorfodi

Cwblhau gwaith yn Ysgol Pontyberem

Mae'r gwaith o adnewyddu Ysgol Pontyberem yn llwyr wedi'i gwblhau. Buddsoddwyd £4 miliwn mewn adnewyddu ac ail-lunio'r ysgol gyfan, gan gynnwys lloriau, waliau a tho newydd. Dechreuwyd ar y gwaith ym mis Gorffennaf 2017 gan y datblygwyr lleol, Lloyd a Gravell, a fu'n gweithio tra bo'r ysgol ar ago...

22 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Addysg ac ysgolion

Talu ar-lein am hawlenni parcio blynyddol newydd

Bydd hawlenni parcio blynyddol ar gyfer atyniadau arfordir a chefn gwlad Sir Gaerfyrddin ar gael i'w prynu ar-lein o ddydd Llun (Ebrill 1, 2019). Bydd yr hawlenni yn caniatáu ymwelwyr i barcio ym meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Sir Caerfyrddin ar draws Parc Arfordirol y Mileniwm, Parc Gwled...

25 diwrnod yn ôl

Grant ar gyfer cartrefi newydd yn y Bryn, Llanelli

Mae gwaith wedi hen gychwyn ar ddatblygiad tai fforddiadwy newydd yn Llanelli a gafodd grant gwerth £3.1 miliwn. Bu Cyngor Sir Caerfyrddin yn llwyddiannus yn ei gais am grant Llywodraeth Cymru, a fydd yn helpu i dalu am gostau cynllun â 34 o dai ar dir sy'n agos i ystâd dai Dylan yn y Bryn. Bydd y...

27 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Gwasanaethau Bysiau ‐ Gwyliau Banc 2019

Dyma'r trefniadau ar gyfer gwasanaethau bysiau sy'n gweithredu ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin yn ystod Gwyliau Banc 2019 (gan gynnwys gwasanaethau Trawscymru a gwasanaeth Bwcabus, gwasanaethau Galw a Theithio a gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin): Dydd Gwener, Ebrill 19, 2019 (Dydd Gwener y Gr...

27 diwrnod yn ôl

Neges codi, bagio a binio'r baw i berchnogion cŵn

Atgoffir perchnogion cŵn i godi, bagio a binio baw eu cŵn pan fyddant yn ymweld â Pharc Gwledig Pen-bre. Daw hyn ar ôl i swyddogion gorfodi gyflwyno gwerth £1,225 mewn Hysbysiadau Cosb Benodedig mewn pedair wythnos yn unig i bobl ledled y sir nad oeddent wedi codi baw eu cŵn. Daliwyd dau ohonynt y...

29 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Gwaith yn dechrau ar bistro newydd ar lan y môr

Mae gwaith wedi dechrau i drawsnewid yr hen Ganolfan Ddarganfod yn Noc y Gogledd, Llanelli yn fwyty tri llawr trawiadol ger y traeth. Enw'r bwyty fydd caffi a bistro St. Elli's Bay a bydd yn cynnwys caffi ar y llawr gwaelod a llecyn bwyta yn yr awyr agored, bwyty ar y llawr cyntaf gyda golygfeydd p...

29 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Arfordir a Chefn Gwlad, Datblygu a buddsoddiad

Galw am wirfoddolwyr i'r afael ag unigrwydd

Mae Cymdeithas yr Awyrlu Brenhinol yn bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr ar draws Sir Gâr ar gyfer ei wasanaeth cyfeillio, sy'n paru gwirfoddolwyr gydag aelodau o gymuned yr Awyrlu sy'n ei chael hi'n anodd o ran teimlo'n unig neu'n ynysig. Gyda 170,000 o gyn-filwyr yr RAF yn delio â materion ynysu, a...

29 diwrnod yn ôl

 • Y Lluoedd Arfog

Gwaith yn dechrau ar ysgol gwerth £4.1miliwn ym Mhump-hewl

Mae'r gwaith wedi dechrau ar brosiect adeiladu gwerth £4.1miliwn i godi ysgol newydd yn lle Ysgol Pum Heol ym Mhum Heol. Mae'n cael ei hadeiladu ar dir ger y safle presennol a bydd yn darparu ar gyfer 120 o ddisgyblion rhwng 4 ac 11 oed, ynghyd â 30 o leoedd meithrin ychwanegol, gan helpu i ateb y...

32 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion

Lloi marw wedi'u gadel i bydru ar dir ffermwr lleol

Mae ffermwr o Sir Gaerfyrddin wedi cael gorchymyn i dalu dros £2,000 ar ôl i dri llo gael eu darganfod yn pydru ar ei dir. Cyfaddefodd Wyn Morgan, o Ryddgoes Fawr yng Nghastell-newydd Emlyn, ei fod wedi oedi cyn cael gwared â'r anifeiliaid marw er iddo gael negeseuon atgoffa gan swyddogion iechyd n...

34 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn
 • Gorfodi

Cytuno ar ardrethi is i fusnesau Sir Gaerfyrddin unwaith eto

Bydd tua 600 o fusnesau i gychwyn yn cael budd o'r pecyn rhyddhad ardrethi yn dilyn penderfyniad gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin. Bydd y Cyngor yn cefnogi Cynllun Rhyddhad Ardrethi y Stryd Fawr sydd ar gael i awdurdodau gan Lywodraeth Cymru. Mae'r cynllun wedi'i anelu at fusnesau yng N...

34 diwrnod yn ôl

 • Cynllunio, Adfywio

Newyddion da i Rydaman wrth i gynllun ffordd gael ei gwblhau

Mae'r gwaith mawr i wella cyffordd Stryd y Gwynt â Lôn Tir-y-dail yn Rhydaman wedi'i gwblhau. Roedd y cynllun, gwerth £1.8 miliwn, yn cynnwys adeiladu cylchfan newydd yn lle'r goleuadau traffig a bydd yn helpu i leddfu'r tagfeydd yn y dref; ac yn bwysig iawn, bydd hefyd yn helpu o ran y cynlluniau...

35 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Gellir defnyddio credydau amser ar gyfer gwastraff swmpus

Bellach, gall tenantiaid y Cyngor sy'n gwneud gwaith gwirfoddol yn eu cymunedau ddefnyddio eu credydau amser i gael gwared ar eu heitemau gwastraff swmpus. Gellir defnyddio wyth credyd amser ar gyfer hyd at dair eitem sydd fel arfer yn costio £25. Mae enghreifftiau o wastraff swmpus yn cynnwys gwel...

35 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gofal cymdeithasol ac iechyd, Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Plant a teuluoedd

Bargen Ddinesig Bae Abertawe - datganiad adolygiad mewnol

Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart, Cadeirydd Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe: "Cynhaliwyd yr adolygiad hwn ar y cyd ag adolygiad annibynnol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU o raglen y Fargen Ddinesig, ac roedd yn ceisio sicrhau y bydd yn darparu buddion economaidd ar gyfer y rhanbarth....

36 diwrnod yn ôl

 • Bargen Ddinesig

Newidiadau i gasgliadau biniau o 1 Ebrill

Bydd newidiadau i gasgliadau biniau i rai aelwydydd yn Sir Gaerfyrddin o 1 Ebrill ymlaen. Gallai'r newid i'r diwrnod casglu neu'r wythnosau bagiau glas/du effeithio ar oddeutu 13,000 o gartrefi ledled y sir, a bydd oddeutu 2,000 yn cael gwasanaeth ailgylchu llawn am y tro cyntaf. Bydd y preswylwyr...

36 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Lansio Cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy

A ydych yn fyfyriwr ac yn gyw entrepreneur sy'n chwilio am gymorth i sefydlu eich busnes newydd? Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy am eleni. £5,000 yw'r wobr, ynghyd â swyddfa am ddim am flwyddyn yng Nghanolfan Fenter y Goleudy yn Nafen, Llanelli. Bydd...

39 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Digwyddiadau

Adolygiad yn argymell cymeradwyo prosiectau'r Fargen Ddinesi

Dylai dau brosiect mawr sy'n rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe gwerth £1.3 biliwn gael eu cymeradwyo ar unwaith, yn ôl adolygiad annibynnol. Mae'r adolygiad – a gynhaliwyd gan Actica Consulting ar gyfer Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru – yn dweud bod yr achosion busnes ar gyfer clwstwr digido...

39 diwrnod yn ôl

 • Bargen Ddinesig

Ailagor yr A484 yng Nghwmduad yn rhannol

Mae'r A484 yng Nghwmduad wedi ailagor yn rhannol, yn dilyn gwaith helaeth i glirio'r ardal a'i gwneud yn ddiogel ar ôl tirlithriad. Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn arwain gwaith tra chymhleth i glirio'r briffordd a sefydlogi'r tir ers mis Hydref, pan fu farw dyn ifanc yn drasig...

41 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Dechrau gwaith ar gynllun mawr i drawsnewid Pentywyn

Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun mawr gwerth £7 miliwn i drawsnewid Pentywyn yn gyrchfan ymwelwyr pwysig yng Nghymru. Bydd Prosiect Denu Twristiaid Pentywyn, o dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, yn cynnwys amgueddfa Traeth y Gwibwyr newydd o'r radd flaenaf i gofio am gysylltiad hanesyddol Pent...

41 diwrnod yn ôl

 • Pentywyn
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant, Arfordir a Chefn Gwlad, Darganfod Sir Gâr

Newidiadau i ganolfannau ailgylchu yn cael eu cymeradwyo

Mae nifer o newidiadau yng nghanolfannau ailgylchu Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cymeradwyo er mwyn ceisio gwella cyfradd ailgylchu'r sir. Mae'n cynnwys gwahardd gwastraff masnachol; gwiriadau preswyliaeth; system hawlen i faniau, cyflwyno didoli bagiau du; ac oriau agor newydd. Mae'r argymhellion...

42 diwrnod yn ôl

Treth Gyngor Sir Gaerfyrddin 2019-20

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymeradwyo cynnydd o 4.89% yn y Dreth Gyngor, neu £58.57 y flwyddyn ar gyfer eiddo arferol ym mand D - sef tua £1.13 yr wythnos yn ychwanegol. Pan gaiff hyn ei gyfuno â phraeseptau Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys a Chynghorau Tref a Chymuned, bydd eiddo arferol ym man...

43 diwrnod yn ôl

 • Cyllid

Agor Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin yn swyddogol

Mae ffordd gyswllt newydd gwerth £6.15miliwn sy'n cysylltu canol tref Caerfyrddin â'r gorllewin wedi agor yn swyddogol. Dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, agorodd cynllun Gorllewin Caerfyrddin i gerbydau brynhawn ddydd Gwener (8 Mawrth, 2019). Mae'r ffordd yn cysylltu'r A40 ger Travellers Rest...

46 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

Buddsoddiad sylweddol o £261miliwn yn rhaglen gyfalaf y sir

Cewch weld pa brosiectau mawr a datblygiadau uchelgeisiol sydd ar y gweill ar gyfer Sir Gaerfyrddin dros y pum mlynedd nesaf wrth i'r cyngor wario £261miliwn ar ei raglen gyfalaf. Bydd y buddsoddiad sylweddol - y cytunwyd arno'n unfrydol gan y cyngor llawn - yn helpu i roi hwb i'r economi leol ac...

48 diwrnod yn ôl

 • Cyllid

Cyhoeddi enillwyr y gwobrau dathlu diwylliant

Cyhoeddwyd enwau enillwyr Gwobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin, a gynhelir eleni am yr eildro.  Mae 18 - tri o bob categori - wedi cael eu dewis o blith mwy na 110 o geisiadau. Nod y Gwobrau, a gynhelir mewn partneriaeth rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, y Llanelli Star a'r Carmarthen Journal, yw...

48 diwrnod yn ôl

 • Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Cosb i ddyn o Lanelli am adael ei sbwriel yn y man anghywir

Mae dyn o Lanelli wedi cael ei gosbi am adael sbwriel ei gartref ar y stryd nesaf deirgwaith. Mae'n rhaid i Ivan Istok, o Stryd Ralph yn Llanelli, dalu dros £400 ar ôl iddo gyfaddef ei fod wedi gadael bagiau glas a oedd yn cynnwys bwyd, cewynnau a gwydr ar Stryd Robinson. Clywodd ynadon Llanelli f...

48 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gorfodi, Ailgylchu, biniau a sbwriel

Rhybudd ynghylch masnachwyr twyllodrus

Mae preswylwyr yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu cynghori i feddwl ddwywaith cyn cytuno i dalu pobl sy'n galw heb wahoddiad am waith garddio ac adeiladu. Daw hyn wedi i dîm Safonau Masnach y Cyngor dderbyn adroddiad gan ffermwr yn ardal Cwm Gwendraeth a oedd wedi trosglwyddo swm sylweddol o arian am wa...

49 diwrnod yn ôl

 • Safonau Masnach

Rhoi cyngor i drigolion am ddiogelu cartref

Mae dros 250 o gartrefi yn Llanelli wedi cael cyngor am gadw eu cartrefi'n ddiogel. Mewn ymgyrch ar y cyd gyda Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, aeth swyddogion tai Cyngor Sir Caerfyrddin i Glos Granby, Clos Dewi Sant, ac Ystâd Buddulph i siarad â'r trigolio...

49 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Tai

Mwy o dai i elwa ar fesurau ynni am ddim

Bydd tua 250 o gartrefi yn Llanelli yn cael budd o foeleri newydd neu foeleri yn lle'r hen rai. Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £1.5 miliwn ychwanegol o gyllid i Gyngor Sir Caerfyrddin i wella effeithlonrwydd ynni yn ardal Tŷ-isa yn y dref. Bydd cartrefi'n gynhesach o ganlyniad i'r mesurau newy...

49 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Tai

Gweld tai fforddiadwy i'w rhentu neu eu prynu ar-lein

Cyn bo hir bydd pobl ar y gofrestr tai yn Sir Gaerfyrddin yn gallu mynd ar-lein i weld y tai sydd ar gael i'w rhentu. Bydd yr holl dai gwag sy'n barod i breswylwyr a thai cost isel i'w prynu yn cael eu hysbysebu o dan gynllun newydd y Cyngor o'r enw Canfod Cartref. Bydd y cynllun yn cymryd lle'r s...

49 diwrnod yn ôl

 • Tai

Dweud eich dweud ynghylch rhaglenni gwaith Pwyllgorau Craffu

Mae Pwyllgorau Craffu Cyngor Sir Caerfyrddin am i bobl ddweud eu dweud ynghylch pa rannau o wasanaethau'r Awdurdod y dylent roi sylw iddynt nesaf. Mae Pwyllgorau Craffu yn rhan bwysig o'r broses ddemocrataidd. Mae'r rhan fwyaf o benderfyniadau'r Cyngor yn cael eu gwneud gan y Bwrdd Gweithredol o 1...

50 diwrnod yn ôl

Llyfryn croeso i breswylwyr newydd y sir

Mae llyfryn croeso wedi cael ei greu ar gyfer y rheiny sydd wedi dychwelyd i fyw yn Sir Gaerfyrddin neu sydd wedi symud yno. Mae'r pecyn yn rhoi esboniad am y Sir a'r iaith Gymraeg. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y manteision o fod yn ddwyieithog yn ogystal â rhestru'r gwahanol fusnesau a sefy...

50 diwrnod yn ôl

 • Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Gorchymyn newydd i wella'r broses gynllunio ar gyfer datblyg

Mae gorchymyn cynllunio newydd i roi hwb i Ganol Tref Llanelli wedi cael ei gyflwyno. Bydd y Gorchymyn Datblygu Lleol yn arwain at broses gynllunio fwy syml a fydd yn ei gwneud yn haws i ddatblygwyr gymryd cyfrifoldeb dros adeiladau neu siopau gwag. Bwriad y Gorchymyn Datblygu Lleol yw helpu i dde...

56 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Cynllunio