Erthyglau dan sylw

Rydym wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2018.

Bydd Geraint Thomas, enillydd Tour de France, yn cystadlu am y tro cyntaf ers ei fuddugoliaeth hanesyddol, yma yn Sir Gaerfyrddin.

Disgwylir i filoedd o bobl ddod allan i wylio'r daith. Rydym am sicrhau eich bod yn mwynhau'r diwrnod. Cofiwch gael y wybodaeth hanfodol ddiweddaraf am wylio’r ras yn ddiogel.

Dyma rai cynghorion i sicrhau eich bod yn manteisio i'r eithaf ar Daith Prydain 2018

Mae beic enfawr wedi'i osod yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, wrth i ni ddechrau cyfri'r dyddiau cyn Taith Prydain.

Mae beiciau gwyrdd arbennig wedi cael eu gosod o gwmpas Sir Gaerfyrddin i nodi llwybr Taith Prydain ar 2 Medi.

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Casglu biniau dros wyl banc mis Awst

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau sbwriel/deunydd ailgylchu dros wyl banc mis Awst. O ddydd Llun, 27 Awst tan ddydd Gwener, 31 Awst, bydd casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Er enghraifft, os yw eich casgliad i fod ar ddydd Llun, ni fydd yn digwyd...

15 oriau yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Rhybuddion

Cyngerdd byw Estrons yn Llyfrgell Llanelli

Ni fyddech fel arfer yn ystyried archebu tocynnau i weld eich hoff fand mewn llyfrgell, ond dyna'n union beth sy'n digwydd yn Llyfrgell Llanelli sydd wedi sicrhau gig unigryw gan y band pop-roc o Gymru a Chanada sef yr Estrons. Dyma'r unig lyfrgell yng Nghymru i sicrhau gig gerddoriaeth fyw fel rha...

1 diwrnod yn ôl

Llwyddiant yn parhau i fyfyrwyr 6ed Dosbarth Sir Gaerfyrddin

Mae ansawdd uchel y cymorth a'r arweiniad y mae myfyrwyr chweched dosbarth wedi'u cael ledled ysgolion Sir Gaerfyrddin yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar y safonau a gyflawnwyd yn yr arholiadau Safon Uwch a Safon Uwch Gyfrannol (UG). Mae nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau Safon Uwch ac U...

5 diwrnod yn ôl

Gwaith yn mynd yn ei flaen ar adeilad archif newydd y Sir

Mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen yn llwyddiannus ar Y Stordy, sef yr estyniad archif newydd gwerth £2.6 miliwn yng nghefn Llyfrgell Caerfyrddin. Dechreuodd y Contractwyr TRJ ar y gwaith ar y safle ym mis Mai eleni, a'r gobaith yw bydd yr adeilad yn agor erbyn Hydref nesaf. Bydd datblygiad y cyfleu...

6 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Datblygu a buddsoddiad, Llyfrgelloedd ac archifau

Newidiadau i wasanaethau bws lleol yn Sir Gaerfyrddin

Mae nifer o newidiadau yn cael eu gwneud i wasanaethau bws lleol yn Sir Gaerfyrddin yn ystod mis Awst, Medi a Hydref 2018. Mae Midway Motors wedi cyhoeddi eu bod yn rhoi'r gorau i'w gwasanaeth bws masnachol rhif 230 rhwng Aberteifi a Chaerfyrddin. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu ar ddydd Mercher cyn...

11 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Amnest gwastraff Llanymddyfri

Anogir pobl Llanymddyfri a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal yn y mart ddydd Sadwrn, Medi 15 rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgello...

7 diwrnod yn ôl

 • Llanymddyfri
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Amnest gwastraff a theiars yn Llanybydder

Anogir pobl Llanybydder a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal yn y maes parcio ddydd Sadwrn, 11 Awst rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhe...

7 diwrnod yn ôl

 • Llanybydder
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Digwyddiadau

Tocynnau bws ysgol

Mae bron i 5,000 o docynnau bws wedi cael eu postio ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yn barod ar gyfer mis Medi.Gofynnir i unrhyw un sydd heb gael ei docyn bws eto gysylltu â'r Cyngor ar unwaith. Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd: “...

11 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Teithio, ffyrdd a pharcio

Sialens ddarllen yr haf yn rhad ac am ddim

Mae plant yn cael eu hannog i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni, sy'n rhad ac am ddim.Dyfeiswyr Direidi yw thema y sialens eleni, lansiwyd ar ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf, i ddathlu 80 mlynedd ers dechrau'r comic, Beano. I gymryd rhan yn y sialens, y cyfan mae'n rhaid i blant ei wneud yw m...

36 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Llyfrgelloedd ac archifau

Y Cyngor yn erlyn bridiwr cŵn anghyfreithlon

Mae bridiwr cŵn anghyfreithlon yn Sir Gaerfyrddin wedi cael gorchymyn i dalu £13,500 am barhau i fridio a gwerthu cŵn bach er bod yr Awdurdod Lleol wedi gwrthod rhoi trwydded iddi. Cafodd Sylvia Griffiths, perchennog Glenview Kennels yn Llandyfaelog, ei herlyn gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ôl i swyd...

11 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Trwyddedu a hawlenni, Gorfodi

Gwyriadau yn Sgwâr Capel Hendre dros y penwythnos

Mae prosiect mawr i wella diogelwch ger Sgwâr Capel Hendre i gerddwyr a gyrwyr bron wedi'i gwblhau. Disgwylir i'r prosiect, sy'n cael ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin a'i gyllido gan Lywodraeth Cymru, gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Awst. Mae'r prosiect gwella, a ddechreuodd ym mis Mawrth, yn...

11 diwrnod yn ôl

Clwb Gwyliau Actif yn dychwelyd yn ystod yr haf

Mae Clybiau Gwyliau Actif Cyngor Sir Caerfyrddin yn dychwelyd yn ystod gwyliau'r haf ac mae rhieni yn cael eu hannog i archebu lle'n gynnar. Bydd y clybiau, a gynhelir bob blwyddyn yng nghanolfannau hamdden Sir Gaerfyrddin, ar gael rhwng 25 Gorffennaf a 31 Awst, o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw...

27 diwrnod yn ôl

Gwaith ffilmio yn rhoi hwb i gefn gwlad Sir Gâr

Ar ôl i sêr Hollywood, gan gynnwys Judi Dench, ffilmio golygfeydd ar gyfer ffilm mawr newydd yn Llansteffan a Llandeilo, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei gwneud yn haws nag erioed o'r blaen i ffilmio yn y Sir. Mae'r Cyngor wedi gwella'r adran ar ei wefan ar gyfer cyfleoedd ffilmio, er mwyn gwneud y...

33 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Arfordir a Chefn Gwlad, Darganfod Sir Gâr

Cynlluniau Ysgol Dewi Sant yn symud yn eu blaenau

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Llanelli, a fyddai'n costio £9 miliwn, wedi cymryd cam ymlaen yn dilyn y newyddion bod cais am faes pentref ar gyfer y safle arfaethedig wedi'i wrthod. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig adeiladu ysgol newydd ar gaeau Llanerch, ond heriodd...

13 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion, Eiddo'r Cyngor, Cynllunio

Cais i ailenwi Felodrom er clod i Geraint Thomas

I ddathlu llwyddiant Geraint Thomas yn y Tour de France, gallai Felodrom Caerfyrddin gael ei hailenwi i dalu teyrnged i'r pencampwr beicio. Er mwyn cydnabod gwreiddiau teuluol Geraint ym Mancyfelin ger Sanclêr, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig galw felodrom y dref yn 'Feledrom Geraint Thomas' o...

14 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Beicio

Ffordd Gyswllt Cross Hands

Mae gwaith ar ffordd gyswllt newydd yn y sir yn mynd yn ei flaen.Bydd Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands yn gwasanaethu fel dolen gyswllt bwysig ar gyfer cefnffordd yr A48 a Pharc Busnes Cross Hands; gan gysylltu Gors-las a Cross Hands drwy Barc Busnes Cross Hands.  Bwriedir agor Cam Un, rhwng He...

15 diwrnod yn ôl

 • Cross Hands
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

O Baris i Ben-bre?

Gallai Geraint Thomas, enillydd Tour de France, fod ymhlith beicwyr gorau'r byd a fydd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin ym mis Medi wrth i'r sir gynnal Cymal Un ras nodedig Taith Prydain. Mae pawb wedi bod yn dilyn buddugoliaeth hanesyddol Geraint yn ras feicio fwyaf y byd a ddaeth i ben â gorymdaith...

21 diwrnod yn ôl

 • Beicio

Amser o hyd i gymryd rhan yn ymgynghoriad y CDLl

Sut le fydd Sir Gâr yn 2033? Mae pythefnos ar ôl i ateb holiadur am ddyfodol cynllunio yn ein sir. Mae Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig yn cael ei baratoi ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Dyma’r cynllun fydd yn cael ei ddefnyddio fel sail i benderfynu ar geisiadau cynllunio tan y flwyddyn 2033. Bydd yn b...

22 diwrnod yn ôl

 • Cynllunio

Dechrau arbennig i wyliau'r haf

Gall plant yn Sir Gaerfyrddin ddechrau ar eu gwyliau haf gyda sblash yn rhai o barciau'r sir. Mae pyllau padlo bellach ar agor ym Mharc Howard, Parc y Goron, Llanelli. Mae'r pwll ym Mharc y Bobl, hefyd yn Llanelli, yn agor yr wythnos nesaf yn dilyn gwaith adnewyddu. Mae'r tri phwll nofio yn cael eu...

18 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Digwyddiad yng Nghaerfyrddin

Digwyddiad ar ben...

 • Caerfyrddin
 • Heddlu a Throseddu

Cymeradwyo dogfen allweddol y Fargen Ddinesig

Mae Cyngor Sir Penfro a Chyngor Abertawe wedi cymeradwyo Cytundeb Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe erbyn hyn, gan ddilyn enghraifft Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae'r Cytundeb Cyd-bwyllgor sy'n amlinellu egwyddorion y Farge...

20 diwrnod yn ôl

Dylunio Jyrsi ar gyfer taith feicio fwyaf Prydain

Mae cyfle i blant ysgol ddylunio jyrsi feicio fel rhan o ddathliadau Taith Prydain OVO Energy Sir Gaerfyrddin. Gall unrhyw un o dan 16 oed roi cynnig arni a bydd jyrsi'n cael ei chreu ar sail y dyluniad buddugol. Cyflwynir y jyrsi hon wedyn i'r holl feicwyr o Gymru wrth iddynt gychwyn ar gymal cynt...

34 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Beicio

Adeilad eiconig yn Rhydaman yn ailagor

Mae'r gwaith o ailddatblygu adeilad eiconig yn Rhydaman wedi'i gwblhau. Mae'r hen lys yn cael ei ddefnyddio unwaith eto ar ôl gwneud gwaith adnewyddu mawr ar gyfer creu swyddfeydd. Prynodd Cyngor Sir Caerfyrddin yr adeilad adfeiliedig ar ôl iddo gau yn 2011 fel rhan o ddiwygiadau'r Weinyddiaeth Gy...

34 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Y Fargen Ddinesig yn rhan o Fagloriaeth Cymru

Cyn hir, bydd cannoedd o ddisgyblion Sir Gaerfyrddin yn dysgu am Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn. O fis Medi ymlaen, bydd y Fargen Ddinesig yn cael ei chynnwys fel rhan o fodiwl menter a chyflogadwyedd Bagloriaeth Cymru mewn ysgolion ar draws y Sir. Yn dilyn cyfnod prawf yn Si...

28 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Bargen Ddinesig

Dechrau'r gwaith o osod wyneb newydd ar ffyrdd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau rhaglen gwerth £4 miliwn sy'n cynnwys gosod wyneb newydd ar nifer o ffyrdd ledled y sir. Sir Gaerfyrddin sydd â'r rhwydwaith priffyrdd ail fwyaf yng Nghymru a llwyddwyd i gael £2.2m gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â'i chyllideb ei hun er mwyn sicrhau buddsoddia...

26 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Gofrestr Etholwyr

Cyn bo hir bydd pob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin yn derbyn Ffurflen Ymholiad Aelwyd i gadarnhau pwy ddylai gael ei gofrestru i bleidleisio. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ysgrifennu i bob preswylfa bob blwyddyn i ddiweddaru'r Gofrestr Etholwyr.Mae'n bwysig rhoi'r wybodaeth y gofynnir amdani oherwydd o...

29 diwrnod yn ôl

 • Etholiadau a Phleidleisio

Park Run Iau Arfordir Llanelli yn dathlu pen-blwydd

Ar ôl 12 mis hynod lwyddiannus, mae digwyddiad rhedeg yn Llanelli ar fin dathlu ei ben-blwydd cyntaf. Sefydlwyd Park Run Iau Arfordir Llanelli ar Awst 5 y llynedd, a bellach mae tua 50 o blant yr wythnos yn mynd yno, gan amrywio mewn oedran o bedair oed i bobl ifanc yn eu harddegau. Gan gyfarfod y...

28 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Arfordir a Chefn Gwlad

Y Panel Heddlu a Throseddu – ddydd Gwener yma

Cynhelir cyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yng Nghaerfyrddin ddydd Gwener yma, (27 Gorffennaf, 10.30am, yn Neuadd y Sir). Mae'r pynciau trafod yn cynnwys adroddiad blynyddol y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, sy'n nodi ei flaenoriaethau a'i benderfyniadau ynghylch...

28 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Heddlu a Throseddu

Arddangosfa Llanelli 'yn rhannu cyfnod mewn amser'

Mae arddangosfa ffotograffig a straeon digidol am ddim yn cael ei gynnal yn Llanelli. Mae Lleisiau Sir Gaerfyrddin yn dathlu pobl hŷn yn y gymuned ac yn rhannu cyfnod mewn amser. Mae'r arddangosfa, sy'n cael ei chynnal gan PeopleSpeakUp, yn Theatr y Ffwrnes o ddydd Iau 25 Gorffennaf hyd ddydd Merch...

27 diwrnod yn ôl

Lansio prosiect Adeiladu ym maes Treftadaeth

Bydd prosiect sy'n ceisio cryfhau'r sector treftadaeth yng Nghymru yn cael ei lansio yn Sioe Frenhinol Cymru ddydd Mawrth, 24 Gorffennaf. Bydd Adeiladu ym maes Treftadaeth, a gefnogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, yn darparu cyfres o weithgareddau hyfforddiant, addysg a rhwydweithio. Mae'r prosiect...

29 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Swyddi a hyfforddiant

Gwella amddiffynfeydd rhag llifogydd yn Llangennech

Bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwneud gwaith a fydd yn costio £100,000 i osod cwlfer newydd o dan y B4297 yn Llangennech i roi sylw i broblem sydd wedi achosi llifogydd i dai a'r briffordd yn y gorffennol. Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun, 23 Gorffennaf ac yn cynnwys gwaredu hen gwlfer a goso...

34 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

Diwrnod gweithredu i fynd i'r afael â mater sbwriel Llanelli

Mae ymgynghorwyr ailgylchu Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal diwrnod gweithredu i godi ymwybyddiaeth ac addysgu trigolion am yr heriau yr ydym yn eu hwynebu o ran sbwriel yng nghanol tref Llanelli a'r strydoedd cyfagos. Bydd yr ymgynghorwyr ar gael ddydd Llun, 16 Gorffennaf, rhwng 10am - 2pm, y tu a...

39 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Wythnos lwyddiannus i gerddorion ifanc y sir

Mae hi wedi bod yn wythnos brysur o gystadlu i gerddorion ifanc ledled Sir Gaerfyrddin. Perfformiodd Cerddorfa Jazz Ieuenctid y Sir a Chôr Merched Sir Gâr yn rowndiau terfynol cenedlaethol Cystadleuaeth Gŵyl Genedlaethol Music for Youth yr wythnos ddiwethaf. Llwyddodd y côr a'r gerddorfa i gyrraedd...

39 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Tîm plismona penodedig yn dangos ymrwymiad i Lanelli

Bydd y Swyddog Heddlu a’r Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu hyn yn dod yn wynebau cyfarwydd i siopwyr a busnesau yn Llanelli gan fod Heddlu Dyfed-Powys wedi creu tîm canol tref penodedig. Mewn ymateb i adborth oddi wrth aelodau o’r cyhoedd a masnachwyr, mae’r heddlu wedi ymrwymo Cwnstabl yr He...

41 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Diogelwch cymunedol, Heddlu a Throseddu

Datgelu Prosiect Gwlyptiroedd a Phorth Caerfyrddin

Gallai cynllun uchelgeisiol gychwyn cyn bo hir i wella porth y gorllewin i Gaerfyrddin. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn datgelu ei gynlluniau i wella ardal y gwlyptir ger Tre Ioan, a fydd yn darparu amgylchedd toreithiog ar gyfer bywyd gwyllt yn ogystal â gwella golwg yr ardal wrth gynnwys arwyddion...

41 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Rhoi Rhyddfraint Sir Gaerfyrddin i Gyn-filwr 100 oed

Mae Cyn-gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi derbyn Rhyddid Anrhydeddus Sir Gaerfyrddin ar ei ben-blwydd yn 100 oed. Bu David Tom Davies, a gaiff ei adnabod fel DT Davies, yn gynghorydd yn ei ardal leol, Dryslwyn, ger Llandeilo, o 1970 i 2003, gan gadeirio'r hen Gyngor Sir Dyfed o 1981-82, Cyngor...

40 diwrnod yn ôl

 • Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Gwobrau ac anrhydeddau

Gwaharddiad dros dro ar farbeciws ym Mhen-bre

Mae ceidwaid ym Mharc Gwledig Pen-bre yn gorfodi gwaharddiad dros dro ar farbeciws, ffyrnau gwersylla a thanau gwersylla er mwyn lleihau'r risg o ran tanau glaswellt a choedwigoedd. Roedd tân bach wedi dechrau yn y Parc brynhawn Sadwrn ar ôl i farbeciw gynnau coed a llwyni ger y ganolfan ymwelwyr....

41 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Eiddo'r Cyngor, Diogelwch cymunedol, Arfordir a Chefn Gwlad, Darganfod Sir Gâr

Swyddogion y Cyngor yn atafaelu cŵn oedd yn dioddef

Yr wythnos hon mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cymryd nifer o gŵn a oedd yn dioddef oddi ar fridiwr. Wrth i'r tymheredd godi ar draws Cymru, daeth swyddogion iechyd anifeiliaid o hyd i'r cŵn mewn cyflwr gwael o ran iechyd ac yn byw mewn amodau eithriadol o wael. Roeddent wedi cael eu cloi mewn tŷ h...

41 diwrnod yn ôl

 • Gorfodi, Safonau Masnach

Ysgol newydd arall yn agor ei drysau

Ysgol Gynradd Gymunedol Trimsaran yw'r ysgol ddiweddaraf i gael ei datblygu drwy gyfrwng Rhaglen Moderneiddio Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin. Agorodd yr adeilad newydd gwerth £6.8 miliwn ei drysau ym mis Medi 2017 ac mae'n darparu ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed, ac mae 30 o lefydd meithrin yno, yng...

42 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion, Datblygu a buddsoddiad

Cwrs Beicio Ffordd Gaeedig Pen-bre

Plant ysgolion lleol oedd y cyntaf i roi cynnig ar y Cwrs Beicio Ffordd Gaeedig newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre. Agorwyd rhan fach o'r cwrs ddydd Gwener diwethaf ar gyfer gŵyl beicio ysgolion a hynny cyn yr agoriad cyhoeddus llawn a fydd yn cael ei gynnal ddechrau mis Awst. Mae'r gwaith terfynol a...

42 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Porth Tywyn a Pen-bre
 • Addysg ac ysgolion, Datblygu a buddsoddiad, Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Arfordir a Chefn Gwlad, Beicio

Disgyblion yn symud i Ysgol newydd Porth Tywyn

Mae ysgol newydd Parc y Tywyn ym Mhorth Tywyn wedi agor ei drysau i ddisgyblion am y tro cyntaf.Symudodd disgyblion presennol i'w hysgol newydd, gwerth £9.6 miliwn, dydd Llun, (9 Gorffennaf) yn y lleoliad newydd ger yr harbwr.  Mae'r ysgol newydd cyfrwng Cymraeg, a fydd o fis Medi ymlaen yn cynnwys...

42 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Addysg ac ysgolion, Datblygu a buddsoddiad

Ysgolion yn masnachu ym Marchnad Llanelli

Mae Ysgol o Lanelli wedi gwneud bron i £600 mewn diwrnod o fasnachu ym marchnad awyr agored y dref. Enillodd Ysgol Brynsierfel yr arian ar ôl cystadlu yn erbyn Ysgol Bryn Teg ac Ysgol Teilo Sant yng nghystadleuaeth Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin eleni. Nhw oedd yr enillwyr ar ôl gwneud £573 dr...

43 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Addysg ac ysgolion, Digwyddiadau, Marchnadoedd

Cyfle i ddweud eich dweud am anghenion tai gwledig

Cyfle i ddweud eich dweud am anghenion tai gwledig yn y sir. Bydd swyddogion tai allan o gwmpas y lle yn Sir Gaerfyrddin yr wythnos hon ac maent yn awyddus i glywed eich barn am faterion tai sy'n effeithio ar eich cymuned. Ddydd Mawrth (Gorffennaf 10) rhwng 10am a 11.30am, byddwn ni yn Neuadd Go...

43 diwrnod yn ôl

 • Ymgynghori, Materion Gwledig

Carreg filltir i Bentref Llesiant £200m Llanelli

Mae cynlluniau o'r radd flaenaf i adeiladu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli wedi cymryd cam mawr ymlaen.  Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi Llofnodi Cytundeb Cydweithio nodedig â Phrifysgol Abertawe a phartner o'r sector preifat i ddatblygu'r ganolfan £200 miliwn yn Llynnoedd Delta. Bydd...

27 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Bargen Ddinesig

Dirwy sylweddol am dipio anghyfreithlon

Mae tipio anghyfreithlon mewn gorsaf betrol yn Llanelli wedi costio bron i £1,200 i un dyn. Cafodd Rennie Price orchymyn i dalu'r arian ar ôl iddo gael ei ddal ar gamera yn gwaredu sbwriel y tu ôl i'r orsaf betrol Shell yn Nafen. Mewn erlyniad dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, clywodd ynadon Lla...

43 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Newcastle Emlyn Waste Amnesty

Mae trigolion yn CastellNewydd Emlyn a'r ardaloedd cyfagos yn cael eu hannog i gael gwared ar bethau.Cynhelir amnest gwastraff a theiars ym maes parcio’r mart, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 14, 8am-12pm.Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen,...

39 diwrnod yn ôl

 • Castellnewydd Emlyn
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Llyfrgell Rhydaman yn rhan o Gynhadledd Fyd-eang

Bydd un o lyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn rhan o gynhadledd fyd-eang y mis nesaf ym Malaysia, sef 'World Library and Information Congress'. Bydd Llyfrgell Rhydaman yn ganolbwynt i astudiaeth achos mewn sesiwn ar yr egwyddorion dylunio byd-eang ar gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus, yn y digwyddiad blaenl...

43 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Llyfrgelloedd ac archifau

Wythnos Dal y Bws

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i neidio ar fws a rhoi cynnig ar drafnidiaeth gyhoeddus yn ystod 'Wythnos Dal y Bws' (Gorffennaf 2 – 8). Mae'r digwyddiad cenedlaethol yn cynyddu ymwybyddiaeth o fanteision teithio ar fws, yn y gobaith o newid arferion teithio pobl yn y tymor hir. Ceir nife...

48 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Plant ysgol yn mwynhau gweithdy am argraffu 3D

Mae disgyblion mewn ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dysgu am ddefnyddio technoleg argraffu 3D, o wneud pizza ar gyfer gofodwyr i ail-greu esgyrn hynafol ar gyfer ymchwil archeolegol. Cynhaliwyd gweithdy yn Ysgol Gynradd Nantgaredig gan Dr Dimitrios Pletsas o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe...

48 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion, Bargen Ddinesig

Pencampwriaeth traws gwlad i Barc Gwledig Pen-bre

Dewiswyd Parc Gwledig Pen-bre i gynnal digwyddiadau pencampwriaeth athletau o bwys yn sgil partneriaeth newydd a chyffrous ag Athletau Cymru. Mae'r parc wedi ennill enw da am gynnal digwyddiadau chwaraeon pwysig yn y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys athletau, traws gwlad a beicio pob tirwedd, a ll...

48 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Arfordir a Chefn Gwlad