Erthyglau dan sylw

Ymdrechion adfer ar ôl y llifogydd

Mae ymgyrch glanhau enfawr wedi dechrau ar ôl y llifogydd gwaethaf a welwyd yn Sir Gaerfyrddin ers degawdau

Y Cyngor dros hanner ffordd o ran ei darged tai fforddiadwy

Ddwy flynedd ers ei addewid i ddarparu 1,000 yn fwy o dai fforddiadwy erbyn 2021, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dathlu gan ei fod dros hanner ffordd o ran cyrraedd y targed

Cymorth i fusensau a effeithiwyd gan y llifogydd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwneud ei orau glas i helpu busnesau a effeithiwyd gan y llifogydd dros y penwythnos.

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Storm Callum

Mae apêl wedi cael ei lansio gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chelfi Xcel sef canolfan ailgylchu celfi dielw i helpu'r rheiny y mae'r llifogydd diweddar wedi effeithio arnynt. Gofynnir yn garedig i breswylwyr a fyddai'n hoffi cyfrannu unrhyw gelfi diangen i'r teuluoedd a'r cymunedau ynny yn y sir sydd a...

Llifogydd gwaethaf Sir Gâr ers mwy na 30 mlynedd

Mae timau Cyngor Sir Caerfyrddin yn dal i weithio rownd y cloc i helpu cymunedau a busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd gwaethaf yn y sir ers mwy na 30 mlynedd. Mae llifogydd ar raddfa eang mewn sawl rhan o’r sir, ac ymhlith yr ardaloedd a drawyd waethaf mae Caerfyrddin, Castellnewydd Emly...

20 oriau yn ôl

 • Rhybuddion

Cymerwch ofal wrth i Storm Callum gyrraedd Sir Gaerfyrddin

Disgwylir i law trwm a gwyntoedd cryfion darfu'n sylweddol ac achosi amodau ffyrdd anodd mewn rhannau helaeth o Gymru yn ystod dydd Gwener a dydd Sadwrn. Mae pobl yn cael eu hannog i yrru'n ofalus a chymryd gofal arbennig ger arfordir Sir Gaerfyrddin. Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren...

6 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Rhybuddion, Arfordir a Chefn Gwlad

Prosiect ysgol yn cyrraedd rhestr fer

Mae grŵp o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Aman wedi cyrraedd y rhestr fer am eu gwaith ymchwil i anrhydeddu cyn-ddisgyblion a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r prosiect Cofio wedi ei enwebu ar gyfer Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru 2018 yn y categori 'Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth...

5 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Addysg ac ysgolion

Arolwg Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Gofynnir i bobl nodi'r materion yr hoffent fwyaf i Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ganolbwyntio arnynt yn ystod y flwyddyn i ddod. Nod y Panel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o bob cwr o Dyfed-Powys, yw rhoi mwy o lais i bobl leol o ran sut mae'r heddlu'n gwasanaethu ein cymunedau. Mae aelodau'r...

7 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Mae bod yn rhan o deulu cariadus yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o blant yn ei gymryd yn ganiataol. Fodd bynnag, mae o hyd plant yn Sir Gaerfyrddin sy'n chwilio am eu cartrefi eu hunain. Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (Hydref 15-21), gofynnir i bobl ystyried agor eu cartrefi a'u calonnau...

9 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Digwyddiadau, Plant a teuluoedd

Amnest gwastraff Castell Newydd Emlyn

*Sylwch fod y digwyddiad hwn wedi cael ei ohirio am y tro.* Anogir pobl Castell Newydd Emlyn a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal ym maes parcio’r mart ddydd Sadwrn, 13 Hydref rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan g...

6 diwrnod yn ôl

 • Castellnewydd Emlyn
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Yr Arweinydd yn codi arian er budd Uned Gofal y Fron

Cafodd mwy na £2,000 o arian ei godi ar gyfer Ystafell Peony Uned Gofal y Fron Ysbyty’r Tywysog Philip yn ystod diwrnod golff elusennol a gynhaliwyd gan Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin. Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole ei fod yn falch iawn o'r swm o arian a godwyd, gan ei fod yn mynd tuag at achos...

9 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Digwyddiadau

Wythnos Cadw Sŵn yn y Llyfrgelloedd

Mae'n Wythnos Cadw Sŵn yn y Llyfrgelloedd, ac nid yw staff llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn cadw'n dawel ynghylch yr holl weithgareddau y maent wedi'u cynllunio. Bydd llyfrgellwyr ledled y DU yn cadw sŵn i ddenu pobl i'w llyfrgelloedd i fwynhau amrywiaeth o adloniant, ac mae gan Sir Gaerfyrddin ddi...

9 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Hendy-gwyn, Sanclêr, Porth Tywyn a Pen-bre
 • Llyfrgelloedd ac archifau

Gostyngiadau mewn canolfannau hamdden i gyn-filwyr

Mae cyn-filwyr y lluoedd arfog yn Sir Gaerfyrddin yn cael cynnig gostyngiadau i ddefnyddio canolfannau hamdden y Cyngor. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awyddus i barhau â'i ymrwymiad i Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog ac i aelodau presennol a chyn-aelodau o'r gymuned drwy hyrwyddo cardiau gostyngia...

13 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Sanclêr, Castellnewydd Emlyn, Llanymddyfri
 • Y Lluoedd Arfog, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Llinellau melyn dwbl ger Parc Gwledig Pen-bre

Bydd rhai o'r llinellau melyn dwbl a osodwyd ar ffyrdd sy'n arwain at feysydd parcio ger traeth Cefn Sidan a Pharc Gwledig Pen-bre yn cael eu gwaredu. Cafodd y llinellau eu paentio fel rhan o orchymyn arbrofol i leihau rhwystrau parcio a difrod i ymylon a oedd yn cael eu hachosi gan nifer gynyddol...

16 diwrnod yn ôl

Cwblhau gwaith i greu amddiffynfa rhag y môr ym Mhorth Tywyn

Mae gwaith wedi'i gwblhau ar brosiect gwerth chwarter miliwn o bunnoedd i greu amddiffynfa rhag y môr ym Mhorth Tywyn. Mae Tîm Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn cadw llygad ar y cerflun pridd yn Nhywyn Bach yn y blynyddoedd diwethaf, lle mae'r arfordir...

15 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Arfordir a Chefn Gwlad

Swyddogion gorfodi yn mynd i'r afael â phroblemau sbwriel

Mae dirwyon gwerth cyfanswm o £700 wedi cael eu rhoi am droseddau sbwriel yn Sir Gaerfyrddin ym mis Medi. Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn dilyn trywydd adroddiadau gan y cyhoedd ac yn dal rhai pobl wrthi'n gollwng sbwriel ac yn methu â chodi baw eu cŵn. Dyma'r Hysbysiadau...

15 diwrnod yn ôl

Rhaglen gosod wyneb ffordd newydd - Gelli Onn, Llanelli

Bydd rhaglen sylweddol i osod wyneb ffordd newydd yn dechrau wythnos nesaf i wella un o'r prif ffyrdd mynediad i ganol tref Llanelli. Mae Gelli Onn ar yr A484 yn un brif ffyrdd y dref, a bellach mae angen ailosod y wyneb ffordd. Er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl, bydd gwaith yn digwydd gyda'r nos...

22 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

Cyfleusterau gwersylla newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

Mae cyfleusterau newydd wedi'u cyflwyno ym Mharc Gwledig Pen-bre i ddarparu ar gyfer y nifer cynyddol o deuluoedd sy'n mynd ar eu gwyliau i'r parc. Mae'r wersyllfa, sy'n darparu ar gyfer carafanau teithio, cartrefi modur a phebyll yn ystod tymor yr haf, yn dod yn fwy poblogaidd bob blwyddyn. Mae f...

23 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Treialu Cynnig Gofal Plant Cymru

Gallai rhieni plant 3 neu 4 oed sy'n gweithio ac sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin fod yn gymwys am hyd at 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant wedi'u hariannu gan y Llywodraeth ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Gallai rhieni sy'n gyflogedig neu'n hunangyflogedig ac yn ennill ar gyfartale...

13 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Digwyddiad ymgysylltu ynghylch adfywio canol tref Llanelli

Mae digwyddiad ymgysylltu yn cael ei gynnal yn Llanelli yr wythnos hon i bobl weld a thrafod y gwaith adfywio a gynllunnir ar gyfer canol y dref. Bydd tîm Is-adran Datblygu Economaidd Cyngor Sir Caerfyrddin yn arddangos Cynllun Cyflawni Adfywio Canol Tref Llanelli sy'n darparu'r fframwaith cyffredi...

15 diwrnod yn ôl

Yn galw ar bob myfyriwr!

Mae Digwyddiad Siopa Mwyaf Caerfyrddin i Fyfyrwyr yn dychwelyd i Gaerfyrddin ddydd Iau nesaf (27 Medi). Disgwylir i dros 1,000 o fyfyrwyr heidio i ganol y dref er mwyn manteisio ar ostyngiadau arbennig o hyd at 30% mewn dros 40 o siopau mwyaf poblogaidd y dref, rhwng 6-9pm, yn y Sbri Siopa. Dyma'r...

26 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Digwyddiadau

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol

A ydych chi’n rhedeg busnes bach yng Nghymru?  A hoffech chi wybod sut mae eich aeddfedrwydd digidol yn cymharu ag eraill yng Nghymru?  Fel y rhan fwyaf o wledydd eraill, mae Cymru yn mynd trwy gyfnod o drawsnewidiad digidol cyflym, gyda thechnolegau digidol yn chwarae rhan ganolog mewn busnesau a...

22 diwrnod yn ôl

 • Ymgynghori

Cyngerdd byw Estrons yn Llyfrgell Llanelli

Ni fyddech fel arfer yn ystyried archebu tocynnau i weld eich hoff fand mewn llyfrgell, ond dyna'n union beth sy'n digwydd yn Llyfrgell Llanelli sydd wedi sicrhau gig unigryw gan y band pop-roc o Gymru a Chanada sef yr Estrons. Dyma'r unig lyfrgell yng Nghymru i sicrhau gig gerddoriaeth fyw fel rha...

58 diwrnod yn ôl

Cyngor Ieuenctid yn gofyn i chi bleidleisio

MAE Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cefnogi ymgynghoriad ieuenctid mwyaf y DU. Bu’r aelodau yng nghyfarfod lansio swyddogol Make Your Mark mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ar 22 Awst. Bydd pobl ifanc yn pleidleisio i benderfynu pa 5 mater sy’n effeithio ar bobl ifanc ledled y DU fydd yn cael eu...

35 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Cymorth ieuenctid, Etholiadau a Phleidleisio

Gweinidog yn gweld gofal integredig ar waith

Bydd Huw Irranca-Davies, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn ymweld ag Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli yfory (20 Medi, 2018) i gwrdd â chleifion sydd wedi elwa o fuddsoddiad mewn gofal integredig. Bydd y Gweinidog yn galw i weld y Tîm Ymateb Acíwt sydd yn cefn...

28 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Digwyddiad cenedlaethol cyntaf ar gwrs beicio newydd Pen-bre

Dros y penwythnos, cynhaliwyd digwyddiad cenedlaethol cyntaf ar gwrs beicio ffordd gaeëdig newydd Parc Gwledig Pen-bre. Cafodd rownd gynderfynol Ras Feicio Ieuenctid Genedlaethol 2018 ei gynnal ar y cwrs beicio - wythnos yn unig ar ôl iddo gynnal cymal cyntaf Taith Prydain OVO. Roedd cyfanswm o 19...

35 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Beicio

Lansio pump llwybr beicio newydd heddiw!

Mae pump o lwybrau beicio newydd trwy gefn gwlad ac arfordir godidog Sir Gaerfyrddin wedi cael eu datgelu heddiw cyn Grand Départ Taith Prydain ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ei ganllaw cyrchfannau Canolbwynt Beicio Cymru i arddangos llwybrau newydd a thirwedd beic...

29 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Rhoi stop ar ‘Dlodi Misglwyf’ yn Sir Gaerfyrddin

Anogir pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin i gyfrannu at y drafodaeth genedlaethol ynghylch ‘Tlodi Misglwyf’. Mae Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cynnal cyfarfod â swyddogion addysg yn Llanelli yr wythnos nesaf, ac mae’r aelodau’n annog pobl ifanc y sir i ddod i gael dweud eu dweud ynghylch sut mae r...

33 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion, Cymorth ieuenctid

Cymunedau gwledig y Sir yn cael cyfle i ddweud eu dweud

Rhoddwyd sylw i'r cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin mewn cynhadledd arbennig a gynhaliwyd yn ddiweddar. Daeth mwy na 170 o bobl i Gynhadledd Materion Gwledig Sir Gaerfyrddin a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Halliwell ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Roedd y d...

33 diwrnod yn ôl

 • Materion Gwledig, Ymgynghori

Dirwyon am daflu sbwriel

Yn ystod mis Awst, cafodd dros £900 o ddirwyon eu rhoi gan swyddogion gorfodi materion amgylcheddol y cyngor i bobl a fu'n taflu sbwriel, gan gynnwys: Dirwy o £100 i ddyn a fethodd â chodi baw ei gi yn Noc y Gogledd, Llanelli Dirwy o £100 i breswylydd Stryd Ralph a adawodd fagiau glas a oedd yn...

34 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Llanybydder, Talacharn
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Mwy o ddigwyddiadau chwaraeon pwysig i ddod i Sir Gâr

Mae Sir Gaerfyrddin bellach yn adnabyddus ym mhedwar ban byd oherwydd ei llwyddiant o ran cynnal a chroesawu Taith Prydain. Cynhaliwyd Cymal Un ras fwyaf y DU yn y Sir heddiw (dydd Sul, 2 Medi 2018), gan ddenu 120 o feicwyr gorau'r byd a miloedd o wylwyr i'r strydoedd. Roedd sêr y byd beicio gan g...

34 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau, Beicio, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Geraint Thomas wedi enwi yn rhan o dîm Sky ar gyfer Taith

Bydd Geraint Thomas, enillydd Tour de France, yn cystadlu am y tro cyntaf ers ei fuddugoliaeth hanesyddol, yma yn Sir Gaerfyrddin. Mae Team Sky, sydd newydd negodi contract newydd â'r beiciwr o Gymru, wedi cyhoeddi y bydd yn arwain ei dîm yn ras Taith Prydain, sef ras beicio ffordd fwyaf y DU. Dew...

34 diwrnod yn ôl

 • Beicio, Digwyddiadau

Scott Davies, y beiciwr lleol, yn cymryd rhan yn Nhaith Pryd

Bydd torfeydd o bobl leol yn cefnogi mwy nag un o'r beicwyr yn ystod Taith Prydain dros y penwythnos, gan y bydd beiciwr o Gaerfyrddin ymhlith y rheiny sy'n cymryd rhan. Mae'r gwylwyr eisoes yn paratoi i roi croeso cynnes Cymreig i Geraint Thomas, enillydd Tour de France, sydd â chysylltiadau teulu...

34 diwrnod yn ôl

 • Beicio

Disgyblion yn atal baw cŵn y tu allan i'w hysgol

Plant ysgolion cynradd yn dod at ei gilydd i atal baw cŵn y tu allan i'w hysgolion. Mae Ffederasiwn ysgolion Carwe, Gwynfryn a Phont-henri wedi bod yn gweithio’n galed i dynnu sylw at y mater o gŵn yn baeddu yn eu pentrefi.  Penderfynodd y disgyblion eu bod wedi cael llond bol a'u bod eisiau atal...

41 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Addysg ac ysgolion, Ailgylchu, biniau a sbwriel

Diwrnod Gweithredu canol tref Rhydaman

Bydd swyddogion yng nghanol tref Rhydaman ddydd Mercher, 5 Medi, er mwyn codi ymwybyddiaeth o daflu sbwriel. Bydd staff y Cyngor yn dosbarthu blychau llwch cludadwy a phapurau ar gyfer lapio gwm cnoi, a byddant yn rhoi cyngor gan annog y cyhoedd i wneud y peth iawn a chael gwared ar eu sbwriel yn g...

43 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Taith Prydain - Y Wybodaeth Ddiweddaraf

Dyna beth oedd profiad a hanner a chafwyd croeso cynnes gan bawb ar hyd y llwybr. Rydym wedi cael diwrnod gwych yn cynnal Cymal Un a Grand Départ.  Diolch i bawb am gefnogi'r digwyddiad - gobeithio y byddwch yn mwynhau gweddill y diwrnod ble bynnag yr ydych chi ar hyd y llwybr.  Siwrnai ddiogel gart...

Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin 2018

Rydym wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2018. Bydd Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac sydd wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes boed fel unigolyn, hyfforddwr...

47 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Gwobrau ac anrhydeddau

Cynhadledd Materion Gwledig Sir Gâr

Cynhelir cynhadledd i ystyried y materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig yn Sir Gâr yr wythnos nesaf. Mae Cynhadledd Materion Gwledig Sir Gâr yn rhan o'r broses o lunio polisïau at y dyfodol ac o lywio gwaith y Gweithgor Materion Gwledig, a sefydlwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Cynhelir y gyn...

48 diwrnod yn ôl

 • Ymgynghori, Materion Gwledig

Disgyblion Sir Gâr yn dathlu llwyddiant TGAU

Mae disgyblion Sir Gaerfyrddin yn dathlu eu llwyddiant haeddiannol o ran canlyniadau TGAU, yn sgil llawer o waith caled ac ymroddiad. Mae eu gorchestion unigol, mewn byd lle mae arholiadau'n newid yn barhaus, i'w canmol a'u llongyfarch yn fawr. Yn genedlaethol, roedd bron tri chwarter yr arholiada...

55 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Ydych chi wedi gweld beic gwyrdd?

Mae beiciau gwyrdd arbennig wedi cael eu gosod o gwmpas Sir Gaerfyrddin i nodi llwybr Taith Prydain ar 2 Medi.Mae'r beiciau'n rhan o ymgyrch farchnata ehangach i annog pawb yn y sir i ddathlu'r ras feicio broffesiynol fwyaf yn y Deyrnas Unedig sy'n dechrau yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r holl feiciau wedi...

49 diwrnod yn ôl

Digwyddiad enfawr yn Sir Gâr, beic enfawr yn Neuadd y Sir!

Mae beic enfawr wedi'i osod yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, wrth i ni ddechrau cyfri'r dyddiau cyn Taith Prydain. Datgelwyd y cerflun 6 metr gan Gyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o'i baratoadau i groesawu ras beicio ffordd fwyaf nodedig y Deyrnas Unedig, sy'n dechrau yn Sir Gaerfyrddin ar 2 Medi. Fe'i...

49 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Beicio, Digwyddiadau

Sicrhewch fod eich busnes yn elwa ar Daith Prydain!

Pan ddaw Taith Prydain i Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf ar 2 Medi, mae'n siŵr o ddenu miloedd o ymwelwyr a pheri i lawer iawn o bobl leol ddod allan i fwynhau'r achlysur a digwyddiadau cymunedol ar draws y sir. Mae Cam Cyntaf Taith Prydain yn dechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre, lle bydd rhai o feicw...

49 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau

Nid yw'n rhy hwyr i ddysgu Cymraeg

Nid y plant fydd yr unig rai yn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi. Mae oedolion yn cael cyfle i ddychwelyd i addysg drwy fynd i ddosbarth Cymraeg ar gyfer dysgwyr o bob lefel a fydd yn dechrau ledled y Sir o 24 Medi ymlaen. Mae'r rhaglen newydd, sy'n cynnwys yr holl fanylion am gyrsiau gyda'r dydd a...

50 diwrnod yn ôl

Adroddiad Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg bellach ar gael

Mae Adroddiad Blynyddol 2017/2018 Cyngor Sir Caerfyrddin am y Gymraeg bellach ar gael ar ein wefan. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar yr ail flwyddyn o weithredu Safonau’r Gymraeg.Ceir gwybodaeth yn yr adroddiad am y gwaith sydd wedi ei gyflawni nid yn unig i sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau on...

50 diwrnod yn ôl

Galw am fod yn wyliadwrus o rêfs anghyfreithlon

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin a Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i ffermwyr, tirfeddianwyr lleol a chynghorau cymuned fod yn ymwybodol dros y penwythnos Gŵyl Banc o arwyddion rhybudd am unrhyw rêfs anghyfreithlon sy'n cael eu cynllunio ar eu tir. Er nad oes tystiolaeth benodol bod digwyddiad wedi'i gynlluni...

54 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Dirwy sylweddol i ffermwr am dorri gorchymyn TB

Mae ffermwr o Sir Gaerfyrddin wedi cael ei rhyddhau'n amodol am 24 mis a'i orchymyn i dalu £10,000 am symud gwartheg yn ystod cyfyngiad twbercwlosis. Cafodd Russell David Law, sy'n rhedeg fferm laeth yn Lanfryn, Felin-wen, Caerfyrddin, ei erlyn gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ôl i swyddogion iechyd a...

54 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Safonau Masnach, Gorfodi

Casglu biniau dros wyl banc mis Awst

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau sbwriel/deunydd ailgylchu dros wyl banc mis Awst. O ddydd Llun, 27 Awst tan ddydd Gwener, 31 Awst, bydd casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Er enghraifft, os yw eich casgliad i fod ar ddydd Llun, ni fydd yn digwyd...

55 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Rhybuddion

Dirwyo trefnydd ffair am osod posteri yn anghyfreithlon

Cafodd menyw o Gaerfyrddin orchymyn i dalu bron £500 ar ôl gosod posteri am ffair hen bethau ar briffordd gyhoeddus, heb ganiatâd. Bu i Gyngor Sir Caerfyrddin ddwyn yr erlyniad yn erbyn Brita Rogers, o Groesffordd Fach, oedd wedi hysbysebu ffair Derwen Antiques, a gynhaliwyd yn yr Ardd Fotaneg Gene...

56 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Cosbau llym i'r rhai sy'n taflu sbwriel

Mae bron £2,000 o ddirwyon wedi cael eu rhoi i bobl sy'n taflu sbwriel yn Sir Gaerfyrddin dros yr wythnosau diwethaf. Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gweld troseddau ac wedi cymryd camau ynghylch adroddiadau gan y cyhoedd er mwyn dal troseddwyr sy'n taflu sbwriel. Yn ogystal, ma...

56 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Cwm Gwendraeth, Cross Hands
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Llwyddiant yn parhau i fyfyrwyr 6ed Dosbarth Sir Gaerfyrddin

Mae ansawdd uchel y cymorth a'r arweiniad y mae myfyrwyr chweched dosbarth wedi'u cael ledled ysgolion Sir Gaerfyrddin yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar y safonau a gyflawnwyd yn yr arholiadau Safon Uwch a Safon Uwch Gyfrannol (UG). Mae nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau Safon Uwch ac U...

62 diwrnod yn ôl

Gwaith yn mynd yn ei flaen ar adeilad archif newydd y Sir

Mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen yn llwyddiannus ar Y Stordy, sef yr estyniad archif newydd gwerth £2.6 miliwn yng nghefn Llyfrgell Caerfyrddin. Dechreuodd y Contractwyr TRJ ar y gwaith ar y safle ym mis Mai eleni, a'r gobaith yw bydd yr adeilad yn agor erbyn Hydref nesaf. Bydd datblygiad y cyfleu...

63 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Datblygu a buddsoddiad, Llyfrgelloedd ac archifau

Newidiadau i wasanaethau bws lleol yn Sir Gaerfyrddin

Mae nifer o newidiadau yn cael eu gwneud i wasanaethau bws lleol yn Sir Gaerfyrddin yn ystod mis Awst, Medi a Hydref 2018. Mae Midway Motors wedi cyhoeddi eu bod yn rhoi'r gorau i'w gwasanaeth bws masnachol rhif 230 rhwng Aberteifi a Chaerfyrddin. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu ar ddydd Mercher cyn...

68 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Amnest gwastraff Llanymddyfri

Anogir pobl Llanymddyfri a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal yn y mart ddydd Sadwrn, Medi 15 rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgello...

64 diwrnod yn ôl

 • Llanymddyfri
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel