Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Rhagor o gosbau i'r rhai sy'n taflu sbwriel

Mae rhagor o bobl ar eu colled ar ôl taflu sbwriel yn ddiofal neu'n fwriadol yn ein sir. Ym mis Gorffennaf 2019, rhoddodd swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin werth mwy na £1,600 o hysbysiadau cosb benodedig i bobl am ystod o droseddau. Roedd y rhain yn cynnwys dirwyon mwy am y troseddau tipi ...

3 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Cynllun peilot i geisio adennill Treth Gyngor sydd heb ei th

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn un o 29 awdurdod lleol sy'n cymryd rhan mewn cynllun peilot gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i adennill Treth Gyngor sydd heb ei thalu. O dan y cynllun peilot, bydd awdurdodau'n gallu defnyddio'r pwerau rhannu gwybodaeth am ddyledion a gyflwynwyd gan Ddeddf yr Econom ...

3 diwrnod yn ôl

 • Gorfodi, Cyllid

Lawnsiad Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru

Yn ystod y pum blynedd diwethaf, mae pobl ag anableddau dysgu yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion wedi cydweithio i ddatblygu Siarter - rhestr syml yn nodi'r pethau maent yn eu disgwyl a'u hangen i fyw bywydau hapus. Dywedodd James Dash, Cyd-gadeirydd  Grŵp y Rhaglen Anableddau Dysgu: “Mae ...

5 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Pwyntiau gwefru newydd i ateb y galw

Bydd rhagor o bwyntiau gwefru yn cael eu gosod ledled Sir Gaerfyrddin ar gyfer cerbydau trydan. Y lleoliadau diweddaraf i elwa ar bwyntiau gwefru cerbydau trydan yw rhyw 26 safle yn Llanelli, Porth Tywyn, Rhydaman, Caerfyrddin, Cwm Gwendraeth a Llandeilo.  Bydd y pwyntiau gwefru arfaethedig 7kw-22 ...

7 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Buddsoddiad mawr i wella ffyrdd y Sir

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi y bydd bron i £2.5 miliwn yn cael ei fuddsoddi yn ffyrdd Sir Gaerfyrddin dros y flwyddyn nesaf. Mae ystod o waith gwella ar y gweill gyda chwe chynllun i roi wyneb newydd ar ffyrdd eisoes wedi'u cwblhau. Bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar ryw 40 o ddarnau ...

7 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Cynllun ffordd yn Rhydaman yn cael sêl bendith

Mae cynllun gwerth £1.8 miliwn i wella cyffordd Stryd y Gwynt a Thir-y-dail yn Rhydaman wedi cael sêl bendith fisoedd yn unig ar ôl agor. Mae'r gylchfan newydd a adeiladwyd yn lle'r hen system goleuadau traffig bedair ffordd ym mis Mawrth eleni wedi helpu'n sylweddol i leihau tagfeydd traffig. Yn ...

10 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Angen gwirio hawlenni cyn Cwpan Rygbi'r Byd

Mae tafarndai a chlybiau yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i wirio'u trwydded safle cyn Cwpan Rygbi'r Byd i sicrhau nad ydynt yn colli'r cyfle i ddangos gemau Cymru. Mae swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud bod angen i ddeiliaid trwydded sy'n bwriadu agor yn gynnar i ddangos y ge ...

12 diwrnod yn ôl

 • Safonau Masnach

Buddsoddiad gan y Cyngor i ddefnyddio adeiladau unwaith eto

Disgwylir i dros £200k o fuddsoddiad gan y Cyngor drawsnewid dau adeilad yn Rhydaman a sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio at ddibenion masnachol unwaith eto. Bydd gwaith adnewyddu mawr yn cael ei wneud ar safle y 'Kings Diner' gynt yn Stryd y Parc ac ar Fanc Lloyds yn Stryd y Cei, yn sgil cael cym ...

12 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Datblygu a buddsoddiad

Cydnabod gwaith y Cyngor Ieuenctid

Mae tair gwobr wedi cael eu cyflwyno i Gyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin am gyrraedd y brig mewn tri maes. Enillodd y Cyngor y wobr Prosiect Gwaith Ieuenctid Eithriadol: Hyrwyddo Hawliau Pobl Ifanc, enillodd Amber Treharne, 16 oed, y wobr Unigolyn Eithriadol: Gwneud Gwahaniaeth ac enillodd Sarah Pow ...

13 diwrnod yn ôl

 • Cymorth ieuenctid

Cyngor i ymestyn absenoldeb rhieni babanod cynamserol

Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i roi absenoldeb ychwanegol gyda thâl i'w weithwyr os ydynt yn cael baban a gaiff ei eni'n gynnar. Mae Bwrdd Gweithredol y Cyngor wedi cytuno i weithredu polisi newydd i gefnogi gweithwyr sy'n geni babi cyn neu'n ystod 37 wythnos, neu ph ...

17 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Y Cyngor yn cefnogi ymchwiliad yr heddlu i'r Pentref Llesian

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, sy'n arwain y gwaith o ddatblygu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli, yn dweud ei fod yn parhau i weithio'n galed i gyflawni'r cynllun er gwaethaf ymchwiliad parhaus i'r prosiect. Dywedodd y Cyngor ei fod yn parhau'n gwbl ymrwymedig i gyflawni'r prosiect yn Llynnoe ...

18 diwrnod yn ôl

Hwb i gynlluniau uchelgeisiol i godi 900 o dai cyngor newydd

Mae'r cynlluniau i adeiladu 900 o dai cyngor newydd yn Sir Gaerfyrddin wedi cymryd cam mawr arall ymlaen yn dilyn cymeradwyaeth Bwrdd Gweithredol y Cyngor Sir. Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, wrth ei chyd-aelodau heddiw (dydd Llun 29 Gorffennaf 2019) bod ...

20 diwrnod yn ôl

 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Dathlu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng ngŵyl Pride Llanelli

Cyn bo hir, fydd tref yn Sir Gaerfyrddin dan liwiau di-ri yn sgil cynnal Gŵyl Pride Llanelli. Cynhelir yr ŵyl sy'n dathlu cydraddoldeb, amrywiaeth ac ysbryd cymunedol ddydd Sadwrn 3 Awst. Cefnogir y digwyddiad sy'n rhad ac am ddim gan Gronfa Cymorth Digwyddiadau Cyngor Sir Caerfyrddin. Bydd yno or ...

20 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Lleihau bagiau du a rhoi bagiau bin bwyd i annog ailgylchu

Bydd nifer y bagiau du y gall preswylwyr Sir Gaerfyrddin eu rhoi allan i'w casglu yn newid o bedwar i dri bob pythefnos mewn ymgais i hybu cyfraddau ailgylchu. Bydd cartrefi ar draws y sir hefyd yn derbyn bagiau bin bwyd am y tro cyntaf er mwyn annog mwy o bobl i ailgylchu eu gwastraff bwyd. Gobei ...

21 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Cynnal Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol yn Llandeilo

Cyn bo hir, fydd rhai o gŵn defaid gorau Cymru a'u trinwyr yn cystadlu mewn digwyddiad mawr yn Sir Gaerfyrddin. Cynhelir Treialon Cŵn Defaid Cenedlaethol Cymru 2019 o ddydd Gwener Awst 2 i ddydd Sul Awst 4 ym Mharc Dinefwr yn Llandeilo. Camp gystadleuol yw treialon cŵn defaid lle mae cŵn sodli yn ...

24 diwrnod yn ôl

 • Datblygu a buddsoddiad, Arfordir a Chefn Gwlad, Darganfod Sir Gâr

The Body Shop yn cefnogi ymgyrch #PeriodPovertySirGâr

Mae ymgyrch i fynd i'r afael â thlodi misglwyf yn Sir Gaerfyrddin wedi cael cymorth manwerthwr cenedlaethol mawr. Mae The Body Shop yng Nghaerfyrddin wedi cytuno i ddarparu cynhyrchion misglwyf am ddim i sicrhau eu bod ar gael i ferched dros wyliau'r haf. Lansiwyd prosiect #PeriodPovertySirGâr ym ...

25 diwrnod yn ôl

 • Cymorth ieuenctid, Addysg ac ysgolion, Cydraddoldeb ac amrywiaeth

McDonald's ac Ysgol Bro Myrddin yn annog pobl i roi sbwriel

Mae staff o McDonald's yng Nghaerfyrddin a disgyblion o Ysgol Bro Myrddin wedi troi at y radio fel ffordd o berswadio pobl i roi eu sbwriel yn y bin. Mae'r Cyngor wedi lansio ymgyrch ledled y sir i fynd i'r afael â sbwriel sy'n gysylltiedig â chludfwyd a bwydydd cyflym gyda chymorth bwytai sy'n cyn ...

25 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Ffermwr yn y llys am fethu cadw trefn ar gofnodion

Mae ffermwr godro o Sir Gaerfyrddin wedi cael dirwy am fethu cadw trefn ar gofnodion a allai fod wedi cyfrannu at ledaenu twbercwlosis buchol ar ei safle. Cafodd James Thomas, sy'n berchen Post Uchaf yn Aber-nant, ei orchymyn i dalu £14,000 o gostau a gordal dioddefwyr o £120 yn Llys Ynadon Llanell ...

25 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Iechyd yr amgylchedd

Trafod cynllun adfywio gwledig Sir Gâr yn y Sioe Fawr

Bydd trafodaethau ynglŷn â chynllun Sir Gaerfyrddin ar gyfer adfywio ei chymunedau gwledig yn dechrau yn y Sioe Frenhinol eleni. Bwriad y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gwledig yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, yw achub ar gyfle yn y digwyddiad amaethyddol blyny ...

27 diwrnod yn ôl

 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad

Buddsoddiad newydd i reilffyrdd o fudd i Sir Gaerfyrddin

Mae cynlluniau i adeiladu gorsaf drenau newydd yn Felindre a gwaith uwchraddio gwerth miliynau o bunnoedd i Orsaf Drenau Caerdydd Canolog wedi cael eu croesawu gan Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin. Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole y byddai'r cam hwn yn hwb i wasanaethau rheilffyrdd ledled y dinas-r ...

28 diwrnod yn ôl

Cystadleuaeth frwd rhwng darpar entrepreneuriaid

Ysgol Teilo Sant yw'r pencampwyr masnachwyr ifanc ar ôl gwerthu eu holl stoc ym Marchnad Awyr Agored Caerfyrddin. Coronwyd y disgyblion o Flwyddyn 6 yn enillwyr ar ôl brwydr â dwy ysgol arall, sef Saron a Meidrim, yng Nghystadleuaeth Masnachwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin. Gwerthodd yr ysgol dros 500 o ...

28 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Marchnadoedd, Addysg ac ysgolion

Byddwch yn ddiogel yr haf hwn

Gofalwch am eich hun ac eraill o’ch hamgylch… Nofio: Peidiwch byth â diystyru cryfder cerrynt: Gall nofwyr neu'r rheiny sy'n cerdded drwy'r dŵr gael eu hysgubo ymaith mewn eiliad Nofiwch yn ddiogel ac mewn ardaloedd nofio dynodedig yn unig Gan y disgwylir i'r tymheredd gynyddu, gofal ...

28 diwrnod yn ôl

 • Iechyd yr amgylchedd, Gofal cymdeithasol ac iechyd

Swyddogion gorfodi yn mynd i'r afael â sbwriel

Rhoddwyd dirwyon gwerth £2025 am droseddau'n ymwneud â sbwriela yn Sir Gaerfyrddin yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf. Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn brysur yn rhoi sylw i adroddiadau gan y cyhoedd ac wedi dal rhai unigolion wrth iddynt droseddu, er enghraifft, yn goll ...

32 diwrnod yn ôl

Archfarchnad fegan gyntaf Llanelli

Mae'r archfarchnad fegan gyntaf yn Llanelli wedi agor ei drysau yn sgil grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Ddydd Gwener bu Kind Earth yn gweini cynnyrch organig a lleol i'w gwsmeriaid cyntaf yn ei siop yng Nghanolfan y Strade ym Maes y Coed. Cefnogwyd y busnes, sy'n eiddo i ddyn lleol o'r enw Matt ...

32 diwrnod yn ôl

 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad, Swyddi a hyfforddiant

Mae angen eich help chi ar eich amgueddfa

Mae angen gwirfoddolwyr i helpu i gynnal arolygon byr ar gyfer Amgueddfa Parc Howard fel rhan o brosiect ar Straeon Crochenwaith Llanelly. Sicrhawyd cyllid o fwy na £100,000 i helpu i ganfod a datgelu straeon cudd Crochenwaith Llanelly. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys dod i well dealltwriaeth o ganfyd ...

32 diwrnod yn ôl

 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Agor caffi newydd fel rhan o fuddsoddiad sylweddol yn y Parc

Mae caffi newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre wedi'i agor yn swyddogol. Mae Yr Orsaf sy’n rhan o fuddsoddiad newydd gwerth £1.4 miliwn yng nghyfleusterau'r parc poblogaidd dros ben, wedi'i agor mewn pryd ar gyfer tymor prysur y gwyliau ysgol. Mae'r caffi sy'n darparu bwyd poeth ac oer a lluniaeth wedi ...

34 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Datblygu a buddsoddiad, Arfordir a Chefn Gwlad

Cynllun y Cyngor i leihau CO2 bron i 700 tunnell y flwyddyn

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn buddsoddi dros £2.5 miliwn i arbed ynni yn ei adeiladau mewn ymgais i leihau allyriadau carbon bron i 700 o dunelli'r flwyddyn. Mae'n rhan o ymdrechion y cyngor i fod yn awdurdod lleol di-garbon net erbyn 2030, sef ymrwymiad a gafodd ei wneud ym mis Chwefror wrth ddatg ...

34 diwrnod yn ôl

 • Eiddo'r Cyngor

Parc Gwledig Pen-bre yn ennill y Faner Werdd fawreddog

Parc Gwledig Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin yw'r unig le yng Nghymru i ennill Baner Las a Baner Werdd, oherwydd ei amgylchedd gwych a'i groeso gwresog. Mae'r parc wedi ennill y Faner Las fawreddog ers amser maith ar gyfer traeth Cefn Sidan, ond am y tro cyntaf mae Baner Werdd wedi cael ei dyfarnu iddo ...

34 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Gwobrau ac anrhydeddau, Arfordir a Chefn Gwlad

Enwi enillydd Bwrsariaeth y Goleudy 2019

Enillydd cystadleuaeth entrepreneuriaeth Bwrsariaeth y Goleudy eleni yw bachgen 18 oed sydd wedi creu busnes pryfyddiaeth ar-lein yn gwerthu trychfilod a phryfetach eraill. Bydd Cameron Reardon yn derbyn gwobr ariannol o £5000, swyddfa am ddim am chwe mis yng nghanolfan Fenter y Goleudy, Dafen, Lla ...

38 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Datblygu a buddsoddiad

Ymrwymiad i leihau plastig untro mewn ysgolion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i weithio gyda'i gyflenwyr i leihau faint o blastig untro sy'n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion. Bu'r Cynghorwyr yn trafod y mater yn y Cyngor Llawn, yn dilyn cynnig gan y Cynghorydd Bill Thomas a oedd yn galw ar y Cyngor i ddod o hyd i ffyrdd o roi'r gorau i ...

38 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Addysg ac ysgolion

Hwb ariannol pellach ar gyfer prosiect adfer Parc yr Esgob

Mae prosiect cyffrous i adfer Parc yr Esgob yn Abergwili, Caerfyrddin i'w hen ogoniant wedi cael hwb ariannol o bron i £150,000. Mae Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn wedi cael dau grant newydd i helpu i adfywio a thrawsnewid gerddi a hen dai allan palas Esgob Tyddewi. Mae'r safle hwn hefyd yn gart ...

38 diwrnod yn ôl

 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Rhowch lifft adref i'ch sbwriel

Rhowch lifft adref i'ch sbwriel – dyna'r neges i gwsmeriaid cludfwyd a bwyd brys yn Sir Gaerfyrddin. Mae nifer o fwytai a siopau cludfwyd yn y sir wedi ymuno â'r Cyngor i lansio ymgyrch newydd i atal sbwriel. Mae arwyddion a phosteri sy'n gofyn i gwsmeriaid roi eu sbwriel yn y bin wedi cael eu gos ...

39 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Cynllunio i chwarae rhan allweddol wrth ddiogelu'r Gymraeg

Mae cynghorwyr sir yn Sir Gaerfyrddin wedi rhoi eu cefnogaeth unfrydol i gynnig sy'n galw ar y system gynllunio i chwarae mwy o ran yn y gwaith o ddiogelu'r Gymraeg a sicrhau ei thwf. Roedd y Cynghorydd Alun Lenny, sy’n cadeirio Pwyllgor Cynllunio'r Cyngor, wedi cyflwyno cynnig i'r Cyngor Llawn yn ...

40 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Cynllunio

Ysgol Pontyberem yn agor ei drysau'n swyddogol

Mae disgyblion, staff, llywodraethwyr a gwahoddedigion wedi dod at ei gilydd i ddathlu agoriad swyddogol Ysgol Pontyberem. Cafodd cyfanswm o £4 miliwn ei fuddsoddi i adnewyddu ac ailfodelu'r ysgol, ynghyd â gosod lloriau, waliau a tho newydd. Cafodd y gwaith adnewyddu ei ariannu yn gyfartal rhwng ...

40 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Addysg ac ysgolion

Teyrnged briodol i arwr chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin

Rhoddwyd teyrnged unigryw i un o gewri chwaraeon y sir. Mae stand trac athletau'r Cyngor yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin wedi cael ei enwi ar ôl llywydd clwb Harriers Caerfyrddin, Dr Hedydd Davies, i gydnabod ei oes o wasanaethau i athletau yn lleol ac yn genedlaethol. Mae Dr Davies wedi treuli ...

40 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Wi-Fi am ddim yn Amgueddfa Parc Howard

Mae Wi-Fi cyhoeddus am ddim bellach ar gael yn Amgueddfa Parc Howard. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Llanelli wedi buddsoddi'n sylweddol yn seilwaith digidol yr Amgueddfa er mwyn darparu gwasanaeth am ddim i ymwelwyr a chaniatáu mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol yn yr Amgueddfa yn y dy ...

41 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Y Cyngor yn croesawu bwrw ymlaen â’r Pentref Llesiant

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu penderfyniad sy'n caniatáu bwrw ymlaen â'r Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli. Mae Cyfarwyddiaeth Cynllunio Cymru wedi hysbysu'r awdurdod na fydd yn galw i mewn y cais cynllunio ar gyfer y prosiect £200 miliwn hwn, a gafodd ei gymeradwyo'n unfrydol ...

41 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Bargen Ddinesig, Cynllunio

Dyluniadau newydd cyffrous yn cael eu datgelu ar gyfer y Pentref Llesiant wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen ar y safle

Dyma'r weledigaeth ar gyfer y Pentref Llesiant sy'n werth £200miliwn yn Llynnoedd Delta.

41 diwrnod yn ôl

 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Bargen Ddinesig

Parciwch yn ystyriol - mae Iolo ar batrôl

Dewch i gwrdd â Iolo Patrolo sydd ar ddyletswyddau diogelwch ffyrdd i helpu gadw ein plant yn ddiogel! Mae'r cerbyd gorfodi â chamera ar daith ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn ceisio mynd i'r afael â'r broblem o barcio'n beryglus y tu allan i'n hysgolion. Enillodd Osian Davies, disgybl blwyddyn dau ...

41 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Duges Cernyw yn ymweld â Chlwb Cinio Llanymddyfri

Buodd Duges Cernyw yn ymweld â chlwb cinio y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn Nolau Bran, Llanymddyfri. Dyma rai lluniau o'r ymweliad a oedd yn cynnwys côr Ysgol Rhys Pritchard a Chôr Meibion Llanymddyfri. Cafodd y Dduges ei chyfarch gan y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ...

46 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd, Teulu Brenhinol

Ymweliad Brenhinol â Marchnad Caerfyrddin a Theatr y Lyric

Bu Duges Cernyw yn blasu rhyfeddodau Marchnad Caerfyrddin ac yn mwynhau perfformiad arbennig i ddathlu pen-blwydd Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch yn 40 oed yn Theatr y Lyric. Mae Ei Huchelder Brenhinol wedi bod yn Noddwr Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch ers 2010 ac fe ddaeth i'r Lyric i ...

46 diwrnod yn ôl

 • Teulu Brenhinol

Uchelgeisiau Sir Gaerfyrddin i adfywio cymunedau gwledig

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datgelu ei uchelgeisiau i adfywio ei gymunedau gwledig - gan gryfhau cymunedau lleol, creu swyddi a chyfleoedd busnes a diogelu'r Gymraeg. Dyma'r tro cyntaf erioed i strategaeth eang gael ei llunio gan y Cyngor er mwyn canolbwyntio'n benodol ar arda ...

47 diwrnod yn ôl

 • Materion Gwledig

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweit ...

47 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Plant a teuluoedd

Buddsoddi £150miliwn mewn dros 900 o dai cyngor newydd

Bydd dros 900 o dai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu yn Sir Gaerfyrddin dros y 10 mlynedd nesaf yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £150miliwn gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Cafodd y cynllun uchelgeisiol, yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor Llawn, ei ddatgelu am y tro cyntaf yng n ...

48 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Newidiadau i wasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin

Mae’r amserlen ar gyfer gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin wedi newid. Mae'r gwasanaeth, sy'n cysylltu teithwyr â Nant-y-ci ac Ysbyty Glangwili, bellach yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Gwener, 7.30am i 6.30pm. Mae'r newidiadau yn drefniant dros dro oherwydd ail-dendro'r contract presennol gyd ...

48 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Profi sgiliau entrepreneuraidd plant ysgol

Bydd tair ysgol yn cystadlu am deitl Masnachwyr Ifanc y Flwyddyn Sir Gaerfyrddin 2019. Bydd ysgolion Saron, Teilo Sant a Meidrim i gyd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth fasnachu ym Marchnad Caerfyrddin ddydd Mercher nesaf rhwng 10am a 2pm i geisio ennill y teitl. Yn y gystadleuaeth flynyddol mae d ...

48 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Cawod o liwiau'r enfys yn cwympo ar blant ysgol

Roedd yr aer yn llawn lliw wrth i fwy na 700 o blant yng Nghaerfyrddin a Rhydaman gymryd rhan yn y 'Rainbow Dash' cyntaf i ysgolion. Ymunodd Tîm Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Sir Caerfyrddin gyda Tŷ Hafan, elusen plant Cymru i lansio digwyddiad newydd i ysgolion a chodi arian hanfodol ar gyfer plant â c ...

49 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Adroddiad Llifogydd Storm Callum yn gwneud 55 o argymhellion

Mae ymchwiliad i'r llifogydd a ddigwyddodd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod Storm Callum wedi gwneud 55 o argymhellion i'w gweithredu. Effeithiwyd ar gannoedd o gartrefi a busnesau ledled y sir gan rai o'r llifogydd gwaethaf i daro de Cymru yn y 50 mlynedd diwethaf. Storm Callum yw'r llifogydd mwyaf a ...

52 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Agor cyfleuster beicio newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

Mae beicio bellach ar gael i bob oedran a phob gallu ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae 38 o feiciau newydd gan gynnwys cludwyr cadair olwyn, beiciau sy’n addas i bobl â chadair olwyn, beiciau tair olwyn ar gyfer oedolion, beiciau llaw, beiciau â dwy sedd ochr yn ochr a beiciau â phedair sedd eisoes wed ...

54 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Hyfforddiant hanfodol ar ddiogelwch ffyrdd i ddisgyblion

Mae dros 1200 o blant ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar ochr y ffordd, diolch i fenter Kerbcraft. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu'r disgyblion rhwng pump a saith oed yn cymryd rhan mewn 12 sesiwn hyfforddi dros gyfnod o bedair wythnos i wella eu sgiliau er mwyn bo ...

55 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio