Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Digwyddiad beicio arall o fri yn dod i Barc Gwledig Pen-bre

Mae Parc Gwledig Pen-bre wedi cael ei ddewis i gynnal rownd o gyfres fawreddog Tlws Cenedlaethol Seiclo-Cros Beicio Prydain|HSBC 2019/20. Bydd y parc yn cael ei gynnwys yn y gyfres am y tro cyntaf ac yn cynnal y pumed rownd dros ddau ddiwrnod ar 23 a 24 Tachwedd. Bydd rhai o'r beicwyr gorau yn y by...

1 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Datblygu a buddsoddiad, Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Arfordir a Chefn Gwlad, Beicio

Siopau a stondinau gwag ym Marchnad Caerfyrddin

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol ar gyfer siop fewnol IS1C, uned 14/15/16/17, uned 26/27 ac uned 57 a leolir o fewn Neuadd y Farchnad, Caerfyrddin. Mae gan IS1C ardal adwerthu o tua 18 metr sgwâr, mae uned 14/15/16/17 yn 22.4 metr sgwâr, mae uned 26/27 yn 11.2 metr sgwâr ac mae uned 57 y...

5 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Swyddi a hyfforddiant, Marchnadoedd

Y Cyngor yn lansio system ffrydio cerddoriaeth ddwyieithog

Fel rhan o Ddydd Miwsig Cymru eleni sy'n cael ei gynnal ddydd Gwener, 8 Chwefror, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio system ffrydio cerddoriaeth ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei chwarae yn nifer o'i lefydd cyhoeddus. Mae'r fenter wedi cael ei lansio yn dilyn cynllun peilot a gynhaliwyd y ll...

10 diwrnod yn ôl

 • Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Staff sy'n cael y cyflogau lleiaf i elwa fwyaf o godiad

Staff Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n cael y cyflogau lleiaf fydd yn elwa fwyaf o godiad cyflog cenedlaethol a gymeradwywyd gan y Bwrdd Gweithredol ddydd Llun (4 Chwefror 2019) yn dilyn crynhoad cyllideb cynhwysfawr a wnaed gan y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau. Y...

10 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Cyllid

Cynigion amgylcheddol o ran y gyllideb yn cael eu tynnu'n ôl

Mae sawl cynnig cyllidebol a allai fod wedi cael effaith ar wasanaethau rheng flaen yr amgylchedd wedi cael eu tynnu'n ôl gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin. Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd, ei bod wrth ei bodd bod ei chydweithwyr w...

12 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Cyllid

Paratoi at Brexit yn Sir Gaerfyrddin

Mae paratoadau manwl yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer Brexit er mwyn cefnogi pobl ar draws Sir Gaerfyrddin. Wrth i'r Deyrnas Unedig baratoi ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio ar gynlluniau i liniaru'r effaith bosibl ledled y sir. Ymysg y cynlluniau y mae a...

12 diwrnod yn ôl

Dileu cynigion gwerth hanner miliwn o bunnoedd o'r gyllideb

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dileu gwerth dros hanner miliwn o bunnoedd o gynigion arfaethedig o'r gyllideb y mae wedi'i hargymell i'r Cyngor Llawn. Mae nifer o gynigion wedi'u tynnu'n ôl yn llwyr, a rhai eraill wedi cael eu rhewi neu eu gohirio am flwyddyn. Os bydd y gyllideb...

13 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Cyllid

Y Cyngor yn falch o gyhoeddi ei statws Hyrwyddwr Amrywiaeth

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn falch o gyhoeddi ei rôl fel Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall Cymru, gan hybu cynhwysiant a chydraddoldeb ar gyfer ei staff a'r gymuned lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT). Fel un o'r 20 Cyflogwr Gorau ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall Cymru yn...

18 diwrnod yn ôl

 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Disgwyl i'r Bwrdd Gweithredol roi hwb ariannol i ysgolion

Mae disgwyl i Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin gytuno i gynyddu'r gyllideb addysg ar gyfer y flwyddyn nesaf. Er gwaethaf wynebu'r posibilrwydd o gyflawni £27 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf, a llai o gyllid gan Lywodraeth Cymru, gallai swm ychwanegol o £2.6 miliw...

18 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Cyllid

Rhan gyntaf cynllun Llwybr Dyffryn Tywi bellach ar agor

Mae rhan gyntaf cynllun uchelgeisiol Llwybr Dyffryn Tywi bellach ar agor, sef llwybr 16 milltir ar hyd Afon Tywi rhwng Caerfyrddin a Llandeilo. Mae'r llwybr, sy'n fwy na 750 metr o hyd, yn cysylltu Amgueddfa Caerfyrddin yn Abergwili â Bwlch Bach i Fronun, ac yn ymestyn i Felin-wen. Mae'n cynnig gol...

24 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad, Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Beicio

Datganiad: Schaeffler

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Bydd y cyhoeddiad yn ergyd drom i staff ymroddedig a gweithgar Schaeffler a'u teuluoedd, yn ogystal ag economi Llanelli. Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi bod yn cynnal trafodaethau â'r cwmni i weld a oedd unrhyw beth y gal...

25 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Swyddi a hyfforddiant

Pa mor barod yw'r Heddlu ar gyfer Brexit?

Bydd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys, yn rhoi amlinelliad o ba baratoadau y mae'r heddlu yn eu gwneud ar gyfer Brexit yng nghyfarfod Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ddydd Gwener. Mae'r Cynghorydd William Powell, aelod o'r Panel sy'n cynrychioli Powys, wedi cyflwyno'r  cwestiwn...

25 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Tenant cyntaf unedau Dyffryn Aman

Mae'r unedau diwydiannol sydd newydd gael eu hadnewyddu yn Nyffryn Aman wedi croesawu eu tenant cyntaf. Mae Mal Walker Maintenance, sy'n gwasanaethu systemau oeri ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw i gwmnïau ynni gwyrdd yn genedlaethol, wedi symud i mewn i'r Gweithdai yng Nglanaman. Gwnaeth Cyngor...

26 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad

Lansio Tref a Phentref Diwylliant Sir Gaerfyrddin

Tref a Phentref Diwylliant Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2019 fydd Hendy-gwyn ar Daf a Drefach Felindre ac mae hynny'n swyddogol!   Daeth cynrychiolwyr o'r ddwy gymuned gan gynnwys plant a phobl ifanc o Ysgol Gynradd Llys Hywel ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Taf at ei gilydd i fynychu'r lansiad, ynghyd â'r A...

26 diwrnod yn ôl

 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Pa dir gallai gael ei ddatblygu yn y dyfodol?

Mae ychydig o dyddiau ar ôl i bobl gael dweud eu dweud ynghylch datblygiadau'r dyfodol yn Sir Gaerfyrddin. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn i bobl dreulio amser yn cael golwg ar ba ardaloedd o dir sydd wedi cael eu cyflwyno i'w datblygu yn y dyfodol. Mae ymgynghoriad ar waith er mwyn cael adbor...

27 diwrnod yn ôl

 • Cynllunio, Ymgynghori

Ail Wobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin

Bydd y rheiny sy'n cyfoethogi ein bywydau drwy gerddoriaeth, y celfyddydau a llenyddiaeth yn cael eu cydnabod yn ail Wobrau Dathlu Diwylliant Sir Gaerfyrddin. Nod y gwobrau, a gynhelir ac a gefnogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, yw dathlu rhagoriaeth ym maes diwylliant a'r celfyddydau, ac arddangos e...

32 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau, Gwobrau ac anrhydeddau, Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd, Llyfrgelloedd ac archifau, Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Cam nesaf y gwaith o glirio tirlithriad Cwmduad

Mae ail gam y gwaith o sefydlogi'r tirlithriad yng Nghwmduad wedi dechrau yn dilyn codi'r lori o'r afon islaw. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn arwain y gwaith o glirio'r safle ac ailagor yr A484 i draffig sy'n teithio rhwng Caerfyrddin a Chastellnewydd Emlyn, ar ôl y tirlithriad ym mis Hydref. Yn ys...

35 diwrnod yn ôl

Dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd ar waith

Mae bagiau glas wrthi yn cael eu dosbarthu i bob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin. Rhwng nawr a diwedd mis Mawrth, dylai bob aelwyd dderbyn tri rolyn o fagiau glas, sy'n caniatáu i hyd at chwe bag gael eu rhoi allan bob yn ail wythnos er nid oes terfyn ar nifer y bagiau glas y gellir eu rhoi allan i'w hai...

38 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Trefniadau gwasanaethau bysiau newydd yng ngogledd y Sir

Mae cyfres o lwybrau bysiau wedi cael eu cyhoeddi yn dilyn newid yn y contractau sydd ar waith yng ngogledd Sir Gaerfyrddin. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cwblhau proses dendro ar ôl i Morris Travel gyhoeddi ei fod yn bwriadu peidio â gweithredu'r llwybrau o amgylch ardaloedd Llanarthne, Crug-y-b...

38 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Llanybydder, Llanymddyfri
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Cam mawr ymlaen i'r Pentref Llesiant

Mae'r cynllun i greu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli wedi cymryd cam mawr arall ymlaen yn sgil cael cymeradwyaeth unfrydol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin. Disgwylir i'r prosiect yn Llynnoedd Delta ar arfordir Llanelli, a fydd yn costio £200 miliwn, greu bron i 2,000 o sw...

39 diwrnod yn ôl

Prif Weithredwr i ymddeol

Mae Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, Mark James, wedi cyhoeddi ei fod wedi penderfynu ymddeol. Bydd Mr James, sydd wedi gwasanaethu’r Cyngor ers 17 mlynedd, yn ymddeol yn ddiweddarach eleni pan fydd yn troi’n 60 oed. Mae wedi treulio dros 40 mlynedd ym myd llywodraeth leol, gan ddechrau ei...

39 diwrnod yn ôl

Dirwyon i dad a'i fab am dipio anghyfreithlon

Mae dyn a gafodd ei ddal yn gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon yn Llanelli wedi ymddangos yn y llys - a hynny chwe mis ar ôl i'w dad gael ei ddyfarnu'n euog o'r un drosedd. Mae Renny Price, 22, o Glôs Edgemoor, Cilâ Uchaf, Abertawe, ond bydd rhaid iddo dalu dros £770 o ddirwyon a chostau am dipio...

40 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gorfodi, Ailgylchu, biniau a sbwriel

Rhagor o welliannau ffyrdd ar y gweill ar gyfer Rhydaman

Bydd cynllun gwella ffyrdd yn cael ei gyflwyno cyn hir er budd gyrwyr a cherddwyr yng nghanol tref Rhydaman. Ymhlith y newidiadau a fydd yn cael eu rhoi ar waith y mae lôn ychwanegol ar gyfer traffig sy'n troi i'r dde i Stryd y Coleg o Stryd Marged. O dan y cynllun gan Gyngor Sir Caerfyrddin, bydd...

46 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn llwyddo

Mae canolfan gwasanaeth cwsmeriaid Llanelli yn cynnig mwy o wasanaethau nag erioed o'r blaen wrth i gannoedd o bobl ddod i'r ganolfan bob wythnos, gan helpu i ysgogi mwy o bobl i ymweld â chanol y dref. Mae'r Hwb ar Stryd Vaughan yn delio ag oddeutu 3,000 o apwyntiadau bob mis ynghylch materion sy'...

47 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Swyddi a hyfforddiant, Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol feithrin a chynradd

Atgoffir rhieni yn Sir Gaerfyrddin bod angen iddynt wneud cais ar-lein am le mewn ysgol ar gyfer eu plentyn. Ni chaiff plentyn ei dderbyn i ysgol yn awtomatig.  Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau i'r Cyngor Sir erbyn 31 Ionawr. Mae'n rhaid i rieni gyflwyno cais ar-lein i gael lle mewn ysgol feithrin ne...

47 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Bridiwr cŵn anghyfreithlon yn talu pris mawr

Mae bridiwr cŵn anghyfreithlon wedi cael dedfryd ohiriedig o garchar a gorchmynnwyd iddo dalu dros £200,000 ar ôl gwerthu cŵn bach sâl â phapurau milfeddygol a phedigri ffug. Cafodd Dylan Huw Thomas o New Inn, Llandeilo, ei ddal gan dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhedeg busnes bridio...

56 diwrnod yn ôl

 • Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Reid mewn lori raeanu yn gwireddu breuddwyd

Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwireddu dymuniad merch yn ei harddegau o Gaerfyrddin, trwy roi cyfle iddi gael reid yn un o'u lorïau graeanu. Mae Ashleigh Harrison, sy'n bymtheng mlwydd oed ac sy'n dod o Dre Ioan, wrth ei bodd yn gweld y criwiau graenu yn mynd heibio i ffenest ei hys...

56 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Peidiwch â bwydo eich bag du y Nadolig hwn

Peidiwch â bwydo eich bag du y Nadolig hwn - dyma'r neges i breswylwyr Sir Gaerfyrddin gan dîm ailgylchu'r Cyngor dros gyfnod yr Ŵyl. Rydym yn prynu, yn bwyta ac yn gwastraffu llawer mwy o fwyd ar yr adeg hon o'r flwyddyn felly mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn ailgylchu cymaint ohono ag y bo m...

60 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Menyw o Lanelli yn cael ei chosbi am daflu sbwriel ar draeth

Mae menyw o Lanelli yn cael ei chosbi am ollwng sbwriel yn llecyn hardd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr haf eleni. Cafodd Alysha Louise Herrington ddirwy o £330 yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Cafodd Miss Herrington, Nant Wen, Llanelli, ei gweld yn gollwng pecyn bwyd brys ar y ddaea...

60 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth, Llanelli
 • Gorfodi

Pobl ifanc yn trawsnewid Cronlyn yn Ardd Tylwyth Teg

Mae grŵp o bobl ifanc wedi treulio'r pedwar mis diwethaf yn gwirfoddoli er mwyn trawsnewid y llecyn o amgylch y cronlyn yn ardal Tanerdy, Caerfyrddin. Mae hyd at 20 o bobl ifanc wedi troi'r ardal yn Ardd Tylwyth Teg yn arbennig ar gyfer pobl ifanc y gymuned. Ers mis Medi, mae'r bobl ifanc sy’n myn...

61 diwrnod yn ôl

Tendro ar gyfer llwybrau bysiau gwledig

Effeithiwyd ar nifer o wasanaethau bysiau gwledig yn Sir Gaerfyrddin yn sgil penderfyniad gan y gweithredwr i drosglwyddo ei gontract yn ôl i'r Cyngor Sir. Mae Morris Travel wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Caerfyrddin y bydd yn peidio â gweithredu nifer o'i lwybrau ar ôl 19 Ionawr. Yn benodol, bydd...

61 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Llanybydder, Llanymddyfri
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Rhoi sêl bendith i ddatblygiad tai fforddiadwy newydd

Cyn hir bydd dwsinau o deuluoedd yn elwa ar ddatblygiad tai fforddiadwy newydd yn Llanelli. Mae'r Pwyllgor Cynllunio yng Nghyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi sêl bendith i gynllun i adeiladu 34 o dai ar dir gerllaw ystâd dai Dylan yn y Bryn.  Bydd y datblygiad yn cynnwys 28 o dai dwy ystafell wely a...

62 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Tai, Cynllunio, Datblygu a buddsoddiad

Lansio mentrau newydd i fynd i'r afael â sbwriel

Mae mentrau newydd yn cael eu cyflwyno i annog preswylwyr i gael gwared ar eu sbwriel mewn modd cyfrifol. Mae arwyddion wedi cael eu gosod ar finiau sbwriel ledled y Sir yn ogystal â negeseuon newydd ar y palmentydd yng nghanol tref Llanelli fel rhan o ymgyrch 'Cymoni eich Cymuned' Cyngor Sir Caerf...

63 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Credyd Cynhwysol ar gael yn Sir Gaerfyrddin

Ers 12 Rhagfyr, mae gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol ar gael yn Sir Gaerfyrddin. Ar hyn o bryd, bydd y newid hwn dim ond yn effeithio ar gwsmeriaid sy'n gwneud hawliadau newydd am Gredydau Treth Plant, Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm, Lwfans Cyflogaeth...

63 diwrnod yn ôl

 • Cyllid, Tai, Plant a teuluoedd

Trosglwyddo contract Allied Healthcare yn llwyddiannus

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llwyddo i drosglwyddo 85 aelod o staff a 120 o becynnau gofal o Allied Healthcare i wasanaeth mewnol y Cyngor. Cafodd y contract ei drosglwyddo yr wythnos hon ar ôl ymateb gyflym y Cyngor i weithredu cynlluniau wrth gefn, yn dilyn y newyddion bod y darparwr gofal yn...

66 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Hwb gwasanaethau cwsmeriaid newydd yn agor yn Rhydaman

Mae hwb gwasanaethau cwsmeriaid newydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi agor yng nghanol tref Rhydaman. Mae’r Hwb, yn Stryd y Cei, yn cynnig cyngor wyneb yn wyneb ynghylch amrywiaeth o faterion y cyngor, yn ogystal â bod yn fan lle gall pobl wneud taliadau, cael cymorth o ran swyddi a hyfforddiant, cael...

69 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cofiwch - Bydd diwrnodau casglu biniau yn newid dros Nadolig

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau sbwriel/deunyddiau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig 2018/19. Mae llawer mwy o sbwriel yn dueddol o gael ei gynhyrchu ar yr adeg hon o'r flwyddyn felly mae pobl yn cael eu hannog i geisio ailgylchu cymaint â phosibl...

69 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Cyhoeddi Tref a Phentref Diwylliant 2019

Tref a phentref diwylliant Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2019 fydd...Hendy-gwyn ar Daf a Drefach Felindre. Roedd y ddwy gymuned yn falch iawn o dderbyn enwebiad y cyngor yn dilyn cyfarfodydd a gynhaliwyd yn lleol a gafodd lawer o gefnogaeth gan y cyhoedd. Bydd y cyngor tref yn arwain y gwaith yn Hendy-...

70 diwrnod yn ôl

 • Hendy-gwyn, Castellnewydd Emlyn
 • Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Ymrwymiad i Bentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cadarnhau ei ymrwymiad llwyr i ddarparu'r Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant cyffrous ac arloesol yn Llynnoedd Delta, ond bydd bellach yn mynd ati i gyflawni'r cynllun ei hun, gan ddirwyn i ben Gytundeb Cydweithio ffurfiol â Sterling Health Securities Holdings. Mae'r C...

73 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Bargen Ddinesig

Disgyblion yn rhoi 'Cipolwg' ar gyllideb y Cyngor Sir

Mae ysgolion uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin wedi rhoi eu barn ar y cynigion yng nghyllideb y Cyngor. Mae'r digwyddiad Cipolwg blynyddol yn agored i holl ysgolion uwchradd a cholegau'r Sir.Eleni daeth timau o Ysgol y Bryngwyn, Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Bro Myrddin, Ysgol Emlyn, Ysgol Maes y Gwendrae...

73 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Ymgynghori

Achos Busnes Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant

Mae achos busnes manwl ar gyfer Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli wedi cael ei gymeradwyo mewn egwyddor gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin. Disgwylir i'r prosiect yn Llynnoedd Delta greu bron i 2,000 o swyddi a rhoi hwb o £467 miliwn i'r economi leol. Ynghyd â nifer o brosiectau...

75 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Bargen Ddinesig

Gwobrau Tenant i Denant yn rhoi sylw i gyflawniadau arbennig

Roedd cyffro mawr neithiwr yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, wrth ddathlu ewyllys da a brogarwch yng Nghwobrau Tenant i Denant Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd yn gyfle i hoelio sylw ar denantiaid sy'n mynd yr ail filltir i ofalu am eu cartrefi a'u cymunedau, a gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser i helpu e...

76 diwrnod yn ôl

Tom yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r sir mewn dadl genedlaethol yn Nhŷ'r Cyffredin. Cymerodd Thomas Vaughan-Jones, 14 oed, ran yn nadl Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn gynharach y mis hwn a rhoddodd araith ynghylch mynd i'r afael â digartrefedd. Roedd y disgybl o Ysgol Dyffryn Aman,...

76 diwrnod yn ôl

 • Cymorth ieuenctid

Cwmni datblygu tai newydd yn galw ar gontractwyr

Mae Cartrefi Croeso, cwmni tai lleol Cyngor Sir Caerfyrddin, yn galw ar ymgynghorwyr a chontractwyr eiddo ac adeiladu i ymuno â’i gofrestr o bartneriaid cymeradwy. Bydd cannoedd o dai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu ledled de-orllewin Cymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, er mwyn ateb y galw am...

76 diwrnod yn ôl

 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Cyhoeddi sêr chwaraeon gorau'r sir

Mae 33 o bencampwyr chwaraeon gorau'r sir wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin eleni. Bydd enillwyr y 12 categori gan gynnwys Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli nos Wener, 8 Chwefror....

81 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Cymuned yn lansio apêl newydd am gymorth llifogydd

Mae cymuned yn dod at ei gilydd i helpu cymdogion a busnesau sy’n dal i gyfrif cost y llifogydd yn sgil Storm Callum fis diwethaf. Mae Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul a Phont-tyweli wedi’i lansio gan wirfoddolwyr i godi arian a chasglu rhoddion i gynorthwyo’r rheiny sy’n ceisio atgyweirio ac ailad...

83 diwrnod yn ôl

Arian ar gael ar gyfer busnesau Sir Gaerfyrddin

Mae busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn elwa ar gynllun grant £500,000 newydd i'w helpu i dyfu a chyflogi pobl.  Gall cynlluniau cychwyn busnes a thwf busnes Cyngor Sir Caerfyrddin gynnig hyd at £10,000 o gyllid am 50% o gyfanswm costau'r prosiect i'w helpu i brynu offer, peiriannau, a deunyddiau marchn...

84 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Comisiynydd yn gwrthod talu cwmnïau preifat yn lle'r heddlu

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi dweud na allai gytuno ag awgrym y dylid defnyddio'r dreth gyngor i dalu am gwmnïau diogelwch preifat yn hytrach na'r heddlu. Gofynnwyd cwestiwn iddo gan aelod o'r cyhoedd yng nghyfarfod diweddar Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Pow...

89 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Ymrwymiad ariannol i atal troseddau ieuenctid

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi rhoi sicrwydd bod cyllid ar gyfer atal troseddau ieuenctid yn ddiogel tra bydd ef yn y swydd. Roedd Dafydd Llyewlyn yn siarad ag aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, sy'n gyfrifol am graffu ar Swyddfa'r Comisiynydd a'i ddwyn i gyfrif. Gw...

89 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Ymwelwyr newydd â thwyni tywod Pen-bre

Estynnir croeso cynnes i'r ymwelwyr diweddaraf â Pharc Gwledig Pen-bre. Bydd defaid mynydd yn treulio'r gaeaf yn pori ar dwyni tywod ar draeth Cefn Sidan. Bydd y defaid mynydd Cymreig yn helpu i warchod bywyd gwyllt prin yn ogystal ag annog tyfiant ar y twyni tywod, y gall tywydd gwael gael effait...

89 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored