Erthyglau dan sylw

Yn galw ar bob myfyriwr!

Mae Digwyddiad Siopa Mwyaf Caerfyrddin i Fyfyrwyr yn dychwelyd i Gaerfyrddin ddydd Iau nesaf (27 Medi).

Treialu Cynnig Gofal Plant Cymru

Working parents of three and four year old children in Carmarthenshire could be eligible for up to 30 hours a week of government funded early education and childcare

Cyngerdd byw Estrons yn Llyfrgell Llanelli

Llyfrgell Llanelli wedi sicrhau gig unigryw gan y band pop-roc o Gymru a Chanada sef yr Estrons

Gwaddol a hwb economaidd Taith Prydain

Mae buddion hirdymor croesawu Taith Prydain i Sir Gaerfyrddin eisoes wedi dechrau dod i'r amlwg

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Cyngor Ieuenctid yn gofyn i chi bleidleisio

MAE Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cefnogi ymgynghoriad ieuenctid mwyaf y DU. Bu’r aelodau yng nghyfarfod lansio swyddogol Make Your Mark mewn digwyddiad yng Nghaerdydd ar 22 Awst. Bydd pobl ifanc yn pleidleisio i benderfynu pa 5 mater sy’n effeithio ar bobl ifanc ledled y DU fydd yn cael eu...

11 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Cymorth ieuenctid, Etholiadau a Phleidleisio

Gweinidog yn gweld gofal integredig ar waith

Bydd Huw Irranca-Davies, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn ymweld ag Ysbyty Tywysog Philip yn Llanelli yfory (20 Medi, 2018) i gwrdd â chleifion sydd wedi elwa o fuddsoddiad mewn gofal integredig. Bydd y Gweinidog yn galw i weld y Tîm Ymateb Acíwt sydd yn cefn...

4 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Digwyddiad cenedlaethol cyntaf ar gwrs beicio newydd Pen-bre

Dros y penwythnos, cynhaliwyd digwyddiad cenedlaethol cyntaf ar gwrs beicio ffordd gaeëdig newydd Parc Gwledig Pen-bre. Cafodd rownd gynderfynol Ras Feicio Ieuenctid Genedlaethol 2018 ei gynnal ar y cwrs beicio - wythnos yn unig ar ôl iddo gynnal cymal cyntaf Taith Prydain OVO. Roedd cyfanswm o 19...

10 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Beicio

Lansio pump llwybr beicio newydd heddiw!

Mae pump o lwybrau beicio newydd trwy gefn gwlad ac arfordir godidog Sir Gaerfyrddin wedi cael eu datgelu heddiw cyn Grand Départ Taith Prydain ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ei ganllaw cyrchfannau Canolbwynt Beicio Cymru i arddangos llwybrau newydd a thirwedd beic...

5 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Rhoi stop ar ‘Dlodi Misglwyf’ yn Sir Gaerfyrddin

Anogir pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin i gyfrannu at y drafodaeth genedlaethol ynghylch ‘Tlodi Misglwyf’. Mae Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cynnal cyfarfod â swyddogion addysg yn Llanelli yr wythnos nesaf, ac mae’r aelodau’n annog pobl ifanc y sir i ddod i gael dweud eu dweud ynghylch sut mae r...

9 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion, Cymorth ieuenctid

Cymunedau gwledig y Sir yn cael cyfle i ddweud eu dweud

Rhoddwyd sylw i'r cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin mewn cynhadledd arbennig a gynhaliwyd yn ddiweddar. Daeth mwy na 170 o bobl i Gynhadledd Materion Gwledig Sir Gaerfyrddin a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Halliwell ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Roedd y d...

9 diwrnod yn ôl

 • Materion Gwledig, Ymgynghori

Dirwyon am daflu sbwriel

Yn ystod mis Awst, cafodd dros £900 o ddirwyon eu rhoi gan swyddogion gorfodi materion amgylcheddol y cyngor i bobl a fu'n taflu sbwriel, gan gynnwys: Dirwy o £100 i ddyn a fethodd â chodi baw ei gi yn Noc y Gogledd, Llanelli Dirwy o £100 i breswylydd Stryd Ralph a adawodd fagiau glas a oedd yn...

10 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Llanybydder, Talacharn
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Mwy o ddigwyddiadau chwaraeon pwysig i ddod i Sir Gâr

Mae Sir Gaerfyrddin bellach yn adnabyddus ym mhedwar ban byd oherwydd ei llwyddiant o ran cynnal a chroesawu Taith Prydain. Cynhaliwyd Cymal Un ras fwyaf y DU yn y Sir heddiw (dydd Sul, 2 Medi 2018), gan ddenu 120 o feicwyr gorau'r byd a miloedd o wylwyr i'r strydoedd. Roedd sêr y byd beicio gan g...

10 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau, Beicio, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Geraint Thomas wedi enwi yn rhan o dîm Sky ar gyfer Taith

Bydd Geraint Thomas, enillydd Tour de France, yn cystadlu am y tro cyntaf ers ei fuddugoliaeth hanesyddol, yma yn Sir Gaerfyrddin. Mae Team Sky, sydd newydd negodi contract newydd â'r beiciwr o Gymru, wedi cyhoeddi y bydd yn arwain ei dîm yn ras Taith Prydain, sef ras beicio ffordd fwyaf y DU. Dew...

10 diwrnod yn ôl

 • Beicio, Digwyddiadau

Scott Davies, y beiciwr lleol, yn cymryd rhan yn Nhaith Pryd

Bydd torfeydd o bobl leol yn cefnogi mwy nag un o'r beicwyr yn ystod Taith Prydain dros y penwythnos, gan y bydd beiciwr o Gaerfyrddin ymhlith y rheiny sy'n cymryd rhan. Mae'r gwylwyr eisoes yn paratoi i roi croeso cynnes Cymreig i Geraint Thomas, enillydd Tour de France, sydd â chysylltiadau teulu...

10 diwrnod yn ôl

 • Beicio

Disgyblion yn atal baw cŵn y tu allan i'w hysgol

Plant ysgolion cynradd yn dod at ei gilydd i atal baw cŵn y tu allan i'w hysgolion. Mae Ffederasiwn ysgolion Carwe, Gwynfryn a Phont-henri wedi bod yn gweithio’n galed i dynnu sylw at y mater o gŵn yn baeddu yn eu pentrefi.  Penderfynodd y disgyblion eu bod wedi cael llond bol a'u bod eisiau atal...

17 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Addysg ac ysgolion, Ailgylchu, biniau a sbwriel

Diwrnod Gweithredu canol tref Rhydaman

Bydd swyddogion yng nghanol tref Rhydaman ddydd Mercher, 5 Medi, er mwyn codi ymwybyddiaeth o daflu sbwriel. Bydd staff y Cyngor yn dosbarthu blychau llwch cludadwy a phapurau ar gyfer lapio gwm cnoi, a byddant yn rhoi cyngor gan annog y cyhoedd i wneud y peth iawn a chael gwared ar eu sbwriel yn g...

19 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Taith Prydain - Y Wybodaeth Ddiweddaraf

Dyna beth oedd profiad a hanner a chafwyd croeso cynnes gan bawb ar hyd y llwybr. Rydym wedi cael diwrnod gwych yn cynnal Cymal Un a Grand Départ.  Diolch i bawb am gefnogi'r digwyddiad - gobeithio y byddwch yn mwynhau gweddill y diwrnod ble bynnag yr ydych chi ar hyd y llwybr.  Siwrnai ddiogel gart...

Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin 2018

Rydym wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2018. Bydd Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac sydd wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes boed fel unigolyn, hyfforddwr...

23 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Gwobrau ac anrhydeddau

Cynhadledd Materion Gwledig Sir Gâr

Cynhelir cynhadledd i ystyried y materion sy'n effeithio ar gymunedau gwledig yn Sir Gâr yr wythnos nesaf. Mae Cynhadledd Materion Gwledig Sir Gâr yn rhan o'r broses o lunio polisïau at y dyfodol ac o lywio gwaith y Gweithgor Materion Gwledig, a sefydlwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Cynhelir y gyn...

24 diwrnod yn ôl

 • Ymgynghori, Materion Gwledig

Disgyblion Sir Gâr yn dathlu llwyddiant TGAU

Mae disgyblion Sir Gaerfyrddin yn dathlu eu llwyddiant haeddiannol o ran canlyniadau TGAU, yn sgil llawer o waith caled ac ymroddiad. Mae eu gorchestion unigol, mewn byd lle mae arholiadau'n newid yn barhaus, i'w canmol a'u llongyfarch yn fawr. Yn genedlaethol, roedd bron tri chwarter yr arholiada...

31 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Ydych chi wedi gweld beic gwyrdd?

Mae beiciau gwyrdd arbennig wedi cael eu gosod o gwmpas Sir Gaerfyrddin i nodi llwybr Taith Prydain ar 2 Medi.Mae'r beiciau'n rhan o ymgyrch farchnata ehangach i annog pawb yn y sir i ddathlu'r ras feicio broffesiynol fwyaf yn y Deyrnas Unedig sy'n dechrau yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r holl feiciau wedi...

25 diwrnod yn ôl

Digwyddiad enfawr yn Sir Gâr, beic enfawr yn Neuadd y Sir!

Mae beic enfawr wedi'i osod yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, wrth i ni ddechrau cyfri'r dyddiau cyn Taith Prydain. Datgelwyd y cerflun 6 metr gan Gyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o'i baratoadau i groesawu ras beicio ffordd fwyaf nodedig y Deyrnas Unedig, sy'n dechrau yn Sir Gaerfyrddin ar 2 Medi. Fe'i...

25 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Beicio, Digwyddiadau

Sicrhewch fod eich busnes yn elwa ar Daith Prydain!

Pan ddaw Taith Prydain i Sir Gaerfyrddin am y tro cyntaf ar 2 Medi, mae'n siŵr o ddenu miloedd o ymwelwyr a pheri i lawer iawn o bobl leol ddod allan i fwynhau'r achlysur a digwyddiadau cymunedol ar draws y sir. Mae Cam Cyntaf Taith Prydain yn dechrau ym Mharc Gwledig Pen-bre, lle bydd rhai o feicw...

25 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau

Nid yw'n rhy hwyr i ddysgu Cymraeg

Nid y plant fydd yr unig rai yn dychwelyd i'r ysgol ym mis Medi. Mae oedolion yn cael cyfle i ddychwelyd i addysg drwy fynd i ddosbarth Cymraeg ar gyfer dysgwyr o bob lefel a fydd yn dechrau ledled y Sir o 24 Medi ymlaen. Mae'r rhaglen newydd, sy'n cynnwys yr holl fanylion am gyrsiau gyda'r dydd a...

26 diwrnod yn ôl

Adroddiad Blynyddol ar yr Iaith Gymraeg bellach ar gael

Mae Adroddiad Blynyddol 2017/2018 Cyngor Sir Caerfyrddin am y Gymraeg bellach ar gael ar ein wefan. Mae’r adroddiad yn canolbwyntio ar yr ail flwyddyn o weithredu Safonau’r Gymraeg.Ceir gwybodaeth yn yr adroddiad am y gwaith sydd wedi ei gyflawni nid yn unig i sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau on...

26 diwrnod yn ôl

Galw am fod yn wyliadwrus o rêfs anghyfreithlon

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin a Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i ffermwyr, tirfeddianwyr lleol a chynghorau cymuned fod yn ymwybodol dros y penwythnos Gŵyl Banc o arwyddion rhybudd am unrhyw rêfs anghyfreithlon sy'n cael eu cynllunio ar eu tir. Er nad oes tystiolaeth benodol bod digwyddiad wedi'i gynlluni...

30 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Dirwy sylweddol i ffermwr am dorri gorchymyn TB

Mae ffermwr o Sir Gaerfyrddin wedi cael ei rhyddhau'n amodol am 24 mis a'i orchymyn i dalu £10,000 am symud gwartheg yn ystod cyfyngiad twbercwlosis. Cafodd Russell David Law, sy'n rhedeg fferm laeth yn Lanfryn, Felin-wen, Caerfyrddin, ei erlyn gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ôl i swyddogion iechyd a...

30 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Safonau Masnach, Gorfodi

Casglu biniau dros wyl banc mis Awst

Mae trigolion yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau sbwriel/deunydd ailgylchu dros wyl banc mis Awst. O ddydd Llun, 27 Awst tan ddydd Gwener, 31 Awst, bydd casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer. Er enghraifft, os yw eich casgliad i fod ar ddydd Llun, ni fydd yn digwyd...

31 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Rhybuddion

Dirwyo trefnydd ffair am osod posteri yn anghyfreithlon

Cafodd menyw o Gaerfyrddin orchymyn i dalu bron £500 ar ôl gosod posteri am ffair hen bethau ar briffordd gyhoeddus, heb ganiatâd. Bu i Gyngor Sir Caerfyrddin ddwyn yr erlyniad yn erbyn Brita Rogers, o Groesffordd Fach, oedd wedi hysbysebu ffair Derwen Antiques, a gynhaliwyd yn yr Ardd Fotaneg Gene...

32 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Cosbau llym i'r rhai sy'n taflu sbwriel

Mae bron £2,000 o ddirwyon wedi cael eu rhoi i bobl sy'n taflu sbwriel yn Sir Gaerfyrddin dros yr wythnosau diwethaf. Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gweld troseddau ac wedi cymryd camau ynghylch adroddiadau gan y cyhoedd er mwyn dal troseddwyr sy'n taflu sbwriel. Yn ogystal, ma...

32 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Cwm Gwendraeth, Cross Hands
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Gorfodi

Llwyddiant yn parhau i fyfyrwyr 6ed Dosbarth Sir Gaerfyrddin

Mae ansawdd uchel y cymorth a'r arweiniad y mae myfyrwyr chweched dosbarth wedi'u cael ledled ysgolion Sir Gaerfyrddin yn parhau i gael effaith gadarnhaol ar y safonau a gyflawnwyd yn yr arholiadau Safon Uwch a Safon Uwch Gyfrannol (UG). Mae nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau Safon Uwch ac U...

38 diwrnod yn ôl

Gwaith yn mynd yn ei flaen ar adeilad archif newydd y Sir

Mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen yn llwyddiannus ar Y Stordy, sef yr estyniad archif newydd gwerth £2.6 miliwn yng nghefn Llyfrgell Caerfyrddin. Dechreuodd y Contractwyr TRJ ar y gwaith ar y safle ym mis Mai eleni, a'r gobaith yw bydd yr adeilad yn agor erbyn Hydref nesaf. Bydd datblygiad y cyfleu...

39 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Datblygu a buddsoddiad, Llyfrgelloedd ac archifau

Newidiadau i wasanaethau bws lleol yn Sir Gaerfyrddin

Mae nifer o newidiadau yn cael eu gwneud i wasanaethau bws lleol yn Sir Gaerfyrddin yn ystod mis Awst, Medi a Hydref 2018. Mae Midway Motors wedi cyhoeddi eu bod yn rhoi'r gorau i'w gwasanaeth bws masnachol rhif 230 rhwng Aberteifi a Chaerfyrddin. Mae'r gwasanaeth yn gweithredu ar ddydd Mercher cyn...

44 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Amnest gwastraff Llanymddyfri

Anogir pobl Llanymddyfri a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal yn y mart ddydd Sadwrn, Medi 15 rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhewgello...

40 diwrnod yn ôl

 • Llanymddyfri
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Amnest gwastraff a theiars yn Llanybydder

Anogir pobl Llanybydder a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal yn y maes parcio ddydd Sadwrn, 11 Awst rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oergelloedd/rhe...

40 diwrnod yn ôl

 • Llanybydder
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel, Digwyddiadau

Tocynnau bws ysgol

Mae bron i 5,000 o docynnau bws wedi cael eu postio ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yn barod ar gyfer mis Medi.Gofynnir i unrhyw un sydd heb gael ei docyn bws eto gysylltu â'r Cyngor ar unwaith. Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am yr Amgylchedd: “...

44 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Teithio, ffyrdd a pharcio

Sialens ddarllen yr haf yn rhad ac am ddim

Mae plant yn cael eu hannog i gymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf eleni, sy'n rhad ac am ddim.Dyfeiswyr Direidi yw thema y sialens eleni, lansiwyd ar ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf, i ddathlu 80 mlynedd ers dechrau'r comic, Beano. I gymryd rhan yn y sialens, y cyfan mae'n rhaid i blant ei wneud yw m...

69 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Llyfrgelloedd ac archifau

Y Cyngor yn erlyn bridiwr cŵn anghyfreithlon

Mae bridiwr cŵn anghyfreithlon yn Sir Gaerfyrddin wedi cael gorchymyn i dalu £13,500 am barhau i fridio a gwerthu cŵn bach er bod yr Awdurdod Lleol wedi gwrthod rhoi trwydded iddi. Cafodd Sylvia Griffiths, perchennog Glenview Kennels yn Llandyfaelog, ei herlyn gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ôl i swyd...

44 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Trwyddedu a hawlenni, Gorfodi

Gwyriadau yn Sgwâr Capel Hendre dros y penwythnos

Mae prosiect mawr i wella diogelwch ger Sgwâr Capel Hendre i gerddwyr a gyrwyr bron wedi'i gwblhau. Disgwylir i'r prosiect, sy'n cael ei arwain gan Gyngor Sir Caerfyrddin a'i gyllido gan Lywodraeth Cymru, gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Awst. Mae'r prosiect gwella, a ddechreuodd ym mis Mawrth, yn...

44 diwrnod yn ôl

Clwb Gwyliau Actif yn dychwelyd yn ystod yr haf

Mae Clybiau Gwyliau Actif Cyngor Sir Caerfyrddin yn dychwelyd yn ystod gwyliau'r haf ac mae rhieni yn cael eu hannog i archebu lle'n gynnar. Bydd y clybiau, a gynhelir bob blwyddyn yng nghanolfannau hamdden Sir Gaerfyrddin, ar gael rhwng 25 Gorffennaf a 31 Awst, o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw...

60 diwrnod yn ôl

Gwaith ffilmio yn rhoi hwb i gefn gwlad Sir Gâr

Ar ôl i sêr Hollywood, gan gynnwys Judi Dench, ffilmio golygfeydd ar gyfer ffilm mawr newydd yn Llansteffan a Llandeilo, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei gwneud yn haws nag erioed o'r blaen i ffilmio yn y Sir. Mae'r Cyngor wedi gwella'r adran ar ei wefan ar gyfer cyfleoedd ffilmio, er mwyn gwneud y...

66 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Arfordir a Chefn Gwlad, Darganfod Sir Gâr

Cynlluniau Ysgol Dewi Sant yn symud yn eu blaenau

Mae cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd yn Llanelli, a fyddai'n costio £9 miliwn, wedi cymryd cam ymlaen yn dilyn y newyddion bod cais am faes pentref ar gyfer y safle arfaethedig wedi'i wrthod. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig adeiladu ysgol newydd ar gaeau Llanerch, ond heriodd...

46 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion, Eiddo'r Cyngor, Cynllunio

Cais i ailenwi Felodrom er clod i Geraint Thomas

I ddathlu llwyddiant Geraint Thomas yn y Tour de France, gallai Felodrom Caerfyrddin gael ei hailenwi i dalu teyrnged i'r pencampwr beicio. Er mwyn cydnabod gwreiddiau teuluol Geraint ym Mancyfelin ger Sanclêr, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnig galw felodrom y dref yn 'Feledrom Geraint Thomas' o...

47 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Beicio

Ffordd Gyswllt Cross Hands

Mae gwaith ar ffordd gyswllt newydd yn y sir yn mynd yn ei flaen.Bydd Ffordd Gyswllt Economaidd Cross Hands yn gwasanaethu fel dolen gyswllt bwysig ar gyfer cefnffordd yr A48 a Pharc Busnes Cross Hands; gan gysylltu Gors-las a Cross Hands drwy Barc Busnes Cross Hands.  Bwriedir agor Cam Un, rhwng He...

48 diwrnod yn ôl

 • Cross Hands
 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

O Baris i Ben-bre?

Gallai Geraint Thomas, enillydd Tour de France, fod ymhlith beicwyr gorau'r byd a fydd yn rasio drwy Sir Gaerfyrddin ym mis Medi wrth i'r sir gynnal Cymal Un ras nodedig Taith Prydain. Mae pawb wedi bod yn dilyn buddugoliaeth hanesyddol Geraint yn ras feicio fwyaf y byd a ddaeth i ben â gorymdaith...

54 diwrnod yn ôl

 • Beicio

Amser o hyd i gymryd rhan yn ymgynghoriad y CDLl

Sut le fydd Sir Gâr yn 2033? Mae pythefnos ar ôl i ateb holiadur am ddyfodol cynllunio yn ein sir. Mae Cynllun Datblygu Lleol diwygiedig yn cael ei baratoi ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Dyma’r cynllun fydd yn cael ei ddefnyddio fel sail i benderfynu ar geisiadau cynllunio tan y flwyddyn 2033. Bydd yn b...

55 diwrnod yn ôl

 • Cynllunio

Dechrau arbennig i wyliau'r haf

Gall plant yn Sir Gaerfyrddin ddechrau ar eu gwyliau haf gyda sblash yn rhai o barciau'r sir. Mae pyllau padlo bellach ar agor ym Mharc Howard, Parc y Goron, Llanelli. Mae'r pwll ym Mharc y Bobl, hefyd yn Llanelli, yn agor yr wythnos nesaf yn dilyn gwaith adnewyddu. Mae'r tri phwll nofio yn cael eu...

51 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Digwyddiad yng Nghaerfyrddin

Digwyddiad ar ben...

 • Caerfyrddin
 • Heddlu a Throseddu

Cymeradwyo dogfen allweddol y Fargen Ddinesig

Mae Cyngor Sir Penfro a Chyngor Abertawe wedi cymeradwyo Cytundeb Cyd-bwyllgor Bargen Ddinesig Bae Abertawe erbyn hyn, gan ddilyn enghraifft Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae'r Cytundeb Cyd-bwyllgor sy'n amlinellu egwyddorion y Farge...

53 diwrnod yn ôl

Dylunio Jyrsi ar gyfer taith feicio fwyaf Prydain

Mae cyfle i blant ysgol ddylunio jyrsi feicio fel rhan o ddathliadau Taith Prydain OVO Energy Sir Gaerfyrddin. Gall unrhyw un o dan 16 oed roi cynnig arni a bydd jyrsi'n cael ei chreu ar sail y dyluniad buddugol. Cyflwynir y jyrsi hon wedyn i'r holl feicwyr o Gymru wrth iddynt gychwyn ar gymal cynt...

67 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Beicio

Adeilad eiconig yn Rhydaman yn ailagor

Mae'r gwaith o ailddatblygu adeilad eiconig yn Rhydaman wedi'i gwblhau. Mae'r hen lys yn cael ei ddefnyddio unwaith eto ar ôl gwneud gwaith adnewyddu mawr ar gyfer creu swyddfeydd. Prynodd Cyngor Sir Caerfyrddin yr adeilad adfeiliedig ar ôl iddo gau yn 2011 fel rhan o ddiwygiadau'r Weinyddiaeth Gy...

67 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Y Fargen Ddinesig yn rhan o Fagloriaeth Cymru

Cyn hir, bydd cannoedd o ddisgyblion Sir Gaerfyrddin yn dysgu am Fargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd werth £1.3 biliwn. O fis Medi ymlaen, bydd y Fargen Ddinesig yn cael ei chynnwys fel rhan o fodiwl menter a chyflogadwyedd Bagloriaeth Cymru mewn ysgolion ar draws y Sir. Yn dilyn cyfnod prawf yn Si...

61 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Bargen Ddinesig

Dechrau'r gwaith o osod wyneb newydd ar ffyrdd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dechrau rhaglen gwerth £4 miliwn sy'n cynnwys gosod wyneb newydd ar nifer o ffyrdd ledled y sir. Sir Gaerfyrddin sydd â'r rhwydwaith priffyrdd ail fwyaf yng Nghymru a llwyddwyd i gael £2.2m gan Lywodraeth Cymru yn ogystal â'i chyllideb ei hun er mwyn sicrhau buddsoddia...

59 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Datblygu a buddsoddiad

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Gofrestr Etholwyr

Cyn bo hir bydd pob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin yn derbyn Ffurflen Ymholiad Aelwyd i gadarnhau pwy ddylai gael ei gofrestru i bleidleisio. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ysgrifennu i bob preswylfa bob blwyddyn i ddiweddaru'r Gofrestr Etholwyr.Mae'n bwysig rhoi'r wybodaeth y gofynnir amdani oherwydd o...

62 diwrnod yn ôl

 • Etholiadau a Phleidleisio