Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Cam nesaf y gwaith o glirio tirlithriad Cwmduad

Mae ail gam y gwaith o sefydlogi'r tirlithriad yng Nghwmduad wedi dechrau yn dilyn codi'r lori o'r afon islaw. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn arwain y gwaith o glirio'r safle ac ailagor yr A484 i draffig sy'n teithio rhwng Caerfyrddin a Chastellnewydd Emlyn, ar ôl y tirlithriad ym mis Hydref. Yn ys...

1 diwrnod yn ôl

Ymgysylltu ynghylch diogelwch ffyrdd ar yr A485

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu i drafod blaenoriaethau diogelwch ffyrdd ar hyd yr A485, sy'n cysylltu Caerfyrddin â Llanybydder a Chwm-ann yng ngogledd Sir Gaerfyrddin. Tîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n arwain y digwyddiadau, mewn partneriaeth ag Uned Plismona Ffyrdd Hedd...

4 diwrnod yn ôl

Dirwyon i dad a'i fab am dipio anghyfreithlon

Mae dyn a gafodd ei ddal yn gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon yn Llanelli wedi ymddangos yn y llys - a hynny chwe mis ar ôl i'w dad gael ei ddyfarnu'n euog o'r un drosedd. Mae Renny Price, 22, o Glôs Edgemoor, Cilâ Uchaf, Abertawe, ond bydd rhaid iddo dalu dros £770 o ddirwyon a chostau am dipio...

6 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gorfodi, Ailgylchu, biniau a sbwriel

Rhagor o welliannau ffyrdd ar y gweill ar gyfer Rhydaman

Bydd cynllun gwella ffyrdd yn cael ei gyflwyno cyn hir er budd gyrwyr a cherddwyr yng nghanol tref Rhydaman. Ymhlith y newidiadau a fydd yn cael eu rhoi ar waith y mae lôn ychwanegol ar gyfer traffig sy'n troi i'r dde i Stryd y Coleg o Stryd Marged. O dan y cynllun gan Gyngor Sir Caerfyrddin, bydd...

12 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn llwyddo

Mae canolfan gwasanaeth cwsmeriaid Llanelli yn cynnig mwy o wasanaethau nag erioed o'r blaen wrth i gannoedd o bobl ddod i'r ganolfan bob wythnos, gan helpu i ysgogi mwy o bobl i ymweld â chanol y dref. Mae'r Hwb ar Stryd Vaughan yn delio ag oddeutu 3,000 o apwyntiadau bob mis ynghylch materion sy'...

13 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Swyddi a hyfforddiant, Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gwneud cais ar-lein am le mewn ysgol feithrin a chynradd

Atgoffir rhieni yn Sir Gaerfyrddin bod angen iddynt wneud cais ar-lein am le mewn ysgol ar gyfer eu plentyn. Ni chaiff plentyn ei dderbyn i ysgol yn awtomatig.  Mae'n rhaid cyflwyno ceisiadau i'r Cyngor Sir erbyn 31 Ionawr. Mae'n rhaid i rieni gyflwyno cais ar-lein i gael lle mewn ysgol feithrin ne...

13 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Bridiwr cŵn anghyfreithlon yn talu pris mawr

Mae bridiwr cŵn anghyfreithlon wedi cael dedfryd ohiriedig o garchar a gorchmynnwyd iddo dalu dros £200,000 ar ôl gwerthu cŵn bach sâl â phapurau milfeddygol a phedigri ffug. Cafodd Dylan Huw Thomas o New Inn, Llandeilo, ei ddal gan dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhedeg busnes bridio...

22 diwrnod yn ôl

 • Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Reid mewn lori raeanu yn gwireddu breuddwyd

Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwireddu dymuniad merch yn ei harddegau o Gaerfyrddin, trwy roi cyfle iddi gael reid yn un o'u lorïau graeanu. Mae Ashleigh Harrison, sy'n bymtheng mlwydd oed ac sy'n dod o Dre Ioan, wrth ei bodd yn gweld y criwiau graenu yn mynd heibio i ffenest ei hys...

22 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Peidiwch â bwydo eich bag du y Nadolig hwn

Peidiwch â bwydo eich bag du y Nadolig hwn - dyma'r neges i breswylwyr Sir Gaerfyrddin gan dîm ailgylchu'r Cyngor dros gyfnod yr Ŵyl. Rydym yn prynu, yn bwyta ac yn gwastraffu llawer mwy o fwyd ar yr adeg hon o'r flwyddyn felly mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn ailgylchu cymaint ohono ag y bo m...

26 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Menyw o Lanelli yn cael ei chosbi am daflu sbwriel ar draeth

Mae menyw o Lanelli yn cael ei chosbi am ollwng sbwriel yn llecyn hardd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr haf eleni. Cafodd Alysha Louise Herrington ddirwy o £330 yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Gwener 7 Rhagfyr. Cafodd Miss Herrington, Nant Wen, Llanelli, ei gweld yn gollwng pecyn bwyd brys ar y ddaea...

26 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth, Llanelli
 • Gorfodi

Pobl ifanc yn trawsnewid Cronlyn yn Ardd Tylwyth Teg

Mae grŵp o bobl ifanc wedi treulio'r pedwar mis diwethaf yn gwirfoddoli er mwyn trawsnewid y llecyn o amgylch y cronlyn yn ardal Tanerdy, Caerfyrddin. Mae hyd at 20 o bobl ifanc wedi troi'r ardal yn Ardd Tylwyth Teg yn arbennig ar gyfer pobl ifanc y gymuned. Ers mis Medi, mae'r bobl ifanc sy’n myn...

27 diwrnod yn ôl

Tendro ar gyfer llwybrau bysiau gwledig

Effeithiwyd ar nifer o wasanaethau bysiau gwledig yn Sir Gaerfyrddin yn sgil penderfyniad gan y gweithredwr i drosglwyddo ei gontract yn ôl i'r Cyngor Sir. Mae Morris Travel wedi rhoi gwybod i Gyngor Sir Caerfyrddin y bydd yn peidio â gweithredu nifer o'i lwybrau ar ôl 19 Ionawr. Yn benodol, bydd...

27 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Llanybydder, Llanymddyfri
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Rhoi sêl bendith i ddatblygiad tai fforddiadwy newydd

Cyn hir bydd dwsinau o deuluoedd yn elwa ar ddatblygiad tai fforddiadwy newydd yn Llanelli. Mae'r Pwyllgor Cynllunio yng Nghyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi sêl bendith i gynllun i adeiladu 34 o dai ar dir gerllaw ystâd dai Dylan yn y Bryn.  Bydd y datblygiad yn cynnwys 28 o dai dwy ystafell wely a...

28 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Tai, Cynllunio, Datblygu a buddsoddiad

Lansio mentrau newydd i fynd i'r afael â sbwriel

Mae mentrau newydd yn cael eu cyflwyno i annog preswylwyr i gael gwared ar eu sbwriel mewn modd cyfrifol. Mae arwyddion wedi cael eu gosod ar finiau sbwriel ledled y Sir yn ogystal â negeseuon newydd ar y palmentydd yng nghanol tref Llanelli fel rhan o ymgyrch 'Cymoni eich Cymuned' Cyngor Sir Caerf...

29 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Credyd Cynhwysol ar gael yn Sir Gaerfyrddin

Ers 12 Rhagfyr, mae gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol ar gael yn Sir Gaerfyrddin. Ar hyn o bryd, bydd y newid hwn dim ond yn effeithio ar gwsmeriaid sy'n gwneud hawliadau newydd am Gredydau Treth Plant, Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm, Lwfans Cyflogaeth...

29 diwrnod yn ôl

 • Cyllid, Tai, Plant a teuluoedd

Trosglwyddo contract Allied Healthcare yn llwyddiannus

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi llwyddo i drosglwyddo 85 aelod o staff a 120 o becynnau gofal o Allied Healthcare i wasanaeth mewnol y Cyngor. Cafodd y contract ei drosglwyddo yr wythnos hon ar ôl ymateb gyflym y Cyngor i weithredu cynlluniau wrth gefn, yn dilyn y newyddion bod y darparwr gofal yn...

32 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Hwb gwasanaethau cwsmeriaid newydd yn agor yn Rhydaman

Mae hwb gwasanaethau cwsmeriaid newydd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi agor yng nghanol tref Rhydaman. Mae’r Hwb, yn Stryd y Cei, yn cynnig cyngor wyneb yn wyneb ynghylch amrywiaeth o faterion y cyngor, yn ogystal â bod yn fan lle gall pobl wneud taliadau, cael cymorth o ran swyddi a hyfforddiant, cael...

35 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cofiwch - Bydd diwrnodau casglu biniau yn newid dros Nadolig

Mae trigolion yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hatgoffa y bydd newidiadau i'r casgliadau sbwriel/deunyddiau ailgylchu dros gyfnod y Nadolig 2018/19. Mae llawer mwy o sbwriel yn dueddol o gael ei gynhyrchu ar yr adeg hon o'r flwyddyn felly mae pobl yn cael eu hannog i geisio ailgylchu cymaint â phosibl...

35 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Cyhoeddi Tref a Phentref Diwylliant 2019

Tref a phentref diwylliant Sir Gaerfyrddin ar gyfer 2019 fydd...Hendy-gwyn ar Daf a Drefach Felindre. Roedd y ddwy gymuned yn falch iawn o dderbyn enwebiad y cyngor yn dilyn cyfarfodydd a gynhaliwyd yn lleol a gafodd lawer o gefnogaeth gan y cyhoedd. Bydd y cyngor tref yn arwain y gwaith yn Hendy-...

36 diwrnod yn ôl

 • Hendy-gwyn, Castellnewydd Emlyn
 • Yr iaith Gymraeg a'i diwylliant

Ymrwymiad i Bentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cadarnhau ei ymrwymiad llwyr i ddarparu'r Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant cyffrous ac arloesol yn Llynnoedd Delta, ond bydd bellach yn mynd ati i gyflawni'r cynllun ei hun, gan ddirwyn i ben Gytundeb Cydweithio ffurfiol â Sterling Health Securities Holdings. Mae'r C...

39 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Bargen Ddinesig

Disgyblion yn rhoi 'Cipolwg' ar gyllideb y Cyngor Sir

Mae ysgolion uwchradd ledled Sir Gaerfyrddin wedi rhoi eu barn ar y cynigion yng nghyllideb y Cyngor. Mae'r digwyddiad Cipolwg blynyddol yn agored i holl ysgolion uwchradd a cholegau'r Sir.Eleni daeth timau o Ysgol y Bryngwyn, Ysgol Bro Dinefwr, Ysgol Bro Myrddin, Ysgol Emlyn, Ysgol Maes y Gwendrae...

39 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Ymgynghori

Achos Busnes Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant

Mae achos busnes manwl ar gyfer Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli wedi cael ei gymeradwyo mewn egwyddor gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin. Disgwylir i'r prosiect yn Llynnoedd Delta greu bron i 2,000 o swyddi a rhoi hwb o £467 miliwn i'r economi leol. Ynghyd â nifer o brosiectau...

41 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Bargen Ddinesig

Gwobrau Tenant i Denant yn rhoi sylw i gyflawniadau arbennig

Roedd cyffro mawr neithiwr yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, wrth ddathlu ewyllys da a brogarwch yng Nghwobrau Tenant i Denant Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd yn gyfle i hoelio sylw ar denantiaid sy'n mynd yr ail filltir i ofalu am eu cartrefi a'u cymunedau, a gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser i helpu e...

42 diwrnod yn ôl

Tom yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig

Mae bachgen ifanc o Rydaman wedi cynrychioli'r sir mewn dadl genedlaethol yn Nhŷ'r Cyffredin. Cymerodd Thomas Vaughan-Jones, 14 oed, ran yn nadl Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn gynharach y mis hwn a rhoddodd araith ynghylch mynd i'r afael â digartrefedd. Roedd y disgybl o Ysgol Dyffryn Aman,...

42 diwrnod yn ôl

 • Cymorth ieuenctid

Cwmni datblygu tai newydd yn galw ar gontractwyr

Mae Cartrefi Croeso, cwmni tai lleol Cyngor Sir Caerfyrddin, yn galw ar ymgynghorwyr a chontractwyr eiddo ac adeiladu i ymuno â’i gofrestr o bartneriaid cymeradwy. Bydd cannoedd o dai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu ledled de-orllewin Cymru dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, er mwyn ateb y galw am...

42 diwrnod yn ôl

 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Cyhoeddi sêr chwaraeon gorau'r sir

Mae 33 o bencampwyr chwaraeon gorau'r sir wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin eleni. Bydd enillwyr y 12 categori gan gynnwys Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni fawreddog yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli nos Wener, 8 Chwefror....

47 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Cymuned yn lansio apêl newydd am gymorth llifogydd

Mae cymuned yn dod at ei gilydd i helpu cymdogion a busnesau sy’n dal i gyfrif cost y llifogydd yn sgil Storm Callum fis diwethaf. Mae Apêl Cymorth Llifogydd Llandysul a Phont-tyweli wedi’i lansio gan wirfoddolwyr i godi arian a chasglu rhoddion i gynorthwyo’r rheiny sy’n ceisio atgyweirio ac ailad...

49 diwrnod yn ôl

Arian ar gael ar gyfer busnesau Sir Gaerfyrddin

Mae busnesau yn Sir Gaerfyrddin yn elwa ar gynllun grant £500,000 newydd i'w helpu i dyfu a chyflogi pobl.  Gall cynlluniau cychwyn busnes a thwf busnes Cyngor Sir Caerfyrddin gynnig hyd at £10,000 o gyllid am 50% o gyfanswm costau'r prosiect i'w helpu i brynu offer, peiriannau, a deunyddiau marchn...

50 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio

Comisiynydd yn gwrthod talu cwmnïau preifat yn lle'r heddlu

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi dweud na allai gytuno ag awgrym y dylid defnyddio'r dreth gyngor i dalu am gwmnïau diogelwch preifat yn hytrach na'r heddlu. Gofynnwyd cwestiwn iddo gan aelod o'r cyhoedd yng nghyfarfod diweddar Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Pow...

55 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Ymrwymiad ariannol i atal troseddau ieuenctid

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi rhoi sicrwydd bod cyllid ar gyfer atal troseddau ieuenctid yn ddiogel tra bydd ef yn y swydd. Roedd Dafydd Llyewlyn yn siarad ag aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, sy'n gyfrifol am graffu ar Swyddfa'r Comisiynydd a'i ddwyn i gyfrif. Gw...

55 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Ymwelwyr newydd â thwyni tywod Pen-bre

Estynnir croeso cynnes i'r ymwelwyr diweddaraf â Pharc Gwledig Pen-bre. Bydd defaid mynydd yn treulio'r gaeaf yn pori ar dwyni tywod ar draeth Cefn Sidan. Bydd y defaid mynydd Cymreig yn helpu i warchod bywyd gwyllt prin yn ogystal ag annog tyfiant ar y twyni tywod, y gall tywydd gwael gael effait...

55 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Hybu swyddi yn sgil grant y Cyngor

Mae hen ysgol gynradd ger Caerfyrddin wedi cael ei thrawsnewid yn feithrinfa, gan greu 20 o swyddi. Mae meithrinfa Gymraeg Cywion Bach wedi symud i hen ysgol Idole, lle mae llawer o waith adnewyddu wedi cael ei wneud yn dilyn cymorth gan Gronfa Mentrau Gwledig Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae ystafell...

55 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Addysg ac ysgolion, Adfywio, Datblygu a buddsoddiad

Trawsnewid adeilad adfeiliedig yn Rhydaman

Mae hen weithdy adfeiliedig yn Rhydaman wedi cael ei drawsnewid yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer rhostio coffi a hyfforddiant, gan greu 13 swydd. Mae prosiect Coaltown Coffee wedi symud i'r adeilad ar Heol y Ffowndri yn sgil grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin a roddwyd i’r datblygwyr eiddo Dolawen Cyf...

56 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad, Swyddi a hyfforddiant

Dechrau ymgynghori ynghylch cynlluniau'r Cyngor i arbed £28m

Anogir pobl i ddweud eu dweud ynghylch cynigion drafft sydd wedi'u llunio gan Gyngor Sir Caerfyrddin wrth iddo weithio tuag at arbed £28 miliwn dros y tair blynedd nesaf. Cytunodd Bwrdd Gweithredol y Cyngor ddoe i ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus, gan roi cyfle i'r cyhoedd, busnesau a rhanddeiliaid...

56 diwrnod yn ôl

Cynllun i drawsnewid hen neuadd farchnad Llandeilo

Mae hen neuadd y farchnad yn Llandeilo, sy'n adfail ar hyn o bryd, i'w drawsnewid yn ganolfan wledig ar gyfer cyflogaeth a digwyddiadau, gan greu hyd at 45 o swyddi newydd yn y dref. Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n gyfrifol am y cynlluniau cyffrous i ailddefnyddio'r adeilad hanesyddol. Cafwyd sêl bend...

56 diwrnod yn ôl

 • Llandeilo a Dyffryn Tywi
 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad

Hyrwyddo Pentref Llesiant Llanelli i fuddsoddwyr byd-eang

Bydd cynlluniau mawr ar gyfer Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd o'r radd flaenaf yn Llanelli yn cael eu harddangos yn fyd-eang er mwyn denu buddsoddiad rhyngwladol. Mae Llywodraeth y DU wedi ychwanegu'r prosiect at ei chynllun Cyfleoedd Potensial Uchel gwerth biliynau o bunnoedd, sydd wedi'i gynllun...

57 diwrnod yn ôl

Cefnogwch Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Unwaith eto, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn, sy'n ceisio dod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben. Mae diwrnod y Rhuban Gwyn yn digwydd bob blwyddyn ar 25 Tachwedd. Mae Rhubanau Gwyn ar gael i'w prynu yn nerbynfeydd y cyngor yn Neuadd y Sir; Adeilad 2, Parc Dewi...

57 diwrnod yn ôl

 • Diogelwch cymunedol

Penderfyniadau anodd wrth drafod cyllideb y flwyddyn nesaf

Mae angen i Gyngor Sir Caerfyrddin sicrhau oddeutu £28 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd Bwrdd Gweithredol y Cyngor yn dechrau trafodaethau ynghylch y gyllideb yn ei gyfarfod nesaf, gan ystyried amrywiaeth o gynigion a gyflwynwyd i helpu i fantoli'r cyfrifon. Mae Si...

62 diwrnod yn ôl

 • Cyllid, Ymgynghori

Dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd

Dechreuir dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin ddydd Llun 19 Tachwedd. Erbyn diwedd mis Mawrth, bydd pob cartref wedi cael tri rholyn o fagiau glas, sy'n caniatáu hyd at chwe bag ar gyfer pob wythnos casglu deunydd ailgylchu, er nad oes terfyn ar nifer y bagiau glas y gallwch eu rh...

62 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Holi'r Comisiynydd Heddlu yng nghyfarfod y Panel

Bydd pensiynau a chyllidebau'r heddlu, troseddau ieuenctid a blaenoriaethau gweithredol yn destun craffu yng nghyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Bydd aelodau’r Panel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pedwar awdurdod lleol yn ardal yr heddlu a dau aelod annibynnol, yn cael cyfle i h...

63 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Arweinydd yn galw am ryddhau cyllid y Fargen Ddinesig

Mae Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i ryddhau cyllid ar gyfer dau o brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe i helpu i 'roi hyder i'r gymuned fusnes' mewn hinsawdd economaidd heriol. Daw'r alwad wrth i'r gwneuthurwr cydrannau ceir o'r Almaen, Schaeffler, gyhoedd...

63 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin
 • Bargen Ddinesig

Rhoi sylw i Gamdriniaeth yn Wythnos Genedlaethol Diogelu

Oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drim neu eu hesgeuluso fydd canolbwynt Wythnos Genedlaethol Diogelu 2018 yng nghanolbarth a gorllewin Cymru rhwng 12 ac 16 Tachwedd. Mae rhaglen eang yn cael ei chynnal ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, gan gynnwys cynadleddau, digwyddi...

63 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Cynlluniau ar gyfer canolfan hamdden ym Mhentref Llesiant

Mae yna gynlluniau i agor canolfan hamdden newydd ac arloesol yn 2021, a fydd yn rhoi hwb i filoedd o bobl yn Llanelli a thu hwnt o ran iechyd, ffitrwydd a llesiant. Bydd y ganolfan hamdden yn y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd gwerth £200 miliwn yn Llynnoedd Delta, a bydd yn cyfuno ag atyniadau a...

70 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Adfywio, Datblygu a buddsoddiad, Bargen Ddinesig

Derbyniadau Ysgolion 2019/20 – gwnewch gais ar-lein nawr

Atgoffir rhieni yn Sir Gaerfyrddin bod angen iddynt wneud cais ar-lein am le mewn ysgol ar gyfer eu plentyn. Mae angen gwneud cais erbyn 21 Rhagfyr 2018 ar gyfer disgyblion sy'n dechrau ysgol uwchradd ym mis Medi 2019. Ni fydd unrhyw drosglwyddo awtomatig, rhaid i'r ceisiadau gael eu cyflwyno i'r...

70 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Gwaith archwilio ar waliau harbwr rhestredig Gradd II

Mae gwaith archwilio wedi dechrau ar waliau hanesyddol Harbwr Porth Tywyn cyn i'r gwaith atgyweirio arfaethedig gychwyn yn ystod 2019. Yn ystod rhaglen waith dros y tair wythnos nesaf, bydd contractwyr sy'n gweithio ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin ar y safle yn cynnal arolygon manwl o'r strwythurau....

70 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Datblygu a buddsoddiad

Rhybudd CO wrth i bobl droi'r thermostat i fyny

Mae'r tywydd yn oeri a bydd mwy o bobl yn troi'r thermostat i fyny neu'n cynnau tân i gael rhagor o wres. Ond mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i sicrhau bod eu gwresogyddion nwy a thanwydd solet yn ddiogel ac wedi cael gwasanaeth. Mae timau o'r is-adrannau Diogelu'r Cyhoedd, Gwasanaethau E...

71 diwrnod yn ôl

 • Iechyd yr amgylchedd, Tai, Diogelwch cymunedol

Cymorth a gwaith adfer ar gyfer ardaloedd yn sgil llifogydd

Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o'r eitemau a'r eiddo a ddifrodwyd yn ystod y llifogydd diweddar wedi cael eu clirio, ac mae trigolion yn dechrau ailadeiladu eu cartrefi a'u busnesau. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi diolch i drigolion a busnesau am eu hadborth a'u diolchgarwch yn dilyn gwaith adfer ar r...

74 diwrnod yn ôl

Pensiynwr o Lanelli yn derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

Mae gwas sifil sydd wedi ymddeol o Lwynhendy wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig. Cafodd William Henry Gerwyn Jenkins ei gydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei wasanaeth i'r Samariaid yn Abertawe. Mae'r gŵr 77 oed wedi ymwneud â'r Samariaid am dros 40 mlynedd ac wedi neilltuo...

76 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gwobrau ac anrhydeddau

Parcio am ddim yng nghanol trefi - cynllun peilot newydd

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd. O ddydd Llun, 29 Hydref, gall y rhai sy'n ymweld â phrif drefi'r sir barcio am ddim os ydynt yn cyrraedd ac yn aros o fewn oriau penodol. Mae Cyngor Sir C...

77 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Castellnewydd Emlyn, Sanclêr, Llanymddyfri
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Cyflawni statws Rhuban Gwyn y DU

Mae cyngor, gwasanaeth tân ac achub a gwasanaeth heddlu wedi derbyn statws achrededig Rhuban Gwyn y DU. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu Dyfed-Powys wedi bodloni’r safonau sydd angen er mwyn derbyn y statws arobryn. Mae derbyn statws Rhuban...

81 diwrnod yn ôl