Erthyglau dan sylw

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Byddwch yn ddiogel yr haf hwn

Gofalwch am eich hun ac eraill o’ch hamgylch… Gofalwch am eraill: Cadwch lygad allan am bobl sy’n fwy agored i niwed yn y gwres – mae pobl hŷn yn enwedig yn gallu dioddef. Galwch draw gyda theulu, ffrindiau a chymdogion er mwyn sicrhau eu bod nhw’n iawn. Beth am gynnig cymorth – fel cynnig mynd i’r ...

1 awr yn ôl

 • Iechyd yr amgylchedd, Gofal cymdeithasol ac iechyd

Mae angen eich help chi ar eich amgueddfa

Mae angen gwirfoddolwyr i helpu i gynnal arolygon byr ar gyfer Amgueddfa Parc Howard fel rhan o brosiect ar Straeon Crochenwaith Llanelly. Sicrhawyd cyllid o fwy na £100,000 i helpu i ganfod a datgelu straeon cudd Crochenwaith Llanelly. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys dod i well dealltwriaeth o ganfyd ...

4 diwrnod yn ôl

 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Agor caffi newydd fel rhan o fuddsoddiad sylweddol yn y Parc

Mae caffi newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre wedi'i agor yn swyddogol. Mae Yr Orsaf sy’n rhan o fuddsoddiad newydd gwerth £1.4 miliwn yng nghyfleusterau'r parc poblogaidd dros ben, wedi'i agor mewn pryd ar gyfer tymor prysur y gwyliau ysgol. Mae'r caffi sy'n darparu bwyd poeth ac oer a lluniaeth wedi ...

5 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Datblygu a buddsoddiad, Arfordir a Chefn Gwlad

Cynllun y Cyngor i leihau CO2 bron i 700 tunnell y flwyddyn

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn buddsoddi dros £2.5 miliwn i arbed ynni yn ei adeiladau mewn ymgais i leihau allyriadau carbon bron i 700 o dunelli'r flwyddyn. Mae'n rhan o ymdrechion y cyngor i fod yn awdurdod lleol di-garbon net erbyn 2030, sef ymrwymiad a gafodd ei wneud ym mis Chwefror wrth ddatg ...

5 diwrnod yn ôl

 • Eiddo'r Cyngor

Ymrwymiad i leihau plastig untro mewn ysgolion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymrwymo i weithio gyda'i gyflenwyr i leihau faint o blastig untro sy'n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion. Bu'r Cynghorwyr yn trafod y mater yn y Cyngor Llawn, yn dilyn cynnig gan y Cynghorydd Bill Thomas a oedd yn galw ar y Cyngor i ddod o hyd i ffyrdd o roi'r gorau i ...

9 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Addysg ac ysgolion

Hwb ariannol pellach ar gyfer prosiect adfer Parc yr Esgob

Mae prosiect cyffrous i adfer Parc yr Esgob yn Abergwili, Caerfyrddin i'w hen ogoniant wedi cael hwb ariannol o bron i £150,000. Mae Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn wedi cael dau grant newydd i helpu i adfywio a thrawsnewid gerddi a hen dai allan palas Esgob Tyddewi. Mae'r safle hwn hefyd yn gart ...

10 diwrnod yn ôl

 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Cynllunio i chwarae rhan allweddol wrth ddiogelu'r Gymraeg

Mae cynghorwyr sir yn Sir Gaerfyrddin wedi rhoi eu cefnogaeth unfrydol i gynnig sy'n galw ar y system gynllunio i chwarae mwy o ran yn y gwaith o ddiogelu'r Gymraeg a sicrhau ei thwf. Roedd y Cynghorydd Alun Lenny, sy’n cadeirio Pwyllgor Cynllunio'r Cyngor, wedi cyflwyno cynnig i'r Cyngor Llawn yn ...

11 diwrnod yn ôl

 • Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor, Cynllunio

Ysgol Pontyberem yn agor ei drysau'n swyddogol

Mae disgyblion, staff, llywodraethwyr a gwahoddedigion wedi dod at ei gilydd i ddathlu agoriad swyddogol Ysgol Pontyberem. Cafodd cyfanswm o £4 miliwn ei fuddsoddi i adnewyddu ac ailfodelu'r ysgol, ynghyd â gosod lloriau, waliau a tho newydd. Cafodd y gwaith adnewyddu ei ariannu yn gyfartal rhwng ...

12 diwrnod yn ôl

 • Cwm Gwendraeth
 • Addysg ac ysgolion

Teyrnged briodol i arwr chwaraeon yn Sir Gaerfyrddin

Rhoddwyd teyrnged unigryw i un o gewri chwaraeon y sir. Mae stand trac athletau'r Cyngor yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin wedi cael ei enwi ar ôl llywydd clwb Harriers Caerfyrddin, Dr Hedydd Davies, i gydnabod ei oes o wasanaethau i athletau yn lleol ac yn genedlaethol. Mae Dr Davies wedi treuli ...

12 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Wi-Fi am ddim yn Amgueddfa Parc Howard

Mae Wi-Fi cyhoeddus am ddim bellach ar gael yn Amgueddfa Parc Howard. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Tref Llanelli wedi buddsoddi'n sylweddol yn seilwaith digidol yr Amgueddfa er mwyn darparu gwasanaeth am ddim i ymwelwyr a chaniatáu mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol yn yr Amgueddfa yn y dy ...

12 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Y Cyngor yn croesawu bwrw ymlaen â’r Pentref Llesiant

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi croesawu penderfyniad sy'n caniatáu bwrw ymlaen â'r Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli. Mae Cyfarwyddiaeth Cynllunio Cymru wedi hysbysu'r awdurdod na fydd yn galw i mewn y cais cynllunio ar gyfer y prosiect £200 miliwn hwn, a gafodd ei gymeradwyo'n unfrydol ...

13 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Bargen Ddinesig, Cynllunio

Dyluniadau newydd cyffrous yn cael eu datgelu ar gyfer y Pentref Llesiant wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen ar y safle

Dyma'r weledigaeth ar gyfer y Pentref Llesiant sy'n werth £200miliwn yn Llynnoedd Delta.

13 diwrnod yn ôl

 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Bargen Ddinesig

Parciwch yn ystyriol - mae Iolo ar batrôl

Dewch i gwrdd â Iolo Patrolo sydd ar ddyletswyddau diogelwch ffyrdd i helpu gadw ein plant yn ddiogel! Mae'r cerbyd gorfodi â chamera ar daith ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn ceisio mynd i'r afael â'r broblem o barcio'n beryglus y tu allan i'n hysgolion. Enillodd Osian Davies, disgybl blwyddyn dau ...

13 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Duges Cernyw yn ymweld â Chlwb Cinio Llanymddyfri

Buodd Duges Cernyw yn ymweld â chlwb cinio y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol yn Nolau Bran, Llanymddyfri. Dyma rai lluniau o'r ymweliad a oedd yn cynnwys côr Ysgol Rhys Pritchard a Chôr Meibion Llanymddyfri. Cafodd y Dduges ei chyfarch gan y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ...

18 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd, Teulu Brenhinol

Ymweliad Brenhinol â Marchnad Caerfyrddin a Theatr y Lyric

Bu Duges Cernyw yn blasu rhyfeddodau Marchnad Caerfyrddin ac yn mwynhau perfformiad arbennig i ddathlu pen-blwydd Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch yn 40 oed yn Theatr y Lyric. Mae Ei Huchelder Brenhinol wedi bod yn Noddwr Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch ers 2010 ac fe ddaeth i'r Lyric i ...

18 diwrnod yn ôl

 • Teulu Brenhinol

Uchelgeisiau Sir Gaerfyrddin i adfywio cymunedau gwledig

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi datgelu ei uchelgeisiau i adfywio ei gymunedau gwledig - gan gryfhau cymunedau lleol, creu swyddi a chyfleoedd busnes a diogelu'r Gymraeg. Dyma'r tro cyntaf erioed i strategaeth eang gael ei llunio gan y Cyngor er mwyn canolbwyntio'n benodol ar arda ...

19 diwrnod yn ôl

 • Materion Gwledig

Cydweithio i wella dyfodol plant mewn gofal maeth

Mae gwella dyfodol plant a phobl ifanc mewn gofal maeth yn rhan ganolog o bartneriaeth ranbarthol newydd. Mae gwasanaethau maethu o bedwar awdurdod lleol sef Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion a Sir Benfro wedi dod ynghyd i sefydlu Maethu Canolbarth a Gorllewin Cymru. Nod y bartneriaeth yw cydweit ...

19 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Plant a teuluoedd

Buddsoddi £150miliwn mewn dros 900 o dai cyngor newydd

Bydd dros 900 o dai cyngor newydd yn cael eu hadeiladu yn Sir Gaerfyrddin dros y 10 mlynedd nesaf yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £150miliwn gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Cafodd y cynllun uchelgeisiol, yn amodol ar gymeradwyaeth y Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor Llawn, ei ddatgelu am y tro cyntaf yng n ...

20 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Newidiadau i wasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin

Mae’r amserlen ar gyfer gwasanaeth Parcio a Theithio Caerfyrddin wedi newid. Mae'r gwasanaeth, sy'n cysylltu teithwyr â Nant-y-ci ac Ysbyty Glangwili, bellach yn rhedeg o ddydd Llun i ddydd Gwener, 7.30am i 6.30pm. Mae'r newidiadau yn drefniant dros dro oherwydd ail-dendro'r contract presennol gyd ...

20 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Profi sgiliau entrepreneuraidd plant ysgol

Bydd tair ysgol yn cystadlu am deitl Masnachwyr Ifanc y Flwyddyn Sir Gaerfyrddin 2019. Bydd ysgolion Saron, Teilo Sant a Meidrim i gyd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth fasnachu ym Marchnad Caerfyrddin ddydd Mercher nesaf rhwng 10am a 2pm i geisio ennill y teitl. Yn y gystadleuaeth flynyddol mae d ...

20 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Cawod o liwiau'r enfys yn cwympo ar blant ysgol

Roedd yr aer yn llawn lliw wrth i fwy na 700 o blant yng Nghaerfyrddin a Rhydaman gymryd rhan yn y 'Rainbow Dash' cyntaf i ysgolion. Ymunodd Tîm Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Sir Caerfyrddin gyda Tŷ Hafan, elusen plant Cymru i lansio digwyddiad newydd i ysgolion a chodi arian hanfodol ar gyfer plant â c ...

21 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Adroddiad Llifogydd Storm Callum yn gwneud 55 o argymhellion

Mae ymchwiliad i'r llifogydd a ddigwyddodd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod Storm Callum wedi gwneud 55 o argymhellion i'w gweithredu. Effeithiwyd ar gannoedd o gartrefi a busnesau ledled y sir gan rai o'r llifogydd gwaethaf i daro de Cymru yn y 50 mlynedd diwethaf. Storm Callum yw'r llifogydd mwyaf a ...

24 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Agor cyfleuster beicio newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre

Mae beicio bellach ar gael i bob oedran a phob gallu ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae 38 o feiciau newydd gan gynnwys cludwyr cadair olwyn, beiciau sy’n addas i bobl â chadair olwyn, beiciau tair olwyn ar gyfer oedolion, beiciau llaw, beiciau â dwy sedd ochr yn ochr a beiciau â phedair sedd eisoes wed ...

26 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Hyfforddiant hanfodol ar ddiogelwch ffyrdd i ddisgyblion

Mae dros 1200 o blant ysgol gynradd yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar ochr y ffordd, diolch i fenter Kerbcraft. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf bu'r disgyblion rhwng pump a saith oed yn cymryd rhan mewn 12 sesiwn hyfforddi dros gyfnod o bedair wythnos i wella eu sgiliau er mwyn bo ...

27 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Ysgol yn Llanelli yn ennill gwobr am ei hansawdd

Oddeutu blwyddyn ers yr agoriad swyddogol, mae ysgol o'r radd flaenaf yn Llanelli wedi cael ei chydnabod am ragoriaeth. Cafodd Ysgol Pen Rhos, ysgol gynradd gwerth £10.2 miliwn yn ardal Seaside y dref, ganmoliaeth uchel yn y categori Prosiect Ysgol y Flwyddyn yng Ngwobrau mawr eu bri Adeiladau Addy ...

27 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Addysg ac ysgolion

E-byst am ad-daliad y Dreth Gyngor yn sgam

Mae preswylwyr yn y sir yn cael eu hannog i beidio ag ymateb i e-byst sy’n nodi ad-daliad am y Dreth Gyngor. Mae Safonau Masnach Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud mai sgâm ar-lein yw hyn ac ymgais arall i gael manylion banc preswylwyr. Mae'r e-bost, sy'n honni ei fod wedi dod o gyfeiriad GOV.UK, yn ...

32 diwrnod yn ôl

 • Safonau Masnach

Perchnogion cŵn yn cael dirwy am niwsans sŵn

Mae dau berchennog cŵn o Landysul wedi cael gorchymyn i dalu dros £3,000 am fethu â rheoli cyfarth eu cŵn. Gwadodd Mark Stuart a Julie Ann Thompson, o Temple Cottage yn Felindre, eu bod wedi methu â chydymffurfio â hysbysiad lleihau sŵn ond fe'u cafwyd yn euog gan Ynadon Llanelli yr wythnos ddiweth ...

33 diwrnod yn ôl

 • Castellnewydd Emlyn
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Parc Howard ar y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol

Mae Parc Howard wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog, sef Gwobr i Amgueddfeydd sy'n Croesawu Teuluoedd. Mae elusen Kids in Museums yn dyfarnu'r wobr bob blwyddyn i un amgueddfa, oriel, cartref hanesyddol neu safle treftadaeth yn y DU sy'n mynd yr ail filltir i sicrhau profiad gwych i ...

33 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Cynllun yn diogelu cwsmeriaid rhag masnachwyr twyllodrus

Mae cynllun newydd wedi'i lansio yn Sir Gaerfyrddin i ddiogelu cwsmeriaid rhag masnachwyr twyllodrus. Mae Prynu â Hyder yn gynllun masnachwyr cymeradwy sydd wedi'i sefydlu i gael gwared ar fusnesau anonest a helpu preswylwyr i ddod o hyd i fusnes lleol sydd ag enw da. Mae'n cael ei gynnal gan dîm ...

33 diwrnod yn ôl

 • Safonau Masnach

Ystafell arddangos ceir clasurol trydan newydd i Bentywyn

Ers amser, mae Pentywyn wedi bod yn enwog am fyw bywyd yn y lôn gyflym ac mae disgwyl i hynny barhau wrth i ystafell arddangos ceir newydd sbon agor ger y traeth, diolch i gyllid gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Mae Lanes Cars Workshops Ltd yn arbenigo mewn adfer a gwerthu'r Jaguar E-Type, boed yn waith ...

34 diwrnod yn ôl

 • Pentywyn
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Atafaelu moch ar ôl eu darganfod mewn amgylchiadau ofnadwy

Mae ffermwr o Dŷ-croes wedi cael gorchymyn i dalu £12,000 ar ôl atafaelu 27 o'i foch am iddynt gael eu darganfod wedi eu hesgeuluso ac yn byw mewn amgylchiadau ofnadwy. Yn Llys Ynadon Llanelli cyfaddefodd Adrian Alexander o The Old Stable Yard, Heol Troeon Bach, gyhuddiad o achosi dioddefaint diang ...

34 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Gorfodi, Safonau Masnach

Taith Merched OVO Energy - Gwybodaeth i wylwyr

Bydd cymal olaf Taith Merched OVO Energy 2019, ras broffesiynol fwyaf Prydain i ferched, yn cael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin ar 15 Mehefin.

34 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Digwyddiadau, Beicio

Taith Merched OVO Energy - Y Wybodaeth Ddiweddaraf

Llongyfarchiadau i’r enillydd cyffredinol - Lizzie Deignan. Am brofiad gwych a chroeso arbennig gan bawb ar hyd y llwybr. Rydym wedi cael diwrnod gwych yn cynnal Cymal Chwech. Diolch i bawb am gefnogi'r digwyddiad – gobeithiwn y byddwch yn mwynhau gweddill y diwrnod lle bynnag yr ydych ar hyd y llwy...

Taith Merched yn llwyddiant ysgubol i Sir Gaerfyrddin

Mae cymal olaf Taith Merched OVO wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda miloedd yn dod i wylio’r ras ar hyd y ffordd a rhoi cefnogaeth i’r beicwyr ar eu ras 79 milltir drwy Sir Gaerfyrddin. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin, a fu’n cynnal y ras, wedi diolch i’r holl gymunedau, busnesau, gwirfoddolwyr a gwyl ...

36 diwrnod yn ôl

 • Beicio, Digwyddiadau

Lansio Pecyn Cymorth Twristiaeth Beicio

Mae economi dwristiaeth Sir Gaerfyrddin yn ffynnu ac yn elwa ar enw da cynyddol y Sir fel Canolbwynt Beicio Cymru. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn hybu ei strategaeth feicio i ddenu mwy o dwristiaid i'r ardal i fwynhau'r tirlun a'r golygfeydd gwych ac i annog mwy o bobl leol i fynd ar eu beiciau'n am ...

37 diwrnod yn ôl

 • Beicio, Darganfod Sir Gâr

Wythnos Genedlaethol Trwyddedu a digwyddiadau’r Haf

Eleni mae swyddogion trwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin yn codi ymwybyddiaeth ynghylch eu gwaith fel rhan o'r Wythnos Genedlaethol Trwyddedu (17-21 Mehefin). Mae cynghorau ledled y Deyrnas Unedig wrthi'n hyrwyddo'r rôl bwysig sydd gan drwyddedau i'w chwarae o ddydd i ddydd - o gefnogi masnach drwydde ...

38 diwrnod yn ôl

 • Trwyddedu a hawlenni

Yr A484 yng Nghwmduad yn ailagor yn dilyn tirlithriad

Mae'r A484 yng Nghwmduad yn Sir Gaerfyrddin wedi ailagor yn llawn am y tro cyntaf yn dilyn tirlithriad ym mis Hydref. Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi arwain gwaith tra chymhleth i glirio'r ardal a'i gwneud yn ddiogel ac agor y ffordd i draffig unwaith eto. Symudwyd goleuadau traffig ...

38 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Digwyddiadau Cymunedol ddydd Sadwrn ar gyfer Taith Merched

Bydd awyrgylch carnifal ar draws Sir Gaerfyrddin ddydd Sadwrn wrth i gymunedau ddod allan i gynnal digwyddiadau lu ar gyfer Taith y Merched. Mae o leiaf 12 o ddigwyddiadau cymunedol wedi cael eu trefnu gan drefi a phentrefi er mwyn i deuluoedd gael diwrnod o hwyl a sbri wrth i feicwyr benywaidd gor ...

39 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Cwm Gwendraeth, Cross Hands, Porth Tywyn a Pen-bre, Glanaman
 • Beicio, Digwyddiadau

Merched ysgol yn beicio ar y llwybr i lwyddiant

Mae plant ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn mynd ar eu beiciau i gymryd rhan mewn cyfres o wyliau beicio wrth edrych ymlaen at Daith Merched OVO Energy 2019 y penwythnos hwn. Daeth dros 200 o ferched ifanc sy'n beicio i ddigwyddiad Go-Ride Sir Gaerfyrddin i ddathlu'r ffaith bod y Daith yn ymweld ...

41 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Gwasanaeth dinesig Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin

Cynhaliodd y Cynghorydd Kevin Madge ei wasanaeth dinesig yn Eglwys Crist, y Garnant ddydd Sul. Cafodd y gwasanaeth ei gynnal gan Gaplan y Cadeirydd sef y Parchedig Dr Caroline Jones. Y pregethwr gwadd oedd Esgob Tyddewi, y Gwir Barchedig Joanna Penberthy. Roedd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru ...

41 diwrnod yn ôl

 • Gwobrau ac anrhydeddau, Y Lluoedd Arfog

Buddsoddi £80k ar chwilbedlo mewn canolfannau hamdden

Gall y rheiny sy'n hoffi beicio fwynhau profiad hyfforddi digidol arbennig yn y stiwdios chwilbedlo gwell sydd newydd eu lansio yng nghanolfannau hamdden Llanelli a Dyffryn Aman. Mae Chwaraeon a Hamdden Actif wedi buddsoddi £80k mewn beiciau chwilbedlo o'r radd flaenaf sydd â thechnoleg uwch yn rha ...

41 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Beicio

Ewch allan a rhoi croeso cynnes Cymreig i Daith y Merched

Dyddiau'n unig sydd bellach tan Daith Merched OVO Energy, felly anogir pobl i ddod allan i'r strydoedd a rhoi croeso cynnes Cymreig i'r beicwyr. Y daith hon yw'r ras feicio broffesiynol fwyaf yn y DU a bydd 96 o feicwyr yn rasio am 126km drwy strydoedd, tros fynyddoedd a thrwy ddyffrynnoedd Sir Gae ...

41 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Porth Tywyn a Pen-bre, Glanaman
 • Beicio, Digwyddiadau

Dirwy gyntaf yn cael ei rhoi am drosedd dyletswydd gofal

Preswylydd yn Llwynhendy yw'r cyntaf yn Sir Gaerfyrddin i gael dirwy o £300 ar ôl canfod ei sbwriel wedi'i dipio'n anghyfreithlon. Daeth pwerau newydd i rym ym mis Chwefror er mwyn ei gwneud yn haws i gynghorau gymryd camau yn erbyn preswylwyr sy'n rhoi eu gwastraff i bobl nad oes awdurdod ganddynt ...

45 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Anrhydeddu staff am eu dewrder yn y gwobrau cymunedol

Llongyfarchiadau i Dorian Lewis a Mark Allen o'n tîm Priffyrdd a enillodd y Wobr Dewrder Cymunedol yng Ngwobrau Cymunedol Gorllewin Cymru eleni. Dorian a Mark oedd y cyntaf i gyrraedd y digwyddiad ac ynghyd â'u cydweithwyr James Griffiths a Wayne Jones, gwnaethant achub gyrrwr ar ôl i'w lori gael e ...

45 diwrnod yn ôl

Manon Lloyd, y feicwraig o Gaerfyrddin, yn Nhaith y Merched

Mae Manon Lloyd, y feicwraig o Gaerfyrddin, wedi cadarnhau ei bod hi wedi cael ei dewis i gystadlu yn Nhaith y Merched, a fydd yn cyrraedd ei grand finale yn Sir Gaerfyrddin, ddydd Sadwrn, 15 Mehefin. Mae Manon, o Gaerfyrddin, yn gobeithio y bydd y torfeydd o bobl leol yn ei sbarduno wrth iddi gyst ...

46 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Beicio, Digwyddiadau

Diwrnod o hwyl yn Rhydaman i ddathlu Taith y Merched

MAE Rhydaman yn gwneud ymdrech enfawr i ddathlu Taith Merched OVO Energy a fydd yn dod drwy'r dref ddydd Sadwrn 15 Mehefin. Mae diwrnod o hwyl i'r teulu wedi'i drefnu a bydd adloniant, gweithgareddau beicio a stondinau, ac mae baneri melyn a gwyrdd wedi ychwanegu lliw at y strydoedd. Mae Rhydaman ...

46 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Beicio, Digwyddiadau

Mynedfa barhaol newydd i bobl anabl, Neuadd y Dref Llanell

Mae aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud am fynedfa barhaol newydd i bobl anabl yn Neuadd y Dref Llanelli. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am gael gwared â’r ramp dros dro a’r lifft bresennol nad oes modd ei hatgyweirio a gosod ramp neu lifft newydd yn eu lle. Mae Neuadd y Dref Llan ...

47 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Ymgynghori, Eiddo'r Cyngor

Prif Gynllun Porth Tywyn

Mae gwaith yn cael ei wneud i drawsnewid Porth Tywyn ac mae nifer o ddatblygiadau cyffrous eisoes yn cael eu cyflawni, yn ogystal â mwy ar y gweill.

48 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Adfywio, Datblygu a buddsoddiad

Y Cyngor yn cymeradwyo ei gynllun draenio cynaliadwy cyntaf

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyhoeddi ei hysbysiad cymeradwyo cyntaf fel Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy. Mae Systemau Draenio Cynaliadwy yn ffordd newydd o reoli dŵr ffo o adeiladau ac arwynebau anhydraidd drwy ddynwared natur er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd. Cyhoeddodd y Cyngor, sy'n ...

48 diwrnod yn ôl

 • Cynllunio

Bar caffi trawiadol yn agor ar lân y môr

Mae hen Ganolfan Ddarganfod Llanelli yn Noc y Gogledd wedi agor ei drysau fel caffi a bistro St. Elli's Bay ar ôl trawsnewid trawiadol. Y llawr gwaelod yn y bwyty tri llawr ar lân y môr yw'r cyntaf o dri cham i'w cwblhau, ac mae ar agor rhwng 9am a 9pm bob dydd. Mae lle i 90 o bobl yn y caffi stei ...

49 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Arfordir a Chefn Gwlad, Plant a teuluoedd