Erthyglau dan sylw

Ymwelwyr newydd â thwyni tywod Pen-bre

Bydd defaid mynydd yn treulio'r gaeaf yn pori ar dwyni tywod ar draeth Cefn Sidan.

Hybu swyddi yn sgil grant y Cyngor

Mae hen ysgol gynradd ger Caerfyrddin wedi cael ei thrawsnewid yn feithrinfa, gan greu 20 o swyddi.

Dechrau ymgynghori ynghylch cynlluniau'r Cyngor i arbed £28m

Anogir pobl i ddweud eu dweud ynghylch cynigion drafft sydd wedi'u llunio gan Gyngor Sir Caerfyrddin wrth iddo weithio tuag at arbed £28 miliwn dros y tair blynedd nesaf

Trawsnewid adeilad adfeiliedig yn Rhydaman

Mae hen weithdy adfeiliedig yn Rhydaman wedi cael ei drawsnewid yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer rhostio coffi a hyfforddiant, gan greu 13 swydd.

Cynllun i drawsnewid hen neuadd farchnad Llandeilo

Mae hen neuadd y farchnad yn Llandeilo, sy'n adfail ar hyn o bryd, i'w drawsnewid yn ganolfan wledig ar gyfer cyflogaeth a digwyddiadau, gan greu hyd at 45 o swyddi newydd

Sicrwydd ynghylch cyhoeddiad Allied Healthcare

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith i barhau i ddarparu gofal a chyflogaeth i'r rheiny yr effeithir arnynt gan gyhoeddiad Allied Healthcare

Cefnogwch Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Unwaith eto, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn, sy'n ceisio dod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben.

Defnyddio hidlydd

Y Newyddion Diweddaraf

Ymrwymiad ariannol i atal troseddau ieuenctid

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi rhoi sicrwydd bod cyllid ar gyfer atal troseddau ieuenctid yn ddiogel tra bydd ef yn y swydd. Roedd Dafydd Llyewlyn yn siarad ag aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, sy'n gyfrifol am graffu ar Swyddfa'r Comisiynydd a'i ddwyn i gyfrif. Gw...

20 munud yn ôl

 • Heddlu a Throseddu, Adroddiadau cyfarfodydd y Cyngor

Amserlenni Bysiau dros gyfnod y Nadolig

Mae trefniadau dros gyfnod gwyliau'r Nadolig ar gyfer gwasanaethau bysiau a weithredir ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, gan gynnwys Parcio a Theithio Caerfyrddin, Bwcabus a Galw a Theithio Sir Gaerfyrddin. Dydd Llun, 24 Rhagfyr - bydd gwasanaethau arferol yn weithredol ond bydd siwrneiau nos ar was...

7 oriau yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Hyrwyddo Pentref Llesiant Llanelli i fuddsoddwyr byd-eang

Bydd cynlluniau mawr ar gyfer Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd o'r radd flaenaf yn Llanelli yn cael eu harddangos yn fyd-eang er mwyn denu buddsoddiad rhyngwladol. Mae Llywodraeth y DU wedi ychwanegu'r prosiect at ei chynllun Cyfleoedd Potensial Uchel gwerth biliynau o bunnoedd, sydd wedi'i gynllun...

1 diwrnod yn ôl

Amnest gwastraff CastellNewydd Emlyn

Anogir pobl Castell Newydd Emlyn a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal ym maes parcio’r mart ddydd Sadwrn, 1 Rhagfyr rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megi...

2 diwrnod yn ôl

Penderfyniadau anodd wrth drafod cyllideb y flwyddyn nesaf

Mae angen i Gyngor Sir Caerfyrddin sicrhau oddeutu £28 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf. Bydd Bwrdd Gweithredol y Cyngor yn dechrau trafodaethau ynghylch y gyllideb yn ei gyfarfod nesaf, gan ystyried amrywiaeth o gynigion a gyflwynwyd i helpu i fantoli'r cyfrifon. Mae Si...

6 diwrnod yn ôl

 • Cyllid, Ymgynghori

Llanelli yn paratoi ar gyfer y noson fwyaf

Disgwylir y bydd Carnifal Nadolig Llanelli yn llwyddiannus iawn eleni, ac mae 15 o fflotiau eisoes wedi cadarnhau y byddant yn dod. Bydd Ysgol Pentip, KITE, RNLI a hen dractorau yn cymryd rhan yn yr orymdaith ddydd Gwener, 23 Tachwedd. Disgwylir i oddeutu 20,000 o bobl lenwi'r strydoedd wrth i'r d...

7 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Darganfod Sir Gâr, Plant a teuluoedd, Digwyddiadau

Dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd

Dechreuir dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin ddydd Llun 19 Tachwedd. Erbyn diwedd mis Mawrth, bydd pob cartref wedi cael tri rholyn o fagiau glas, sy'n caniatáu hyd at chwe bag ar gyfer pob wythnos casglu deunydd ailgylchu, er nad oes terfyn ar nifer y bagiau glas y gallwch eu rh...

7 diwrnod yn ôl

 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Datganiad: Allied Healthcare

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cymunedau, Jake Morgan: "Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin gynlluniau cadarn wrth gefn a hoffem sicrhau staff a defnyddwyr y gwasanaeth yr effeithir arnynt yn Sir Gaerfyrddin y byddwn yn rhoi cynlluniau ar waith yn ystod yr wythnos nesaf i ddarparu pecynnau gofal a sicrhau parhad...

4 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Derbyniadau Ysgolion 2019/20 – gwnewch gais ar-lein nawr

Atgoffir rhieni yn Sir Gaerfyrddin bod angen iddynt wneud cais ar-lein am le mewn ysgol ar gyfer eu plentyn. Mae angen gwneud cais erbyn 21 Rhagfyr 2018 ar gyfer disgyblion sy'n dechrau ysgol uwchradd ym mis Medi 2019. Ni fydd unrhyw drosglwyddo awtomatig, rhaid i'r ceisiadau gael eu cyflwyno i'r...

15 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion

Amnest gwastraff Llanybydder

Anogir pobl Llanybydder a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal ym maes parcio Llanybydder, yfory (Tachwedd 17), rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan gynnwys celfi, carpedi a matresi diangen, eitemau trydan megis oerg...

5 diwrnod yn ôl

 • Llanybydder
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Holi'r Comisiynydd Heddlu yng nghyfarfod y Panel

Bydd pensiynau a chyllidebau'r heddlu, troseddau ieuenctid a blaenoriaethau gweithredol yn destun craffu yng nghyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Bydd aelodau’r Panel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pedwar awdurdod lleol yn ardal yr heddlu a dau aelod annibynnol, yn cael cyfle i h...

8 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Arweinydd yn galw am ryddhau cyllid y Fargen Ddinesig

Mae Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn galw ar Lywodraethau Cymru a'r DU i ryddhau cyllid ar gyfer dau o brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe i helpu i 'roi hyder i'r gymuned fusnes' mewn hinsawdd economaidd heriol. Daw'r alwad wrth i'r gwneuthurwr cydrannau ceir o'r Almaen, Schaeffler, gyhoedd...

8 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin
 • Bargen Ddinesig

Rhoi sylw i Gamdriniaeth yn Wythnos Genedlaethol Diogelu

Oedolion sydd mewn perygl o gael eu cam-drim neu eu hesgeuluso fydd canolbwynt Wythnos Genedlaethol Diogelu 2018 yng nghanolbarth a gorllewin Cymru rhwng 12 ac 16 Tachwedd. Mae rhaglen eang yn cael ei chynnal ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion a Phowys, gan gynnwys cynadleddau, digwyddi...

8 diwrnod yn ôl

 • Gofal cymdeithasol ac iechyd

Rhowch wên ar wyneb rhywun y Nadolig hwn

Mae ein hapêl Teganau flynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei hanterth ac yn derbyn teganau hyd at Noswyl Nadolig, fodd bynnag gorau po gyntaf yr ydym yn derbyn eich rhoddion er mwyn hwyluso gwaith y tîm. Gofynnir i breswylwyr caredig Sir Gaerfyrddin sydd ag ychydig o arian sbâr i helpu i roi gwên a...

13 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau

Hoelio Sylw ar Gaerfyrddin - Dydd Sadwrn y Busnesau Bach

Bydd busnesau bach yng Nghaerfyrddin yn cael sylw pan fydd taith bws Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn cyrraedd y dref. Mae Dydd Sadwrn y Busnesau Bach yn ymgyrch genedlaethol i gefnogi a hyrwyddo'r 5.7 miliwn o fusnesau bach sydd yn y DU, ac mae'r tîm wedi cyhoeddi y bydd yn ymweld â'r dref fel rhan...

20 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Datblygu a buddsoddiad, Adfywio, Digwyddiadau

Arddangosfa Yn coffáu’r Rhyfel Mawr ar y Môr ym Mharc Howard

Mae arddangosfa ynghylch effaith y Rhyfel Mawr ar y Môr ar Lanelli wedi agor yn Amgueddfa Parc Howard. Gallwch ddod i weld yr arddangosfa tan 23 Rhagfyr ac mae'n deyrnged i arwyr ac arwresau anhysbys Llanelli fel y disgrifiwyd gan unigolion, grwpiau cymunedol a staff yr amgueddfa.  Mae'r rhain yn c...

8 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Llyfrgelloedd ac archifau, Theatrau, celfyddau ac amgueddfeydd

Cynlluniau ar gyfer canolfan hamdden ym Mhentref Llesiant

Mae yna gynlluniau i agor canolfan hamdden newydd ac arloesol yn 2021, a fydd yn rhoi hwb i filoedd o bobl yn Llanelli a thu hwnt o ran iechyd, ffitrwydd a llesiant. Bydd y ganolfan hamdden yn y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd gwerth £200 miliwn yn Llynnoedd Delta, a bydd yn cyfuno ag atyniadau a...

15 diwrnod yn ôl

 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Adfywio, Datblygu a buddsoddiad, Bargen Ddinesig

Dweud eich dweud ynghylch dwy ysgol newydd yng Nghydweli

Mae'r ymgynghori ynghylch dwy ysgol newydd yng Nghydweli wedi dechrau. Gofynnir i bobl leisio eu barn dros y pedair wythnos nesaf ynglŷn â'r bwriad i godi adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Gwenllian ac Ysgol y Castell. Nid yw adeiladau presennol yr ysgolion yn cydymffurfio â safonau Llywodra...

21 diwrnod yn ôl

 • Cydweli
 • Addysg ac ysgolion, Ymgynghori

Rhybudd CO wrth i bobl droi'r thermostat i fyny

Mae'r tywydd yn oeri a bydd mwy o bobl yn troi'r thermostat i fyny neu'n cynnau tân i gael rhagor o wres. Ond mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog pobl i sicrhau bod eu gwresogyddion nwy a thanwydd solet yn ddiogel ac wedi cael gwasanaeth. Mae timau o'r is-adrannau Diogelu'r Cyhoedd, Gwasanaethau E...

16 diwrnod yn ôl

 • Iechyd yr amgylchedd, Tai, Diogelwch cymunedol

Rhybuddion am law trwm a gwynt

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd ambr am law trwm ar gyfer prynhawn yma a heno, a rhybudd melyn am wynt. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybuddion llifogydd ar gyfer afon Taf, afon Cynin, rhannau isaf afon Tywi, ac ar hyd arfordir Sir Gâr o Bentywyn i'r Hendy. Mae posibilrwydd o...

12 diwrnod yn ôl

 • Sanclêr
 • Rhybuddion

Ffordd Cwmduad yn annhebygol o ailagor tan y Flwyddyn Newydd

Mae ffordd yn Sir Gaerfyrddin a gaewyd oherwydd tirlithriad yn annhebygol o ailagor tan y Flwyddyn Newydd. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn arwain gwaith adfer amlasiantaeth i glirio ac ailagor yr A484 yng Nghwmduad, sef ffordd wledig rhwng Caerfyrddin a Chastellnewydd Emlyn. Digwyddodd y tirlithriad...

14 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Gwaith archwilio ar waliau harbwr rhestredig Gradd II

Mae gwaith archwilio wedi dechrau ar waliau hanesyddol Harbwr Porth Tywyn cyn i'r gwaith atgyweirio arfaethedig gychwyn yn ystod 2019. Yn ystod rhaglen waith dros y tair wythnos nesaf, bydd contractwyr sy'n gweithio ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin ar y safle yn cynnal arolygon manwl o'r strwythurau....

15 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Hamdden a gweithgareddau awyr agored, Datblygu a buddsoddiad

Cymorth a gwaith adfer ar gyfer ardaloedd yn sgil llifogydd

Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o'r eitemau a'r eiddo a ddifrodwyd yn ystod y llifogydd diweddar wedi cael eu clirio, ac mae trigolion yn dechrau ailadeiladu eu cartrefi a'u busnesau. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi diolch i drigolion a busnesau am eu hadborth a'u diolchgarwch yn dilyn gwaith adfer ar r...

19 diwrnod yn ôl

Pensiynwr o Lanelli yn derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig

Mae gwas sifil sydd wedi ymddeol o Lwynhendy wedi derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig. Cafodd William Henry Gerwyn Jenkins ei gydnabod yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines am ei wasanaeth i'r Samariaid yn Abertawe. Mae'r gŵr 77 oed wedi ymwneud â'r Samariaid am dros 40 mlynedd ac wedi neilltuo...

21 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Gwobrau ac anrhydeddau

Cefnogi Apêl y Pabi gan y Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn annog preswylwyr lleol i gefnogi Apêl y Pabi 2018 gan y Lleng Brydeinig. Mae'r Cynghorydd Mansel Charles sef Cadeirydd y Cyngor wedi cynnig cefnogaeth y Cyngor i Apêl y Pabi gan y Lleng Brydeinig Frenhinol ac wedi cytuno y gall pabïau gael eu gwerthu yn safleoedd y Cyn...

21 diwrnod yn ôl

 • Digwyddiadau, Y Lluoedd Arfog

Cyflawni statws Rhuban Gwyn y DU

Mae cyngor, gwasanaeth tân ac achub a gwasanaeth heddlu wedi derbyn statws achrededig Rhuban Gwyn y DU. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu Dyfed-Powys wedi bodloni’r safonau sydd angen er mwyn derbyn y statws arobryn. Mae derbyn statws Rhuban...

26 diwrnod yn ôl

Hwb yn agor yng Nghanol Tref Rhydaman

Bydd hwb gwasanaethau cwsmeriaid y Cyngor yn cael ei agor yn Rhydaman ym mis Rhagfyr. Lleolir Hwb Rhydaman yn Stryd y Cei. Bydd yr Hwb yn dod â gwasanaethau newydd ychwanegol i ganol y dref. Bydd yn cynnig cyngor wyneb yn wyneb ar amrywiaeth o faterion y cyngor, yn ogystal â bod yn fan lle y gall...

22 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid

Parcio am ddim yng nghanol trefi - cynllun peilot newydd

Mae cyfnodau parcio am ddim ym meysydd parcio arhosiad byr y cyngor yn cael eu cyflwyno ledled Sir Gaerfyrddin fel rhan o fenter beilot newydd. O ddydd Llun, 29 Hydref, gall y rhai sy'n ymweld â phrif drefi'r sir barcio am ddim os ydynt yn cyrraedd ac yn aros o fewn oriau penodol. Mae Cyngor Sir C...

22 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Llandeilo a Dyffryn Tywi, Castellnewydd Emlyn, Sanclêr, Llanymddyfri
 • Teithio, ffyrdd a pharcio

Nos Galan Gaeaf ym Mharc Gwledig Pen-bre

Os hoffech gael eich dychryn ar nos Galan Gaeaf, sicrhewch eich bod wedi archebu lle i ddathlu ym Mharc Gwledig Pen-bre. Mae'r tîm digwyddiadau yn y parc wedi trefnu wythnos o weithgareddau bwganllyd i gael pawb yn ysbryd yr ŵyl. Rhwng 29 Hydref a 2 Tachwedd bydd gwrachod, sombis ac ysbrydion yn c...

33 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Digwyddiadau

Ci bach dall yn cael ei adael mewn cae – apêl am wybodaeth

Lansiwyd apêl am wybodaeth i ddod o hyd i'r person a adawodd gi bach dall yn y coed yn ardal Llanerch, Llanelli ddoe. Galwyd ar wasanaeth warden cŵn Cyngor Sir Caerfyrddin ar ôl i'r ci bach gael ei ddarganfod gan aelod o'r cyhoedd. Y gred yw ei fod tua 10 wythnos oed, ac mae ganddo gyflwr prin a e...

27 diwrnod yn ôl

 • Llanelli
 • Iechyd yr amgylchedd

Datblygiad eco-gartrefi gwerth £4miliwn ar gyfer Porth Tywyn

Gallai dros 30 o gartrefi eco-gydnaws gael eu hadeiladu ym Mhorth Tywyn mor gynnar â'r gwanwyn nesaf yn sgil pecyn ariannu gwerth £4miliwn sydd wedi'i sicrhau gan Gartrefi Croeso, sef cwmni tai newydd Cyngor Sir Caerfyrddin. Cafodd y cynllun uchelgeisiol i greu Pentref Gardd Porth Tywyn ei gynnwys...

29 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Tai, Datblygu a buddsoddiad

Cymorth ymarferol ac ariannol i gartrefi a busnesau

Gwyddom bellach fod y llifogydd fu yn Sir Gaerfyrddin dros y penwythnos wedi effeithio ar oddeutu 230 o gartrefi a busnesau. Mae timau Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn ymweld â'r ardaloedd a darwyd galetaf yr wythnos hon, gan gynnig cymorth ymarferol ac ariannol i helpu pobl i ddod dros y gwaetha...

32 diwrnod yn ôl

 • Cyllid, Tai, Materion Gwledig, Gwasanaethau Cwsmeriaid

Sir Gâr yn cyfrif cost Storm Callum

Mae Sir Gaerfyrddin yn dechrau cyfrif cost yr holl waith glanhau sydd angen ei wneud yn y sir yn dilyn Storm Callum. Effeithiwyd ar gannoedd o gartrefi a busnesau gan y llifogydd gwaethaf yn yr ardal ers mwy na 30 mlynedd, ac er nad oes darlun clir eto ynghylch gwir gost y gwaith adfer, dywed Cyngo...

34 diwrnod yn ôl

 • Rhybuddion, Tai, Ailgylchu, biniau a sbwriel, Teithio, ffyrdd a pharcio, Iechyd yr amgylchedd, Materion Gwledig, Gwasanaethau Cwsmeriaid

Ymdrechion adfer ar ôl y llifogydd

Mae ymgyrch glanhau enfawr wedi dechrau ar ôl y llifogydd gwaethaf a welwyd yn Sir Gaerfyrddin ers degawdau. Mae ymdrechion tîm gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin bellach wedi newid o ymateb i argyfwng i adfer a chynorthwyo cymunedau a busnesau yr effeithiwyd arnynt. Mae adnoddau ychwanegol wedi'u...

37 diwrnod yn ôl

 • Rhybuddion

Cymorth i fusensau a effeithiwyd gan y llifogydd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gwneud ei orau glas i helpu busnesau a effeithiwyd gan y llifogydd dros y penwythnos. Mae wyth tîm o adran adfywio'r cyngor wedi bod allan yn ymweld â busnesau ledled y sir i gynnig cyngor a chymorth os oes eu hangen. Aethant i ymweld â dros 120 o fusnesau ddydd Llun...

35 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin

Storm Callum

Os yw'r llifogydd wedi effeithio arnoch chi a hoffech chi gael cymorth i lenwi'r ffurflen gais ar gyfer ein cronfa galedi, neu i ganfod pa gymorth arall sydd ar gael i chi yn ystod y cyfnod anodd hwn, byddwn yn ymweld â: Afon Duad Inn, Cwmduad, Dydd Mawrth, Hydref 23, o 2.30pm...

Cynhadledd 'Dysgu go iawn ar gyfer bywyd go iawn'

Mae pobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin yn cael eu hannog i ddod i ddigwyddiad a fydd yn helpu i'w paratoi ar gyfer bywyd ar ôl gadael yr ysgol a'r coleg.Disgwylir i oddeutu 200 o bobl ifanc a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ddod i Gynhadledd Ieuenctid Sir Gaerfyrddin eleni.Nododd pobl ifanc yn Sir Gaer...

33 diwrnod yn ôl

 • Addysg ac ysgolion, Digwyddiadau, Cymorth ieuenctid

Y Cyngor dros hanner ffordd o ran ei darged tai fforddiadwy

Ddwy flynedd ers ei addewid i ddarparu 1,000 yn fwy o dai fforddiadwy erbyn 2021, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dathlu gan ei fod dros hanner ffordd o ran cyrraedd y targed.  Mae mwy na 500 o deuluoedd wedi cael budd ar ôl i'r Cyngor fuddsoddi £25 miliwn i ddarparu rhagor o dai cost isel o safon dd...

35 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre, Llanelli, Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Tai

Llifogydd gwaethaf Sir Gâr ers mwy na 30 mlynedd

Mae timau Cyngor Sir Caerfyrddin yn dal i weithio rownd y cloc i helpu cymunedau a busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd gwaethaf yn y sir ers mwy na 30 mlynedd. Mae llifogydd ar raddfa eang mewn sawl rhan o’r sir, ac ymhlith yr ardaloedd a drawyd waethaf mae Caerfyrddin, Castellnewydd Eml...

35 diwrnod yn ôl

 • Rhybuddion

Cymerwch ofal wrth i Storm Callum gyrraedd Sir Gaerfyrddin

Disgwylir i law trwm a gwyntoedd cryfion darfu'n sylweddol ac achosi amodau ffyrdd anodd mewn rhannau helaeth o Gymru yn ystod dydd Gwener a dydd Sadwrn. Mae pobl yn cael eu hannog i yrru'n ofalus a chymryd gofal arbennig ger arfordir Sir Gaerfyrddin. Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd ore...

41 diwrnod yn ôl

 • Teithio, ffyrdd a pharcio, Rhybuddion, Arfordir a Chefn Gwlad

Prosiect ysgol yn cyrraedd rhestr fer

Mae grŵp o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Aman wedi cyrraedd y rhestr fer am eu gwaith ymchwil i anrhydeddu cyn-ddisgyblion a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r prosiect Cofio wedi ei enwebu ar gyfer Gwobrau Angel Treftadaeth Cymru 2018 yn y categori 'Cyfraniad Gorau i Brosiect Treftadaeth...

40 diwrnod yn ôl

 • Rhydaman a Dyffryn Aman
 • Addysg ac ysgolion

Arolwg Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Gofynnir i bobl nodi'r materion yr hoffent fwyaf i Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ganolbwyntio arnynt yn ystod y flwyddyn i ddod. Nod y Panel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o bob cwr o Dyfed-Powys, yw rhoi mwy o lais i bobl leol o ran sut mae'r heddlu'n gwasanaethu ein cymunedau. Mae aelodau'r...

41 diwrnod yn ôl

 • Heddlu a Throseddu

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Mae bod yn rhan o deulu cariadus yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o blant yn ei gymryd yn ganiataol. Fodd bynnag, mae o hyd plant yn Sir Gaerfyrddin sy'n chwilio am eu cartrefi eu hunain. Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (Hydref 15-21), gofynnir i bobl ystyried agor eu cartrefi a'u calonnau...

44 diwrnod yn ôl

 • Caerfyrddin
 • Digwyddiadau, Plant a teuluoedd

Amnest gwastraff Castell Newydd Emlyn

*Sylwch fod y digwyddiad hwn wedi cael ei ohirio am y tro.* Anogir pobl Castell Newydd Emlyn a'r cylch i gael cliriad mas. Mae amnest gwastraff a theiars yn cael ei gynnal ym maes parcio’r mart ddydd Sadwrn, 13 Hydref rhwng 8am a 12pm. Gellir dod â'r rhan fwyaf o fathau o wastraff y cartref, gan g...

41 diwrnod yn ôl

 • Castellnewydd Emlyn
 • Ailgylchu, biniau a sbwriel

Yr Arweinydd yn codi arian er budd Uned Gofal y Fron

Cafodd mwy na £2,000 o arian ei godi ar gyfer Ystafell Peony Uned Gofal y Fron Ysbyty’r Tywysog Philip yn ystod diwrnod golff elusennol a gynhaliwyd gan Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin. Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole ei fod yn falch iawn o'r swm o arian a godwyd, gan ei fod yn mynd tuag at achos...

43 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Digwyddiadau

Wythnos Cadw Sŵn yn y Llyfrgelloedd

Mae'n Wythnos Cadw Sŵn yn y Llyfrgelloedd, ac nid yw staff llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin yn cadw'n dawel ynghylch yr holl weithgareddau y maent wedi'u cynllunio. Bydd llyfrgellwyr ledled y DU yn cadw sŵn i ddenu pobl i'w llyfrgelloedd i fwynhau amrywiaeth o adloniant, ac mae gan Sir Gaerfyrddin ddi...

44 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Hendy-gwyn, Sanclêr, Porth Tywyn a Pen-bre
 • Llyfrgelloedd ac archifau

Gostyngiadau mewn canolfannau hamdden i gyn-filwyr

Mae cyn-filwyr y lluoedd arfog yn Sir Gaerfyrddin yn cael cynnig gostyngiadau i ddefnyddio canolfannau hamdden y Cyngor. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awyddus i barhau â'i ymrwymiad i Gyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog ac i aelodau presennol a chyn-aelodau o'r gymuned drwy hyrwyddo cardiau gostyngia...

48 diwrnod yn ôl

 • Llanelli, Caerfyrddin, Rhydaman a Dyffryn Aman, Sanclêr, Castellnewydd Emlyn, Llanymddyfri
 • Y Lluoedd Arfog, Hamdden a gweithgareddau awyr agored

Llinellau melyn dwbl ger Parc Gwledig Pen-bre

Bydd rhai o'r llinellau melyn dwbl a osodwyd ar ffyrdd sy'n arwain at feysydd parcio ger traeth Cefn Sidan a Pharc Gwledig Pen-bre yn cael eu gwaredu. Cafodd y llinellau eu paentio fel rhan o orchymyn arbrofol i leihau rhwystrau parcio a difrod i ymylon a oedd yn cael eu hachosi gan nifer gynyddol...

51 diwrnod yn ôl

Cwblhau gwaith i greu amddiffynfa rhag y môr ym Mhorth Tywyn

Mae gwaith wedi'i gwblhau ar brosiect gwerth chwarter miliwn o bunnoedd i greu amddiffynfa rhag y môr ym Mhorth Tywyn. Mae Tîm Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn cadw llygad ar y cerflun pridd yn Nhywyn Bach yn y blynyddoedd diwethaf, lle mae'r arfordir...

50 diwrnod yn ôl

 • Porth Tywyn a Pen-bre
 • Arfordir a Chefn Gwlad

Swyddogion gorfodi yn mynd i'r afael â phroblemau sbwriel

Mae dirwyon gwerth cyfanswm o £700 wedi cael eu rhoi am droseddau sbwriel yn Sir Gaerfyrddin ym mis Medi. Mae swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn dilyn trywydd adroddiadau gan y cyhoedd ac yn dal rhai pobl wrthi'n gollwng sbwriel ac yn methu â chodi baw eu cŵn. Dyma'r Hysbysiadau...

49 diwrnod yn ôl