Arolwg Aeddfedrwydd Digidol

57 diwrnod yn ôl

A ydych chi’n rhedeg busnes bach yng Nghymru?  A hoffech chi wybod sut mae eich aeddfedrwydd digidol yn cymharu ag eraill yng Nghymru? 

Fel y rhan fwyaf o wledydd eraill, mae Cymru yn mynd trwy gyfnod o drawsnewidiad digidol cyflym, gyda thechnolegau digidol yn chwarae rhan ganolog mewn busnesau a chymdeithas fel ei gilydd. 

Dywed tystiolaeth o Arolygon Aeddfedrwydd Digidol blaenorol wrthym fod 50% o fentrau bach a chanolig (BBaChau) wedi defnyddio band eang cyflym iawn er mwyn cynyddu elw, a bod nifer tebyg yn cynyddu gwerthiant (48%).

Mae’r Arolwg Aeddfedrwydd Digidol yn mesur defnydd technoleg ddigidol mewn BBaChau yng Nghymru ac yn ceisio deall y newid dros amser. 

Yn awr, byddem yn hoffi gwahodd BBaChau i gymryd rhan drwy ymuno â’r arolwg.  Bydd yr holl fusnesau sy’n cwblhau’r arolwg yn derbyn copi o’u Sgôr Aeddfedrwydd Digidol, wedi’i feincnodi yn erbyn eraill yng Nghymru (bydd hyn ar gael erbyn diwedd 2018). 

Yn ogystal, drwy gwblhau’r arolwg, bydd BBaChau yn ein helpu i adeiladu darlun o’r economi ddigidol sy’n ymddangos yng Nghymru, a darparu gwybodaeth ar gyfer gwaith Llywodraeth Cymru a phartneriaid i gefnogi ei ddatblygiad.

Cwblhewch yr arolwg a byddwch chi’n derbyn eich sgôr aeddfedrwydd digidol yn rhad ac am ddim

Gan Yr Uned Ymchwil i Economi Cymru