Cymunedau gwledig y Sir yn cael cyfle i ddweud eu dweud

339 diwrnod yn ôl

Rhoddwyd sylw i'r cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin mewn cynhadledd arbennig a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Daeth mwy na 170 o bobl i Gynhadledd Materion Gwledig Sir Gaerfyrddin a gynhaliwyd yng Nghanolfan yr Halliwell ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i bobl gael dweud eu dweud o ran llywio argymhellion Grŵp Gorchwyl Materion Gwledig Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol.

Cafodd y gynhadledd ei noddi gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Coleg Sir Gâr a Chyfrifyddion Siartredig LHP.

Roedd y pynciau a drafodwyd yn cynnwys goblygiadau Brexit ar gyfer amaethyddiaeth ac ardaloedd gwledig yn ogystal â dulliau o fynd i'r afael ag adfywio a datblygu gwledig.

Roedd siaradwyr y gynhadledd yn cynnwys y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Faterion Gwledig a Chymunedau; yr Athro Janet Dwyer, Prifysgol Swydd Gaerloyw; Gerallt Llewelyn Jones, Rheolwr-gyfarwyddwr (gynt) Menter Môn a'r cyflwynydd ar gyfer y dydd oedd Aled Rhys Jones, Syrfëwr Siartredig, Ysgolhaig Ffermio Nuffield a chyflwynydd radio.

Cynhaliwyd sesiwn holi ac ateb gyda'r Cynghorydd Cefin Campbell; Yr Athro Janet Dwyer; Gerallt Llywelyn Jones; a Simon Wright, dyn busnes lleol.

Roedd y sesiynau trafod yn cynnwys nifer o bynciau, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu entrepreneuriaid mewn ardaloedd gwledig; Brexit; yr heriau mwyaf yn y sector amaethyddol; cefnogi a datblygu seilwaith a gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig; y cyfleoedd a'r heriau amgylcheddol sy'n wynebu Sir Gaerfyrddin a'r cyfleoedd ar gyfer y sector hamdden a thwristiaeth yn y sir.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, mae mwy na 300 o ymatebion wedi dod i law a'r prif faterion sy'n cael sylw yw swyddi, band eang, trafnidiaeth gyhoeddus a gwasanaethau cyhoeddus. Bydd cyfraniadau o'r gynhadledd yn cael eu bwydo i waith y Grŵp Gorchwyl Materion Gwledig a bwriedir cyhoeddi adroddiad ac argymhellion i'w gweithredu ym mis Ebrill 2019.

Wrth gau'r gynhadledd, dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gwledig a Chymunedau: “Diolch yn fawr iawn i bawb am gyfrannu at yr ystod eang o bynciau a drafodwyd yma yn y gynhadledd. Mae amrywiol ffactorau'n cael effaith economaidd yn ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin. Mewn adeg o ansicrwydd a thoriadau, roeddwn yn teimlo bod heddiw wedi profi bod dyfodol positif o'n blaenau a hoffwn weld y brwdfrydedd yn parhau ac ardaloedd gwledig Sir Gaerfyrddin yn llwyddo wrth i ni gyd weithio gyda'n gilydd i ymateb i'r heriau a'r cyfleoedd sy'n ein hwynebu ni."