Digwyddiad cenedlaethol cyntaf ar gwrs beicio newydd Pen-bre

340 diwrnod yn ôl

Cyng. Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Hamdden, Cyng. Shirley Mathews, yr aelod lleol dros Ben-bre, Nick Smith, Cadeirydd Beicio Cymru a Neil Thomas, Parc Gwledig Pen-bre, Uwch-reolwr Hamdden

Dros y penwythnos, cynhaliwyd digwyddiad cenedlaethol cyntaf ar gwrs beicio ffordd gaeëdig newydd Parc Gwledig Pen-bre.

Cafodd rownd gynderfynol Ras Feicio Ieuenctid Genedlaethol 2018 ei gynnal ar y cwrs beicio - wythnos yn unig ar ôl iddo gynnal cymal cyntaf Taith Prydain OVO.

Roedd cyfanswm o 191 o feicwyr wedi cystadlu ar y cwrs beicio pwrpasol, 1.7km o hyd.
Cynhaliwyd 4 ras ieuenctid ar y lefel uchaf, wrth i feicwyr o bob cwr o'r DU gystadlu yn y categorïau dan 14 oed a dan 16 oed.

Mae'r cwrs yn darparu amgylchedd diogel, di-draffig ar gyfer sesiynau hyfforddi yn ogystal â digwyddiadau beicio cystadleuol a chyfleuster hamdden i'r cyhoedd.

Mae'r cwrs wedi'i dylunio a'i adeiladu yn unol â safon beicio Prydain, ac mae ganddo wyneb tarmac 6 metr o led â graddiannau a throeon amrywiol, er mwyn denu digwyddiadau, rasys a gwersylloedd hyfforddiant lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cyfrannu £500,000 o gyllid cyfalaf tuag at y cwrs, gyda chefnogaeth gan Beicio Cymru a Chwaraeon Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Ein nod yw sicrhau mai hwn fydd y cwrs beicio ffordd gaeedig gorau yng Nghymru, os nad yn y DU, fel rhan o'n huchelgais i Sir Gaerfyrddin fod yn ganolbwynt beicio Cymru. Roedd yn braf gweld beicwyr ifanc o bob rhan o'r DU yn dod i Ben-bre i gystadlu dros y penwythnos, diwrnodau yn unig ar ôl croesawu rhai o feicwyr gorau'r byd i gymal cyntaf Taith Prydain OVO."

Mae’r cwrs yn agored i'r cyhoedd o ddydd i ddydd ac am ddim i'w ddefnyddio, ac mae hefyd ar gael ar gyfer archebion unigryw. Mae’n cael ei reoli gan Beicio Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i parcgwledigpenbre.cymru neu i archebu'r trac, ewch i wefan Beicio Prydain.