Dirwyon am daflu sbwriel

340 diwrnod yn ôl

Yn ystod mis Awst, cafodd dros £900 o ddirwyon eu rhoi gan swyddogion gorfodi materion amgylcheddol y cyngor i bobl a fu'n taflu sbwriel, gan gynnwys:

 • Dirwy o £100 i ddyn a fethodd â chodi baw ei gi yn Noc y Gogledd, Llanelli
 • Dirwy o £100 i breswylydd Stryd Ralph a adawodd fagiau glas a oedd yn cynnwys bwyd, cewynnau a gwydr ar Stryd Robinson. Mae hysbysiad gorfodi adran 46 wedi cael ei roi i'r unigolyn yn flaenorol am droseddau'n ymwneud â gwastraff
 • Dirwy o £100 i ddyn a fethodd â chodi baw ei gi ar y llwybr troed y tu blaen i Gastell Talacharn
 • Dirwy o £100 i breswylydd Stryd Florence, Llanelli, am roi bagiau glas allan ar wythnos bagiau du, er gwaethaf hysbysiadau a rhybuddion gorfodi blaenorol. Roedd y bagiau glas hefyd yn cynnwys bwyd a gwydr
 • Dirwy o £75 i ddyn a ollyngodd sbwriel ar safle ailgylchu Morrisons, Parc Pemberton, Llanelli
 • Dirwy o £75 i ddyn a adawodd fag o boteli gwydr ar y llawr ger banc ailgylchu gwydr yn Llanybydder. Cafodd y banc ei wirio ac nid oedd yn llawn. Daethpwyd o hyd i dystiolaeth yn gysylltiedig â dyn lleol, a gyfaddefodd ei fod wedi gadael y bag ar y llawr heb wneud unrhyw ymdrech i roi'r gwydr yn y banc
 • Dwy ddirwy o £75 i bobl mewn car a oedd yn cael ei yrru ym Mharc Adwerthu Trostre, Llanelli, a gafodd eu gweld gan swyddogion gorfodi yn taflu sbwriel o'r car
 • Dirwy o £75 i ddyn am daflu stwmpyn sigarét o gerbyd a oedd yn teithio ar hyd Heol Trostre, Llanelli, a gafodd ei weld gan swyddogion gorfodi a oedd yn teithio mewn cerbyd yn uniongyrchol y tu ôl iddo. Cafodd y ceidwad cofrestredig ei olrhain drwy'r DVLA
 • Dirwy o £75 i breswylydd Sgwâr y Coleg, Llanelli, a roddodd ei wastraff cartref mewn bin gwastraff masnach sy'n perthyn i Papa John's Pizza. Caniateir i breswylwyr roi gwastraff y cartref y tu allan i'w heiddo eu hunain i gael ei gasglu, heb fod yn gynt na 6pm ar y nos cyn y diwrnod casglu, neu fel arall mewn safle ailgylchu
 • Dirwy o £75 i ddyn a ollyngodd pecyn bwyd brys yn Tesco, Parc Adwerthu Trostre, Llanelli
 • Dirwy o £75 i ddyn a adawodd sedd car i blentyn ar y llawr ger safle ailgylchu Morrisons, Parc Pemberton, Llanelli

Yn ogystal, mae tri hysbysiad adran 46 wedi cael eu rhoi - dau i breswylydd ar Heol y Wern, Llanelli, a oedd wedi rhoi bagiau du allan i'w casglu ar wythnos bagiau glas a mwy na phedwar bag ar yr un pryd, mewn dau leoliad ar wahân; ac un i breswylydd ar Pottery Place, Llanelli, a oedd wedi defnyddio bagiau glas ar gyfer gwastraff cyffredinol a'u rhoi allan yn rhy gynnar y tu allan i eiddo nad yw'n perthyn iddi.