Lansio pump llwybr beicio newydd heddiw!

335 diwrnod yn ôl

Mae pump o lwybrau beicio newydd trwy gefn gwlad ac arfordir godidog Sir Gaerfyrddin wedi cael eu datgelu heddiw cyn Grand Départ Taith Prydain ym Mharc Gwledig Pen-bre.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio ei ganllaw cyrchfannau Canolbwynt Beicio Cymru i arddangos llwybrau newydd a thirwedd beicio anhygoel y Sir, gan gynnwys traciau, llwybrau, cylchdeithiau a llwybrau di-draffig.

Mae rhai o'r llwybrau hyn wedi cael eu profi heddiw gan rai o feicwyr gorau'r byd gan gynnwys enillwyr Tour de France, sef Geraint Thomas a Chris Froome, wrth iddynt gymryd rhan yn ras Taith Prydain o Ben-bre i Lanymddyfri.

Hwn oedd y tro cyntaf i'r daith ddod i Sir Gaerfyrddin ac mae wedi galluogi'r sir i arddangos ei thirwedd a'i golygfeydd trawiadol i gefnogwyr beicio ledled y byd.

Mae'r canllaw beicio newydd yn tynnu sylw at bum llwybr newydd, sef cyfanswm o dros 450km o dirwedd beicio o safon.

Mae'r llwybr hiraf – Gwylltir y Gorllewin - yn 105km o hyd ac mae iddo lefel anhawster o 7 allan o 10. Mae'n cynnwys golygfeydd godidog i'r gogledd o Lanymddyfri ac wedyn yn croesi i Geredigion.

Mae'r llwybr mwyaf heriol – Rhiwiau Hirion, Beiciwr Bodlon – yn mynd â beicwyr dros 101km ar draws rhai o'r llwybrau mynydd gorau yn y Sir a thrwy Rydaman, Llanymddyfri a Llandeilo ac ar gyrion Bannau Brycheiniog.

Mae'r llwybrau mwy hamddenol yn cynnwys Taith Afon Teifi, sy'n 90km o hyd, drwy Gastellnewydd Emlyn; Taith Cestyll Dyffryn Tywi, sy'n llwybr ychydig yn hirach (95km), o Gaerfyrddin; a Llwybr Arfordirol Bae Caerfyrddin, sy'n 62km o hyd, drwy ardal hardd Parc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli.

Mae'r canllaw hefyd yn arddangos dwy gylchdaith oddi ar y ffordd wych a lansiwyd yn ystod 2018 - y Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol newydd ym Mharc Gwledig Pen-bre a Felodrom hanesyddol Caerfyrddin sydd newydd gael ei adnewyddu; llwybrau beicio mynydd heriol drwy goedwigoedd Brechfa a Chrychan; a llwybrau di-draffig drwy ardaloedd Llanelli, Aman a Thywi.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Rydym wedi bod yn uchelgeisiol iawn o ran ein cynlluniau i Sir Gaerfyrddin ddod yn Ganolbwynt Beicio Cymru ac mae'r lansiad heddiw – sy'n digwydd yr un pryd â chynnal Grand Départ Taith Prydain – yn dangos mor bell rydym wedi dod a maint ac amrywiaeth y cyfleoedd beicio y mae Sir Gaerfyrddin yn eu cynnig.

“Mae mwy o ymwelwyr nag erioed eisoes yn dod i Sir Gaerfyrddin, ac wrth i Daith Prydain gyflwyno ein sir wych i filiynau o bobl ledled y byd, does dim amheuaeth gennym nad yw llawer o feicwyr eisoes yn cynllunio eu hymweliad.

“Rydym yn codi ein proffil fel cyrchfan o'r radd flaenaf i ymwelwyr, ac fel sir dra chymwys i gynnal digwyddiadau chwaraeon o safon uchel.

“Edrychwn ymlaen at groesawu ymwelwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd a'u clywed yn lledaenu'r gair am ein tirwedd beicio wych.”

Gall beicwyr lawrlwytho'r canllaw a'r llwybrau a lawrlwytho'r Map GPS Plotaroute drwy fynd i Darganfod Sirgar.