Arolwg Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

313 diwrnod yn ôl

Gofynnir i bobl nodi'r materion yr hoffent fwyaf i Banel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ganolbwyntio arnynt yn ystod y flwyddyn i ddod.

Nod y Panel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o bob cwr o Dyfed-Powys, yw rhoi mwy o lais i bobl leol o ran sut mae'r heddlu'n gwasanaethu ein cymunedau.

Mae aelodau'r panel yn cefnogi gwaith y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, ond hefyd yn ei ddwyn i gyfrif.

Wrth iddynt fwrw ati i baratoi eu hamserlen ar gyfer 2019-20, maent am i bobl gael dweud eu dweud am y pethau y dylid gosod pwys arnynt.

Mae arolwg wedi'i lansio sy'n gofyn am farn pobl. Mae'r holiadur cryno hwn ar-lein ac mae hefyd yn gofyn beth mae pobl yn ei wybod am y panel a'i waith.

Gellir ei wneud ar-lein mewn ychydig funudau.

Dywedodd Cadeirydd Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, y Cyng. Alun Lloyd Jones: “Rydym ni eisiau i'r cyhoedd fod yn fwy ymwybodol o waith y Panel a chyfrannu mwy ato, fel ein bod ni'n canolbwyntio ar y materion sydd o wir bwys. Byddem ni'n hynod ddiolchgar o gael eich sylwadau a'ch awgrymiadau.”

Gellir gweld yr arolwg, ynghyd ag Adroddiad Blynyddol y Panel am 2018, ar www.panelheddluathroseddudp.cymru