Cwblhau gwaith i greu amddiffynfa rhag y môr ym Mhorth Tywyn

406 diwrnod yn ôl

Mae gwaith wedi'i gwblhau ar brosiect gwerth chwarter miliwn o bunnoedd i greu amddiffynfa rhag y môr ym Mhorth Tywyn.

Mae Tîm Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn cadw llygad ar y cerflun pridd yn Nhywyn Bach yn y blynyddoedd diwethaf, lle mae'r arfordir wedi'i erydu a lle mae'r traeth wedi symud.

Yn unol â'r polisi cenedlaethol ynghylch diogelu'r arfordir, defnyddiodd yr Awdurdod arian o'i raglen gwaith cyfalaf i gynllunio ac adeiladu'r amddiffynfa arfordirol.

Mae wal gynnal gerrig wedi cael ei hadeiladu i ddiogelu'r cerflun pridd mewn ymgais i sefydlogi'r rhan honno o'r arfordir. Cafodd y gwaith ei ddechrau ym mis Ebrill a'i gwblhau ddechrau mis Medi.

Bydd y Tîm Amddiffyn rhag Llifogydd a Diogelu'r Arfordir, mewn partneriaeth â Pharcmyn Llwybr Arfordirol y Mileniwm, yn parhau i gadw golwg ar yr arfordir yn y rhan hon o'r ardal.

Dywedodd Ainsley Williams, Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff: “Hwn yw cam olaf rhaglen gwaith cyfalaf pum mlynedd sydd wedi cynnwys creu, gwella ac atgyweirio amddiffynfeydd arfordirol ledled y Sir.

“Bu newidiadau dramatig i'r arfordir i'r dwyrain o harbwr Porth Tywyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys mwy o erydiad i'r blaendraeth. Dangosodd arfarniad o'r arfordir gan ein hymgynghorydd peirianneg arfordirol mai'r pentir ger y cerflun pridd oedd y brif nodwedd rheoli ffisegol a gallai difrodi neu golli'r pentir hwn arwain at golli neu ddifrodi'r arfordir ehangach yn sylweddol yn yr ardal honno.

“Yn dilyn hyn, penderfynwyd defnyddio'r arian cyfalaf i ddiogelu'r pentir ac i sefydlogi a diogelu'r arfordir ehangach yn yr ardal honno.”