Cyflawni statws Rhuban Gwyn y DU

329 diwrnod yn ôl

Mae cyngor, gwasanaeth tân ac achub a gwasanaeth heddlu wedi derbyn statws achrededig Rhuban Gwyn y DU.

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Heddlu Dyfed-Powys wedi bodloni’r safonau sydd angen er mwyn derbyn y statws arobryn.

Mae derbyn statws Rhuban Gwyn y DU yn dangos ymrwymiad sefydliad tuag at yr Ymgyrch Rhuban Gwyn – y fenter fyd-eang fwyaf ar gyfer atal trais yn erbyn menywod gan ddynion.

Mae’r wobr yn cydnabod y gwaith mae’r tair sefydliad eisoes wedi cyflawni o ran cael dynion i siarad allan a herio trais gan ddynion yn erbyn menywod a merched. Hefyd, mae’n ein hatgoffa am y gwaith sydd dal angen ei wneud.

Mae gan bob sefydliad Lysgenhadon, sef ffigurau gwrywaidd allweddol sydd wedi derbyn yr hyfforddiant Rhuban Gwyn, wedi addo peidio byth â chyflawni, cymeradwyo na bod yn ddistaw am drais yn erbyn merched, ac sydd yn mynd i annog dynion eraill i dyngu’r llw.

Roedd cynrychiolwyr o’r tri awdurdod yn bresennol mewn digwyddiad ddydd Gwener 26 Hydref er mwyn dathlu eu hachrediad, codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, ac archwilio i gyfleoedd ar gyfer cydweithio er mwyn mynd i’r afael â’r mater.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Lewis: “Rwy’n falch o ddweud fy mod i’n Lysgennad ar gyfer yr Ymgyrch Rhuban Gwyn. Dynion sy’n cael eu recriwtio fel Llysgenhadon i wrthsefyll trais gan ddynion yn erbyn merched er mwyn sicrhau bod dynion yn rhan o’r sgwrs bwysig hon. Rydyn ni’n cymryd cyfrifoldeb ac yn annog dynion eraill i siarad am y mater hwn.”

Dywedodd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys: “Bu’n bwysig i mi gomisiynu gwasanaethau ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a rhywiol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n derbyn cymorth i ymdopi a dod dros eu profiad, lleihau’r peryglon iddynt a gwella eu diogelwch. Mae hyn wedi cynnwys y Gwasanaeth Cam-drin Domestig Annibynnol a Goleudy, sef gwasanaeth ar gyfer dioddefwyr a thystion trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

“Mae’r Gwasanaeth Cam-drin Domestig Annibynnol yn cefnogi dioddefwyr perygl uwch er mwyn cyflawni’r canlyniad gorau posibl drwy’r system cyfiawnder troseddol. Llynedd, derbyniodd bron 550 o ddioddefwyr y cymorth hwn.

“Gwasanaeth arbenigol yw Goleudy sy’n cynnig cymorth wedi’i deilwra i ddioddefwyr cam-drin domestig sy’n cael eu hasesu fel dioddefwyr perygl canolig, yn ogystal â dioddefwyr a thystion trosedd, gan eu helpu i ddod dros eu profiad.”

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Gaerfyrddin dros Ddiogelwch Cymunedol: “Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cefnogi’r ymgyrch Rhuban Gwyn ers nifer o flynyddoedd, ond rwy’n falch iawn ein bod ni wedi derbyn statws achrededig Rhuban Gwyn y DU eleni. Drwy gydweithio â’n partneriaid eleni, y gobaith yw y bydd yr ymgyrch yn ennill mwy o ymwybyddiaeth nag a fu yn y blynyddoedd diwethaf, a bod unrhyw un sy’n dioddef cam-drin yn ymwybodol o’r cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

“Bydd nifer o ddigwyddiadau a mentrau’n cael eu cynnal yn ystod ein 16 Diwrnod o Weithredu.

“Fel cyngor, byddwn ni’n chwifio’r faner Rhuban Gwyn yn Neuadd y Sir ac yn ein neuaddau tref yn Llanelli a Rhydaman i ddangos ein cefnogaeth. Rwyf hefyd yn gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn cefnogi’r daith gerdded golau cannwyll yng Nghaerfyrddin, sy’n cael ei chynnal eleni ar 22 Tachwedd o 5.15y.h. o du allan i sinema Vue, Rhodfa’r Santes Catrin.”

Dywedodd Rob Quin, Dirprwy Brif Swyddog Tân a Chyfarwyddwr Cyflenwi Gwasanaeth, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: “Yn hanesyddol, rydyn ni’n wasanaeth lle mae gwrywod yn goruchafu ac mae’n dda gweld cymaint o ddynion o’r Gwasanaeth Tân ac Achub yn arwyddo’r llw i ddod â thrais yn erbyn menywod i ben. Nid ydym yn goddef y math hwn o ymddygiad, a’m dymuniad yw ein bod ni’n darparu modelau rôl gwrywaidd a benywaidd cadarnhaol i wasanaethu’n cymunedau . Byddwn ni’n anelu i gael ein holl ymladdwyr tân i arwyddo’r llw.”

Dywedodd Anthea Sully, Prif Weithredwr Rhuban Gwyn y DU: “Bydd un ym mhob pedair dynes yn dioddef cam-drin domestig yn ystod ei hoes, a bydd nifer tebyg yn dioddef ymosodiad rhywiol neu stelcio.

“Dynion sy’n cyflawni’r rhan fwyaf o’r digwyddiadau hyn, felly cyfrifoldeb dynion yw gweithio i’w atal.”

Gall unigolion ymuno â dros 33,000 o bobl eraill sydd wedi arwyddo llw Rhuban Gwyn y DU a chael rhagor o wybodaeth ar-lein ar www.whiteribbon.org.uk/pledge.