Cymorth ymarferol ac ariannol i gartrefi a busnesau

336 diwrnod yn ôl

Gwyddom bellach fod y llifogydd fu yn Sir Gaerfyrddin dros y penwythnos wedi effeithio ar oddeutu 230 o gartrefi a busnesau.

Mae timau Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn ymweld â'r ardaloedd a darwyd galetaf yr wythnos hon, gan gynnig cymorth ymarferol ac ariannol i helpu pobl i ddod dros y gwaethaf.

Sefydlodd y Cyngor gronfa galedi o £100,000 fore Llun, er mwyn cynnig cymorth i drigolion yr oedd y llifogydd wedi effeithio ar eu cartrefi, yn cynnwys taliad o £200 i'r rhai mwyaf mewn angen.

Mae'r Cyngor wedi defnyddio ei bwerau o dan Adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 i gynnig y cymorth ariannol.

Mae timau o swyddogion wedi bod yn helpu pobl i wneud cais i'r gronfa, ar-lein ac wyneb yn wyneb, ac mae gwasanaeth symudol y Cyngor i gwsmeriaid mewn cymunedau gwledig, 'Hwb Bach Y Wlad', wedi bod mas yn yr ardaloedd lle roedd y llifogydd waethaf.

Effeithiwyd ar tua 160 o gartrefi gan y llifogydd, ac roedd rhai ohonynt heb yswiriant.

Bydd cronfa ychwanegol ac ynddi £200,000 ar gael i fusnesau, a dyrannwyd yr arian hwn o Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin.

Mae Swyddogion Cymorth Busnes wedi ymweld â 110 o fusnesau, ac ar hyn o bryd yn helpu 67 busnes i wneud cais am y cymorth grant hwn.

Dengys amcangyfrifon cychwynnol fod busnesau wedi colli gwerth tua £3-4 miliwn o bosibl, ac nid yw'n hynny'n cynnwys colli enillion.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, ei fod yn ymfalchïo yn y ffaith fod y Cyngor yn gallu cynnig cymorth ariannol i deuluoedd a busnesau, yn ogystal â chymorth ymarferol.

“Mae Storm Callum wedi cael effaith ofnadwy ar fywydau llawer o bobl sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Gâr," meddai, "rwyf wedi gweld hynny drosof fy hun wrth ymweld â rhai o'r cymunedau darwyd waethaf.

“Gwn hefyd pa mor ddiolchgar mae'r cymunedau wedi bod, nid yn unig am gymorth ein criwiau i glirio eu heiddo a glanhau eu cartrefi a'u strydoedd, ond hefyd am y cymorth ariannol rydym wedi ei gynnig i'w helpu nhw nôl ar eu traed.

“Mae Adran 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 yn caniatáu i awdurdod lleol wneud unrhyw beth mae'n credu fyddai'n debygol o hybu neu wella llesiant economaidd neu gymdeithasol unrhyw berson sy'n byw yn y sir.

“Gan roi ystyriaeth i strategaethau corfforaethol y Cyngor a'n pwerau statudol, rydym yn falch o fod wedi gallu sefydlu'r gronfa galedi hon i helpu'r trigolion a'r busnesau hynny y mae eu hangen fwyaf.”