Llinellau melyn dwbl ger Parc Gwledig Pen-bre

407 diwrnod yn ôl

Bydd rhai o'r llinellau melyn dwbl a osodwyd ar ffyrdd sy'n arwain at feysydd parcio ger traeth Cefn Sidan a Pharc Gwledig Pen-bre yn cael eu gwaredu.

Cafodd y llinellau eu paentio fel rhan o orchymyn arbrofol i leihau rhwystrau parcio a difrod i ymylon a oedd yn cael eu hachosi gan nifer gynyddol o gerbydau oedd yn defnyddio'r ardal.

Yn ystod yr haf gwelwyd dros 50 o geir yn parcio ar yr ymylon yno, gan beri pryder o ran y rhan o'r aber sy'n safle Ramsar ac sydd wedi'i dynodi'n Wlyptir o Bwys Rhyngwladol, a strwythur y twyni, sydd wedi'u dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Er y bydd y rhan fwyaf o'r llinellau yn aros am weddill y cyfnod arbrofol o 12 mis, bydd rhai o'r llinellau a osodwyd yn yr ardal a elwir yn Faes Parcio'r Pysgotwyr – sef maes parcio bach â mynediad uniongyrchol i'r traeth – yn cael eu gwaredu yn dilyn gwall contractwr.

Yn hytrach bydd yr ardal hon yn cael ei dynodi'n faes parcio talu ac arddangos.

Yn dilyn adborth, bydd rhan o Heol y Ffatri - sef y brif ffordd sy'n arwain at Barc Gwledig Pen-bre - yn cael ei darparu ar gyfer parcio faniau ceffylau.

Mae'r Gorchymyn Arbrofol yn gwahardd parcio ar y ffordd rhwng pont y rheilffordd ym Mhen-bre a'r fynedfa i Barc Gwledig Pen-bre ac o'r maes parcio bach i lawr y ffordd un lôn hyd at y twyni tywod. 

Dywedodd Ian Jones, Pennaeth Hamdden: “Mae nifer o resymau pam rydym wedi cymryd y camau hyn, ond y rheswm pwysicaf yw er mwyn diogelu'r amgylchedd rhag y nifer gynyddol o gerbydau sy'n parcio ar yr ymylon.

“Gorchymyn Arbrofol yw hwn sy'n golygu bod cyfle i bobl wneud sylwadau os ydynt yn gwrthwynebu.”

 

  • Mae modd cael golwg ar y Gorchymyn Arbrofol yng Nghanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid y Cyngor, yn 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, ac yn yr Hwb, Stryd Stepney, Llanelli. Mae hefyd ar gael ar-lein. Ar ôl cyfnod cychwynnol o 12 mis bydd y Cyngor yn ystyried a fydd darpariaethau'r Gorchymyn yn parhau mewn grym am gyfnod amhenodol ai peidio. Dylai unrhyw un sydd am wrthwynebu gwneud Gorchymyn parhaol yn unol ag amodau'r Gorchymyn Arbrofol, nodi'r rhesymau dros eu gwrthwynebiad mewn llythyr a'i anfon at Bennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin SA31 1JP, erbyn 18 Ionawr 2019.
  • Gall aelodau o'r cyhoedd ddewis talu ac arddangos mewn nifer o feysydd parcio cyfleus, neu brynu tocyn tymor os ydynt yn defnyddio'r meysydd parcio ar hyd Parc Arfordirol y Mileniwm yn rheolaidd. Pris tocyn tymor yw £35 y flwyddyn, sef dim ond 9c y dydd, ac mae'n cwmpasu'r holl feysydd parcio ar hyd Parc Arfordirol y Mileniwm. Gallwch brynu tocynnau yn y ganolfan ymwelwyr, Parc Gwledig Pen-bre.