Sir Gâr yn cyfrif cost Storm Callum

337 diwrnod yn ôl

Mae Sir Gaerfyrddin yn dechrau cyfrif cost yr holl waith glanhau sydd angen ei wneud yn y sir yn dilyn Storm Callum.

Effeithiwyd ar gannoedd o gartrefi a busnesau gan y llifogydd gwaethaf yn yr ardal ers mwy na 30 mlynedd, ac er nad oes darlun clir eto ynghylch gwir gost y gwaith adfer, dywed Cyngor Sir Caerfyrddin y bydd angen miliynau.

Mae'n galw yn awr am gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Yn ôl asesiad cychwynnol, amcangyfrifir y bydd angen £3 miliwn i atgyweirio'r seilwaith priffyrdd yn unig, er bod yr holl bontydd a ffyrdd – heblaw yr A484 yng Nghwmduad a gaewyd oherwydd tirlithriad – wedi ailagor.

Aeth y Cyngor ati'n syth i sefydlu cronfa cymorth yn dilyn llifogydd o £100,000 i gefnogi trigolion y difrodwyd eu cartrefi, gan gynnig £200 i unrhyw un mewn angen a chynnig cymorth ymarferol i bobl drwy gasglu celfi ac eitemau tŷ a ddifrodwyd, ynghyd â chymorth i gwblhau hawliadau yswiriant, profi diogelwch systemau trydanol, ac, mewn rhai achosion, dod o hyd i lety dros dro.

Mae'r Cyngor hefyd yn gweithio gydag Xcel Furniture yng Nghaerfyrddin i apelio at bobl i roi eitemau er mwyn cynnig help llaw i'r bobl yr effeithiwyd arnynt.

Bu swyddogion yn ymweld â thros 100 o fusnesau ddydd Llun mewn ardaloedd lle tarodd y llifogydd, ac maent yn dal i roi cefnogaeth iddynt. Yn eu plith roedd tua 40 o fusnesau a fydd yn gwneud cais am gymorth grant o gronfa ychwanegol o £200,000 ar gyfer helpu busnesau.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Dros y dyddiau diwethaf mae ein timau wedi ymweld â channoedd o bobl a busnesau i roi gwybod iddyn nhw fod cymorth wrth law. Byddwn ni'n gwneud popeth posib i helpu'r bobl sydd wedi dioddef yn ôl ar eu traed.

“Fodd bynnag mae union gost y gwaith yn debygol o fod yn filiynau o bunnoedd. Dengys ein hasesiad cychwynnol o'r seilwaith priffyrdd fod angen gwneud gwerth tua £3 miliwn o atgyweiriadau yn y maes hwnnw'n unig.

“Er ein bod ni eisoes wedi sicrhau bod dwy gronfa galedi ar gael yn syth i gartrefi a busnesau, rydym ni bellach yn galw am gymorth Llywodraeth Cymru i ofalu bod adnoddau priodol ar gael.

“Byddaf yn falch o gael cyfarfod â Phrif Weinidog Cymru yn ddiweddarach heddiw er mwyn gofyn iddo wyneb yn wyneb."

Gwneud cais am gymorth yn dilyn y llifogydd