Storm Callum

27 diwrnod yn ôl

Cymorth yn dilyn llifogydd

Os yw'r llifogydd wedi effeithio arnoch chi a hoffech chi gael cymorth i lenwi'r ffurflen gais ar gyfer ein cronfa galedi, neu i ganfod pa gymorth arall sydd ar gael i chi yn ystod y cyfnod anodd hwn, byddwn yn ymweld â:

 • Afon Duad Inn, Cwmduad, Dydd Mawrth, Hydref 23, o 2.30pm

 

Apêl am Gelfi: Y diweddaraf

Mae apêl am gelfi i helpu’r rheiny yr effeithiwyd arnynt gan y lifogydd diweddar bellach yn derbyn eitemau trydanol.
Yn ogystal ag eitemau fel cadeiriau breichiau, cadeiriau a byrddau cinio, rygiau, soffas, silffoedd llyfrau ac ati, mae’r apêl, sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Celfi Xcel - canolfan ailgylchu celfi ddielw - hefyd yn derbyn nwyddau gwyn sydd mewn cyflwr da ac sy’n gweithio’n iawn.
Bydd yr eitemau’n cael prawf PAT, a bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn trefnu hyn.
Gofynnir i unrhyw un a hoffai roi unrhyw gelfi diangen i deuluoedd a chymunedau yn y sir y mae angen celfi dros dro arnynt fynd â nhw i Celfi Xcel yn Nhre Ioan, Caerfyrddin.
Gellir gadael eitemau yno yn ystod yr oriau agor (Dydd Llun-dydd Gwener 9am-4.30pm; Dydd Sadwrn 10am-2pm).
Mae’n bosibl y gellir trefnu bod peth celfi’n cael eu casglu yn achos pobl sydd am roi celfi ond nad oes ffordd ganddynt o ddod â nhw. Cysylltwch â Celfi Xcel i drefnu os gwelwch yn dda.
I gael rhagor o wybodaeth am sut mae dod o hyd i’r lle, ewch i www.xcelfurniture.co.uk
Dylai unrhyw un sydd wedi dioddef yn sgil y llifogydd ac y mae angen celfi arnynt gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin i gael taleb gelfi drwy ffonio 01267 234567.

Cymorth ymarferol ac ariannol i gartrefi a busnesau

Gwyddom bellach fod y llifogydd fu yn Sir Gaerfyrddin dros y penwythnos wedi effeithio ar oddeutu 230 o gartrefi a busnesau.

Mae timau Cyngor Sir Caerfyrddin wedi bod yn ymweld â'r ardaloedd a darwyd galetaf yr wythnos hon, gan gynnig cymorth ymarferol ac ariannol i helpu pobl i ddod dros y gwaethaf.

Darllenwch mwy

Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau bysiau

 • Bydd bws gwennol yn mynd o Gwmduad i Dŷ Coch i ddal gwasanaeth 460 am 7:25am, 9:35am a 10:55am.
  Bydd y bws yn dychwelyd am 14:25 a 16:45.
  Bydd y gwasanaeth hwn yn dechrau ddydd Llun (22 Hydref) hyd nes y bydd y ffordd yn ailagor.
 • Gan fod yr A484 ar gau ger Cwmduad, bydd gwasanaeth 460 yn dilyn y gwyriad hyd nes bod y ffordd yn ailagor.

 

 

Amnest Gwastraff Castellnewydd Emlyn

Amnest Gwastraff – WEDI’I OHIRIO.

Mae staff yn helpu â’r gwaith glanhau mewn nifer o gymunedau ledled y sir yn dilyn y llifogydd a achoswyd gan Storm Callum.

Cymorth yn dilyn llifogydd

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymweld â chymunedau yr effeithiwyd arnynt gan y llifogydd i helpu pobl i wneud cais am gymorth ariannol gan y gronfa galedi sydd wedi'i sefydlu ar gyfer trigolion a busnesau, ac i gynnig unrhyw gymorth arall sydd ei angen.  Bydd swyddogion yn ymweld â'r ardaloedd canlynol yn ystod y dyddiau nesaf:

 • Dydd Iau 18 Hydref
  Clwb Rygbi Llanybydder – o 10am
 • Dydd Gwener, 19 Hydref
  Pont-Tyweli – Will Mains WCS Yard (wrth ymyl Jewson) - o 10am
 • Dydd Llun 22 Hydref
  Neuadd Pontargothi – o 10am
 • Dydd Mawrth 23 Hydref
  Neuadd Cawdor Castellnewydd Emlyn – o 10am

Datganiad: Cyfrif cost

Mae Sir Gaerfyrddin yn dechrau cyfrif cost yr holl waith glanhau sydd angen ei wneud yn y sir yn dilyn Storm Callum

Darllenwch mwy

Apêl am Gelfi yn sgil Llifogydd

Mae apêl wedi cael ei lansio gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Chelfi Xcel sef canolfan ailgylchu celfi dielw i helpu'r rheiny y mae'r llifogydd diweddar wedi effeithio arnynt.

Gofynnir yn garedig i breswylwyr a fyddai'n hoffi cyfrannu unrhyw gelfi diangen i'r teuluoedd a'r cymunedau ynny yn y sir sydd angen celfi dros dro i fynd â'r eitemau i Gelfi Xcel, Tre Ioan, Caerfyrddin.

Mae eitemau sydd eu hangen yn cynnwys: Rygiau, soffas, cadeiriau breichiau, byrddau bwyd a chadeiriau, silffoedd llyfrau ac ati.

Gellir gollwng eitemau yn yr ystafell arddangos yn ystod oriau agor sef o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4.30pm a dydd Sadwrn rhwng 10am a 2pm). Nid yw Celfi Xcel yn gallu casglu eitemau oherwydd mae'r cerbydau i gyd allan yn dosbarthu pethau i'r rheiny y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wybod sut i ddod o hyd iddynt, ewch i www.xcelfurniture.co.uk

Gofynnir i unrhyw un y mae'r llifogydd wedi effeithio arno ac sydd angen celfi ffonio Cyngor Sir Caerfyrddin: 01267 234567.

Cwmduad

Atgoffir modurwyr fod yr A484 yn dal i fod ar gau yng Nghwmduad tra bod ymchwiliadau yn cael eu cynnal yn dilyn tirlithriad. Ni chaniateir i gerbydau na phobl fynd heibio i arwyddion y briffordd.

Dilynwch arwyddion melyn y gwyriad sydd yno, gan ddefnyddio’r ffordd arall, sef y B4333 o Gaerfyrddin i Gastellnewydd Emlyn.

Pont Pontynyswen

Mae pont Pontynyswen wedi cael ei harchwilio gan ein peiriannydd strwythurol ac mae bellach wedi ailagor i draffig.

Gwasanaeth Bws - Diweddariad

460 Caerfyrddin-Castellnewydd Emlyn-Aberteifi
Sylwer: Bydd y gwyriadau’n parhau yr wythnos hon sy’n golygu oedi o ran amseroedd teithio.
Diolch am eich amynedd.

Pont Castellnewydd Emlyn

Bydd Pont Castellnewydd Emlyn yn ail agor am 2.30pm heddiw

Datganiad gan Cyng Emlyn Dole

Ffyrdd/pontydd - ar gau

 • C2052 Pont Pontynyswen
 • U9009 Llanismel i Fferm Pengae, Glanyfferi
 • A475 Pont Castellnewydd Emlyn
 • A484 Cwmduad i Gynwyl Elfed
 • C1317 Heol Eglwys Llanllawddog

Gwasanaethau bysiau

Bydd Gwasanaeth 460 yn gweithredu heddiw ond bydd yr amserlen yn wahanol oherwydd bod y llwybr arferol wedi cael ei ddargyfeirio.

Mae gwasanaeth 8:15am o Gaerfyrddin yn rhedeg oddeutu 20 munud yn hwyr oherwydd bod gwyriad ar waith.

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleuster a achosir.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu drwy’r dydd.

Diweddariad trafnidiaeth – cyhoeddus, ysgolion a cholegau (16/10/18)

Trafnidiaeth cyhoeddus:
Bydd gwasanaeth 460 yn gweithredu yfory ond bydd newidiadau i’r amserlen oherwydd gwyriad o’r llwybr arferol.

Bydd gwasanaeth 612 yn gweithredu yfory ond bydd yn gwyro trwy Henllan yn Aberbanc.

Ysgolion:
C20 - Disgyblion Cwmduad – Amser casglu newydd - 7:45 (bydd y gwasanaeth yn mynd ar hyd gwyriad Tŷ Coch).
Disgyblion Esgair – Amser casglu 8:07 yn cadw yr un peth, ond byddant yn teithio ar wasanaeth C32.

H21A – Disgyblion Cwmduad – amser casglu newydd 8:20 (yn mynd ar hyd gwyriad Tŷ Coch).

Colegau:
Bydd yr holl wasanaethau cludiant coleg yn gweithredu yn ôl yr arfer yfory (dydd Mawrth).

 

Datganiad

Mae ymgyrch glanhau enfawr wedi dechrau ar ôl y llifogydd gwaethaf a welwyd yn Sir Gaerfyrddin ers degawdau.

Dywedodd Mark James, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae ein staff wedi bod yn gweithio'n galed i ymateb mewn amodau anodd dros ben. Nawr bod y llifddwr wedi cilio, mae ein ffocws wedi newid o ymateb i adfer ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynorthwyo pawb yr effeithiwyd arnynt. Mae asesiad llawn o'r difrod yn cael ei gynnal ac, yn ogystal â gweithio gydag asiantaethau sy'n bartneriaid i ni, rydym yn siarad â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yr adnoddau priodol ar gael.”

Darllenwch mwy

 

pont Cenarth

Mae pont Cenarth wedi cael ei harchwilio gan ein peiriannydd strwythurol ac mae bellach wedi ailagor, mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Ceredigion.

Pensarn

Mae Heol Pensarn a mynediad i’r holl fusnesau a siopau bellach ar agor

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r holl drafnidiaeth gyhoeddus yn gweithredu yn ôl yr arfer oni bai am wasanaeth 460 a gwasanaeth 611 Bwcabus

Rhif cyswllt

Os oes gennych unrhyw faterion neu geisiadau brys, rydym wedi newid nôl i’n rhif arferol, felly ffoniwch 01267 234567.

 

Tarfu ar gludiant ysgol/coleg (15/10/18)


YSGOLION:
C7 – Abergorlech – Nantgaredig – Ysgolion Caerfyrddin
Gweithredwr: Ni fydd Gwasanaeth Chris Cars yn codi disgyblion yng Nghapel Dewi (gan fod y ffordd ar gau). Bws i droi rownd yn Nantgaredig (Gwesty’r Railway) a theithio ar hyd yr A40 a pharhau i godi disgyblion yn Llangynnwr.


C20 – Cwmduad – Ysgolion Caerfyrddin
Gweithredwr: Ni fydd Gwasanaeth Lewis Rhydlewis yn codi disgyblion yng Nghwmduad ac Esgair (gan fod y ffordd ar gau). Bydd y Gwasanaeth yn dechrau yng Nghynwyl Elfed (Swyddfa’r Post)


C6/C29 – Bancffosfelen – Ysgolion Caerfyrddin.
Gweithredwr: Ni fydd Gwasanaeth Ffoshelig yn codi disgyblion ar Heol Pensarn.


H3 – Gelli Aur – Ysgol Maesybont
Gweithredwr: Ni fydd Gwasanaeth Brodyr Williams yn codi disgyblon yng Ngelli Aur (ffordd ar gau). Bydd y gwasanaeth yn dechrau yng Ngharmel (Cwrt y Glyn)


H21a– Cwmduad – Ysgol Cynwyl Elfed
Gweithredwr: Ni fydd Gwasanaeth Lewis Rhydlewis ar waith (ffordd ar gau).


H35 – Capel Dewi – Ysgol Nantgaredig
Gweithredwr: Ni fydd Gwasanaeth Bws Mini Glyn’s ar waith (ffordd ar gau).


COLEGAU:

COL 1 – Llanybri – Caerfyrddin – Campws y Graig
Gweithredwr: Ni fydd Gwasanaeth Morris Travel yn codi myfyrwyr ar Heol Pensarn.


COL 8 – Caerfyrddin – Gelli Aur
Gweithredwr: Gwasanaeth Morris Travel wedi’i ohirio fory (dydd Llun) gan fod y campws ar gau. Disgwylir i’r campws ailagor ddydd Mawrth. Bydd diweddariad amser cinio ddydd Llun.


COL 31 – Crosshands – Gelli Aur
Gweithredwr: Gwasanaeth Brodyr Williams wedi’i ohirio fory (dydd Llun) gan fod y campws ar gau. Disgwylir i’r campws ailagor ddydd Mawrth. Bydd diweddariad amser cinio ddydd Llun.


COL 32 – Llanbedr Pont Steffan – Gelli Aur
Gweithredwr: Gwasanaeth Morris Travel wedi’i ohirio fory (dydd Llun) gan fod y campws ar gau. Disgwylir i’r campws ailagor ddydd Mawrth. Bydd diweddariad amser cinio ddydd Llun.


COL 33 – Llanwrda – Gelli Aur
Gweithredwr: Gwasanaeth Tacsis Llangadog wedi'i ohirio fory (dydd Llun) gan fod y campws ar gau. Disgwylir i’r campws ailagor ddydd Mawrth. Bydd diweddariad amser cinio ddydd Llun.

Diweddariadau

Diolch am gadw golwg ac am rannu ein negeseuon. Gallwch weld yr holl wybodaeth ddiweddaraf ar ein tudalen
Ni fydd rhagor o ddiweddariadau tan bore fory. Gofal piau hi ar y ffyrdd!

Traffig yfory

Bydd nifer o ffyrdd/pontydd ar gau fory, sy’n debygol o darfu’n sylweddol ar draffig

 • A484 Pont Cenarth – ar gau
 • A475 Pont Castellnewydd Emlyn - ar gau
 • A484 Cwmduad i Gynwyl Elfed

Os oes angen teithio rhwng Caerfyrddin a Chastellnewydd Emlyn arnoch, mae’r A484 ar gau yng Nghwmduad o achos tirlithriad. Yn hytrach, dilynwch yr A484 i ddechrau (Caerfyrddin i Gynwyl Elfed) ond yna dilynwch y B4333 (Cynwyl Elfed i Gastellnewydd Emlyn)

 • Os ydych yn teithio rhwng Caerfyrddin a Cheredigion, defnyddiwch yr A485 a’r A486
 • Bydd Heol Pensarn ar gau bore fory, felly a fyddech cystal â defnyddio rhyw ffordd arall

Caniatewch fwy o amser na’r arfer ar gyfer eich siwrnai, a chymerwch ofal ychwanegol ar y ffyrdd. Mae’n debygol y bydd llawer o bobl yn defnyddio’r ffordd hon, felly da chi, cynlluniwch ymlaen llaw.

Canolfannau Dydd

Bydd ein holl ganolfannau dydd ar agor yn ôl yr arfer yfory.

Casgliadau sbwriel yfory

Bydd casgliadau sbwriel yn digwydd yn ôl yr arfer fory, ond mae’n bosib y byddant rywfaint yn hwyrach, felly byddem yn gwerthfawrogi eich amynedd. Os na fydd eich sbwriel wedi’i gasglu erbyn 4pm, rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda

 

Ysgolion ar gau drwy argyfwng

Penaethiaid yr Ysgolion fydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau ynghylch cau ysgolion yn yr ardaloedd lle mae llifogydd wedi bod. Bydd gwybodaeth yn cael ei rhoi ar ein tudalen ar gyfer cau ysgolion mewn argyfwng cyn gynted ag y gwneir penderfyniad. Mae’r dudalen hon yn diweddaru bob tair munud.

Abergwili

Mae’r llifddorau yn Abergwili wedi cael eu hagor ac mae criwiau wedi bod yn sgubo’r annibendod a adawyd gan y dŵr. Bydd y pwmp yn cael ei symud o Abergwili i Bensarn nawr i leihau lefel y dŵr fan honno.

Fyrdd ar agor

 • A482 Cwmann
 • A482 Llanwrda i gyffordd y B4302 Heol Talyllychau
 • A484 Caerfyrddin i Gynwyl Elfed
 • A4066 Llanmilo i Bentywyn
 • A484 Pentrecagal i Gastellnewydd Emlyn
 • B3298 Meidrim i Cana
 • B4301 Bronwydd i Bontarsais
 • C3230 Heol Abergwili

Gwasanaethau bysiau

Ni fydd y gwasanaethau canlynol ar waith yfory (dydd Llun, 15 Hydref). Rhagor o wybodaeth i ddilyn ynghylch a fydd y gwasanaethau hyn ar waith ddydd Mawrth.

 • Gwasanaeth 460 Caerfyrddin-Castellnewydd Emlyn-Aberteifi
 • Gwasanaeth 611 Coed-y-bryn-Castellnewydd Emlyn

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Diweddariad gan Heddlu Dyfed Powys

STORM CALLUM: Cyngor i’r Cyhoedd

Mae llifogydd ddoe wedi cael effaith sylweddol ar yr A484 rhwng Caerfyrddin ac Aberteifi, ac mae nifer o bontydd ar gau ar hyn o bryd.

Mae gwaith gyda phartneriaid yn parhau er mwyn dargyfeirio traffig ond mae oedi’n debygol iawn. Cerbydau nwyddau trwm yr effeithir arnynt fwyaf a chynghorir gyrwyr i gynllunio eu taith a defnyddio ffyrdd eraill addas yn unig.

Lle bo ffyrdd ar gau, mae hynny er diogelwch pawb - peidiwch byth ag anwybyddu rhybuddion a pheidiwch â chymryd y risg o yrru trwy ddŵr llifogydd.

Cliciwch isod i gael manylion llawn am y ffyrdd sydd ar gau yn:

I gael manylion llawn am y ffyrdd sydd ar gau yng Ngheredigion, ewch i: https://www.ceredigion.gov.uk/

Mae rhai rhybuddion llifogydd mewn grym o hyd mewn rhannau o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. I gael y manylion yn llawn, ewch i: naturalresourceswales.gov.uk

Mae’r gwaith glanhau wedi dechrau mewn mannau, mae gan Gyngor Iechyd Cymru gyngor i’ch helpu i wneud hynny’n ddiogel.

Rhybuddion llifogydd - y diweddaraf

Dyw’r rhybuddion llifogydd ddim mewn grym mwyach yn achos y rhan fwyaf o afonydd gan gynnwys y Cothi, Bran a'r Gwydderig a'r Taf a'r Cynin.

Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Ffyrdd ar agor

 • A4069 Heol Llangadog i Lanymddyfri ym Mhont Llwyn Jack, Llanymddyfri
 • Llangadog wrth yr hen hufenfa
 • C2146, y ffordd o Ffairfach i Fethlehem
 • A4242 Lôn Morfa, Caerfyrddin
 • B4312 Heol Llansteffan, Tre Ioan
 • B4300 Cylchfan PC World i Gapel Dewi

Datganiad

Darllenwch: Llifogydd gwaethaf Sir Gâr ers mwy na 30 mlynedd

"Mae’r dŵr yn ein hafonydd wedi codi i lefel na welwyd mo’i thebyg o’r blaen, a dyma’r llifogydd gwaethaf yn Sir Gâr ers dros 30 o flynyddoedd."

Clirio

Rydym yn clirio llawer o ffyrdd lle mae’r dŵr wedi cilio bellach; rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a byddwch ofalus wrth deithio

Os ydych yn byw mewn ardal lle mae llifogydd, sicrhewch fod eich cymdogion yn iawn, ac unrhyw un arall rydych yn ei adnabod a allai fod mewn sefyllfa fregus. Os oes angen cymorth ar rywun, ffoniwch ein rhif argyfwng, 0300 333 2222

Rhybuddion llifogydd

Dyw’r rhybuddion llifogydd ddim mewn grym mwyach yn achos y rhan fwyaf o afonydd. Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Bydd y tywydd yn gwella gydol y dydd heddiw; ewch i wefan y Swyddfa Dywydd i gael y rhagolygon diweddaraf

Y diweddaraf am y ffyrdd

Nawr ar agor:

 • A40 Caerfyrddin i Landeilo, goleuadau traffig yn Rhosmaen. Pont Pontargothi wedi’i chlirio bellach.

Ar gau:

 • B3298 Meidrim i Cana
 • A484 Cwmduad i Rhos
 • C2072 Heol Pensarn
 • B4300 Cylchfan PC World i Gapel Dewi
 • A4242 Lôn Morfa, Caerfyrddin
 • A484 Caerfyrddin i Gynwyl Elfed
 • B4301 Bronwydd i Bontarsais
 • B4332 Cenarth i Abercych
 • A4066 Llanmilo i Bentywyn
 • C1320 Llandysul
 • B4312 Heol Llansteffan, Tre Ioan
 • C3230 Heol Abergwili
 • C1317 Heol Eglwys Llanllawddog
 • A475 Pont Castellnewydd Emlyn
 • A484 Pont Cenarth
 • A484 Pentrecagal i Gastellnewydd Emlyn
 • A482 Llanwrda i gyffordd y B4302 Heol Talyllychau
 • C2052 Pont Pontynyswen
 • A4069 Heol Llangadog i Lanymddyfri ym Mhont Llwyn Jack, Llanymddyfri, ac yn Llangadog wrth yr hen hufenfa
 • B4303 Heol Cellan, Cwmann
 • C2146, y ffordd o Ffairfach i Fethlehem
 • B4300 Gelli Aur
 • C2145 rhwng yr A40 a’r B4300 Aberglasne
 • B4297 A40 i’r B4300 Dryslwyn

Lle mae gwaith clirio’n dal i ddigwydd:

 • C1317 Coeden fawr wedi cwymwpo ar draws y ffordd yn Llanllawddog, ger yr eglwys
 • B4301 Coeden fawr wedi cwympo ar draws un lôn, ger Bronwydd
 • C3201 Coeden fawr wedi cwympo rhwng Pont Llanglydwen ac Efailwen
 • A484 Tirlithriad yng Nghwmduad

Llifogydd ar raddfa eang yn bennaf yn nhref Caerfyrddin ac ardal Castellnewydd Emlyn, ond mae modd teithio ar rai ffyrdd â gofal.

Peidiwch â theithio oni bai bod gwir raid; bydd hynny’n ein helpu ni a’r criwiau argyfwng i ddelio â’r sefyllfa.

Ffyrdd sydd ar gau - y diweddaraf

Mae'r A484 Pont Cenarth hefyd ar gau.

Y diweddaraf yn Abergwili

Adnoddau eraill ar waith yn Abergwili. Nid oes disgwyl i lefel yr afon godi ymhellach ond mae’r sefyllfa’n cael ei monitro’n ofalus.

Cyngor diogelwch

Rydym yn annog pobl i gadw draw o ardaloedd lle mae llifogydd - peidiwch â’ch rhoi eich hunain mewn perygl. Mewn ardaloedd y mae llifogydd yn effeithio arnynt rydym yn eich cynghori i beidio â gyrru oni bai bod hynny’n gwbl hanfodol er mwyn ein helpu ni a’r gwasanaethau brys i ddelio â’r sefyllfa.

Y diweddaraf ar y ffyrdd

Mae’r ffyrdd canlynol wedi cael eu cau, neu’n dal i fod ar gau:

 • Yr A40 - ar gau ym Mhontargothi a hefyd ychydig o filltiroedd i ffwrdd yn Halfway (credir bod yr holl gefnffyrdd eraill ar agor)
 • Y B3298, rhwng Meidrim a Chana
 • Yr A484, rhwng Cwmduad a Rhos
 • Yr C2072, Heol Pen-sarn
 • Y B4300, rhwng Cylchfan PC World a Chapel Dewi
 • Yr A4242, Lôn Morfa, Caerfyrddin
 • Yr A484, rhwng Caerfyrddin a Chynwyl Elfed
 • Y B4301, rhwng Bronwydd a Phont-ar-sais
 • Y B4332, rhwng Cenarth ac Aber-cuch
 • Yr A4066, rhwng Llanmilo a Phentywyn
 • Yr C1320, Llandysul
 • Y B4312, Heol Llansteffan, Tre Ioan
 • Yr C3230 - Heol Abergwili
 • Yr A482, rhwng Llanwrda a’r B4302, y gyffordd â ffordd Talyllychau
 • Yr C2052, Pontynyswen Yr A4069, y ffordd rhwng Llangadog a Llanymddyfri ger pont Llwyn Jack, Llanymddyfri a Llangadog ger yr hen hufenfa
 • Y B4303, Heol Cellan, Cwm-ann
 • Yr C2146, y ffordd rhwng Ffair-fach a Bethlehem
 • Y B4300, Gelli-aur
 • Yr C2145 rhwng yr A40 a’r B4300, Aberglasne
 • Y B4297, yr A40 i’r B4300, Dryslwyn


Mae llifogydd mewn amrywiol eiddo yn:

 • Maesydderwen, Caerfyrddin
 • Pencader
 • Llandysul
 • Pontargothi ger ardal y Cresselly Arms

Mae llifogydd helaeth y mae modd mynd trwyddynt ledled yr ardal

Bydd y criwiau allan drwy’r nos

Caerfyrddin: Y diweddaraf

Busnesau wedi cau'n gynnar ym Mhensarn achos llifogydd. Llifogydd o hyd ar Ffordd y Cwrwg, Caerfyrddin a'r Cei wrth y gyffordd a Lon Morfa. Cadwch bant o'r ardal.

Gwasanaethau bws - Caerfyrddin-Ceredigion

Gweithredwyr bws wedi gohirio'r gwasanaethau 460 rhwng Caerfyrddin a Cheredigion achos y tywydd garw

Neges gan Heddlu Dyfed Powys

https://twitter.com/DyfedPowys/status/1051129182732869632

A484 yng Nghwmduad

Tirlithriad wedi cau'r ffordd. Dylech osgoi'r ardal

Llifogydd Pontweli

Llifogydd Pontweli floods from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

A40 Pontargothi

Mae'r A40 ym Mhontargothi ar gau. Traffig i Lanymddyfri yn cael ei ddargyfeirio drwy'r A476 yn Cross Hands

Y diweddaraf

Mae llifogydd sylweddol yng nghyffiniau Llanymddyfri, Llandeilo a Chapel Dewi, a hefyd yn ardal Cei Caerfyrddin a Phensarn. Dylech osgoi’r ardaloedd hyn.

Mae rhybuddion llifogydd dal mewn grym ar gyfer y rhan fwyaf o afonydd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf bob 15 munud. Os ydych chi’n pryderu am lifogydd ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188.

Mae ein criwiau’n gwneud eu gorau glas, ond mae ein hadnoddau dan wasgfa ac rydym yn blaenoriaethu galwadau ar hyn o bryd. Ein rhif ffôn argyfwng y tu hwnt i oriau yw 0300 333 2222, ond mae’r llinellau’n brysur iawn ar hyn o bryd.

Arhoswch gartref heblaw bod gwir raid teithio.

Rybuddion llifogydd: Diweddariad

Mae nifer o rybuddion llifogydd wedi'u cyhoeddi ar gyfer afonydd ledled Sir Gaerfyrddin. Gallwch gael y diweddaraf gan Cyfoeth Naturiol Cymru, diweddariad bob 15 munud:

Ffyrdd sydd ar gau: Diweddariad

 • Y Cei, Caerfyrddin
 • Ffordd y Cwrwg, Caerfyrddin, rhwng cylchfan Lon Morfa a chylchfan Heol Las
 • A40 ger yr Old Smithy rhwng Llanwrda a Llanymddyfri
 • A40 ger yr Old Tannary yn Rhosmaen
 • A4069 ger yr hen hufenfa yn Llangadog
 • A4069 ger Pont Lynjack, Llanymddyfri
 • B4300 yng Ngelli Aur ar y ffordd o Gaerfyrddin i Landeilo
 • Ffordd gyswllt rhwng yr A40 a'r B4300 yn Aberglasne
 • Cyffordd y B4300 ym Maesybont
 • A482 Pumsaint ger Cloddfeydd Dolau Cothi (Llanwrda i Lambed)
 • Ffordd Bethlehem i Langadog
 • A485 Alltwalis

Cei Caerfyrddin

Rhybudd glaw ambr - wedi'i ddiweddaru

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru ei rhybudd glaw AMBR ar gyfer Cymru

Ffyrdd ar gau

Rydym wedi ymateb i nifer o alwadau dros nos ynghylch coed wedi cwympo, rhwystrau ar y ffyrdd, a mân lifogydd. Mae llawer o ddŵr wyneb ar y rhan fwyaf o’r ffyrdd, felly cymerwch fwy o ofal na’r arfer.

Mae rhai ffyrdd dal ar gau, yn cynnwys:

 • Yr A40 rhwng Llandeilo a Llanymddyfri
 • Yr A4069 yn Llangadog
 • Y Cei, Caerfyrddin, gan fod lefel afon Tywi yn codi
 • Ffordd y Cwrwg, Caerfyrddin - ar gau i’r ddau gyfeiriad rhwng Heol Las a Chylchfan Tesco
 • Yr U2043 Waunbricks, Sanclêr
 • Abergwili – mae’r llifddorau wedi eu cau

Diweddariadau ar gael ar @dyfedpowys ar Twitter

 

Glaw trwm bellach

Bydd glaw trwm pellach yn dod â risg isel o lifogydd. Mae hefyd yn bosibl bydd dŵr wyneb yn achosi mân aflonyddwch. Gyrrwch yn ofalus.

Os ydych chi’n pryderu am lifogydd ffoniwch Floodline ar 0845 988 1188 neu ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Maes parcio cyhoeddus Sanclêr - rhybudd llifogydd

Mae llifogydd yn debygol ym maes parcio cyhoeddus Sanclêr dros nos. Disgwylir i'r afon gyrraedd ei lefel uchaf am oddeutu 7am fore Sadwrn a fydd yn effeithio ar ran fawr o'r maes parcio. Cofiwch gymryd gofal ychwanegol.

Cei Caerfyrddin - rhybudd llifogydd

Mae rhybuddion wedi eu cyhoeddi am lifogydd i fusnesau yng Nghei Caerfyrddin. Disgwylir i'r afon orlifo dros wal y cei dros nos, gan gyrraedd ei lefel uchaf am oddeutu 7am ddydd Sadwrn. Bydd ffordd y Cei ar gau o 6pm heno. Gofynnir ichi gadw draw hyd nes i'r amodau wella.