Y Cyngor dros hanner ffordd o ran ei darged tai fforddiadwy

306 diwrnod yn ôl

Ddwy flynedd ers ei addewid i ddarparu 1,000 yn fwy o dai fforddiadwy erbyn 2021, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dathlu gan ei fod dros hanner ffordd o ran cyrraedd y targed. 

Mae mwy na 500 o deuluoedd wedi cael budd ar ôl i'r Cyngor fuddsoddi £25 miliwn i ddarparu rhagor o dai cost isel o safon dda ers ei Ymrwymiad Tai Fforddiadwy yn 2016.

Cyn bo hir bydd gwaith yn dechrau ar adeiladu 50 o dai newydd yn ardal Llanelli, a bellach mae'r Cyngor yn bwriadu darparu hyd yn oed yn fwy o dai nag yr addawyd yn wreiddiol.

Dros y tair blynedd nesaf, bydd 700 o dai fforddiadwy ychwanegol yn cael eu darparu drwy amrywiaeth o ddulliau - adeiladu rhai newydd, ailddefnyddio tai gwag, trawsnewid safleoedd diangen, a hyd yn oed prynu ar y farchnad agored i gynyddu ei stoc dai.

Bydd hefyd yn parhau i weithio gyda datblygwyr i sicrhau bod cyfran o dai ar bob datblygiad newydd ar gael am bris fforddiadwy.

Mae gan Cartrefi Croeso - y cwmni tai newydd a grëwyd gan y Cyngor yn ddiweddar - ei gynlluniau ei hun i adeiladu oddeutu 500 o dai dros y pum mlynedd nesaf.

Bydd y cwmni yn darparu cymysgedd o dai fforddiadwy newydd, i'w gwerthu a'u gosod, er mwyn cynnig dewisiadau eraill yn lle tai cymdeithasol i deuluoedd yn ogystal â chreu swyddi newydd a chyfleoedd hyfforddiant yn y sector adeiladu. Bydd hefyd yn cynnig dewisiadau tai ledled y sir, gan gynnwys mwy o ddatblygiadau gwledig.

Rhoddodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Dai, amlinelliad o'r cynnydd yn ystod cyfarfod diweddar o'r cynghorwyr yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin. 

"Mae'n gyfnod cyffrous," meddai'r Cynghorydd Evans. "Rydym yn hynod o falch ein bod yn cyflawni ein haddewid i deuluoedd lleol, a bod allweddi ar gyfer tua 550 o dai fforddiadwy wedi cael eu rhoi ers i ni wneud ein hymrwymiad ddwy flynedd yn ôl. Rwyf wedi cael y fraint o gwrdd â nifer o deuluoedd sydd wedi symud i'w cartrefi newydd.

"Rydym wedi ystyried pob dewis i sicrhau bod rhagor o dai cost isel ar gael i'w rhentu neu i'w prynu - ychydig fisoedd yn ôl yn unig cefais fy nhywys o gwmpas pedair fflat newydd a grëwyd mewn lle gwag uwchben siopau yng nghanol tref Llanelli, a chyfle i gwrdd â thenant sydd wedi symud i fyw mewn fflat newydd uwchben swyddfeydd yng Nghaerfyrddin. Rwyf wedi ymweld â safle hen fragdy Buckley yn Llanelli, lle rydym yn gweithio gyda Grŵp Pobl i greu 21 o fflatiau newydd mewn adeilad a oedd yn ddiangen yn flaenorol, ac rwy'n dilyn hynt ei waith i ddod â thai newydd i Rydaman.

"Dros yr ychydig wythnosau nesaf, byddwn yn torri'r dywarchen gyntaf yn y Garreglwyd ym Mhen-bre lle rydym yn adeiladu tai newydd i deuluoedd, ac yn gobeithio dechrau'r gwaith ar ddatblygiad Dylan, y Bryn, cyn y Nadolig, os bydd caniatâd cynllunio yn cael ei roi.

"Wrth ddarparu tai i bobl mewn angen, mae ein buddsoddiad hefyd yn helpu i greu cannoedd o swyddi a chyfleoedd hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu.”

Ychwanegodd: "Rwyf wedi disgrifio ein Hymrwymiad Tai Fforddiadwy fel llyfr - llyfr sydd â stori gyffrous. Rydym eisoes wedi mynd drwy ychydig o benodau, ond mae llawer mwy o'r stori eto i ddod."