Ymdrechion adfer ar ôl y llifogydd

308 diwrnod yn ôl

Mae ymgyrch glanhau enfawr wedi dechrau ar ôl y llifogydd gwaethaf a welwyd yn Sir Gaerfyrddin ers degawdau.

Mae ymdrechion tîm gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin bellach wedi newid o ymateb i argyfwng i adfer a chynorthwyo cymunedau a busnesau yr effeithiwyd arnynt.

Mae adnoddau ychwanegol wedi'u darparu i gasglu carpedi a chelfi sydd wedi'u difetha, yn ogystal â gwastraff arall, ac mae cawelli a sgipiau yn cael eu hanfon i'r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt fwyaf. Mae pobl yn cael eu cynghori i ofyn i'w hyswirwyr cyn gwaredu unrhyw eitemau.

Rhoddwyd dadleithyddion i gynifer o gartrefi â phosibl.

Mae cronfa galedi wedi'i sefydlu i drigolion sydd angen cymorth ariannol fwyaf, a bydd swyddogion tai yn ymweld â chartrefi ac yn helpu pobl i gwblhau a chyflwyno hawliadau yswiriant.

Hefyd, mae swyddogion cymorth busnes yn cysylltu â manwerthwyr a busnesau i'w cynorthwyo, a cheisir rhyddhad ardrethi gan Lywodraeth Cymru.

Mae criwiau priffyrdd, glanhau a sbwriel yn parhau i ysgubo a glanhau malurion a adawyd gan y llifddwr wrth iddo gilio, a bydd wynebau ac ymylon yr holl ffyrdd, yn ogystal â'r pontydd, yr effeithiwyd arnynt yn cael eu harchwilio.

Mae timau arbenigol yn cael eu galw i gynorthwyo'r criwiau, gan gynnwys plymwyr i archwilio strwythurau tanddwr ac ardaloedd lle cafwyd tirlithriad.

Mae'r cyngor yn parhau i annog pobl i fod yn hynod o ofalus a chaniatáu amser ychwanegol ar gyfer eu teithiau, gan y bydd nifer o ddargyfeiriadau yn dal i fod ar waith.

Dywedodd Mark James, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae ein staff wedi bod yn gweithio'n galed i ymateb mewn amodau anodd dros ben. Nawr bod y llifddwr wedi cilio, mae ein ffocws wedi newid o ymateb i adfer ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynorthwyo pawb yr effeithiwyd arnynt.

“Mae asesiad llawn o'r difrod yn cael ei gynnal ac, yn ogystal â gweithio gydag asiantaethau sy'n bartneriaid i ni, rydym yn siarad â Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yr adnoddau priodol ar gael.”

Gwneud cais am gymorth yn dilyn y llifogydd