Cefnogwch Ymgyrch y Rhuban Gwyn

155 diwrnod yn ôl

Unwaith eto, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cefnogi ymgyrch y Rhuban Gwyn, sy'n ceisio dod â thrais gan ddynion yn erbyn menywod i ben.

Mae diwrnod y Rhuban Gwyn yn digwydd bob blwyddyn ar 25 Tachwedd.

Mae Rhubanau Gwyn ar gael i'w prynu yn nerbynfeydd y cyngor yn Neuadd y Sir; Adeilad 2, Parc Dewi Sant; neuaddau tref yn Rhydaman a Llanelli; Tŷ Elwyn, Llanelli a Heol Spilman o ddydd Llun, 19 Tachwedd. Bydd pob rhodd a wneir yn mynd tuag at wasanaethau ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr lleol.

Eleni, mae'r awdurdod lleol wedi derbyn statws achrededig Rhuban Gwyn y DU. Mae cyflawni'r statws yn dangos ymrwymiad y sefydliad i Ymgyrch y Rhuban Gwyn.

Am y tro cyntaf eleni, mae'r cyngor wedi bod yn cydweithio'n fwy â phartneriaid i ledaenu'r neges nad oes angen i chi ddioddef yn dawel, a bod cymorth ar gael. Mae ei bartneriaid yn cynnwys: Heddlu Dyfed-Powys; Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru; Gwasanaeth Ambiwlans Cymru; Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Hafan Cymru; Cyngor ar Bopeth; Threshold Llanelli; Gwasanaeth Trais Domestig Calan (Calan DVS); Prosiect Cymorth i Oroeswyr sy'n Fenywod; Gwasanaeth Cam-drin Domestig Caerfyrddin (CDAS); Ffederasiwn Sefydliad y Merched Sir Gâr a llawer mwy.

Eleni, bydd trigolion y sir yn cael gwybod am yr ymgyrch drwy amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys fideos gwybodaeth wedi'u hanimeiddio a fydd yn cael eu dangos ar sgriniau mewn lleoliadau megis canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, ysbytai a llawer mwy; posteri mewn safleoedd trwyddedig ledled y sir ynghyd â chanolfannau hamdden, clybiau chwaraeon a gorsafoedd heddlu a thân, yn ogystal â rhoi gwybodaeth a chyfeiriadau o ran y cymorth sydd ar gael ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y Cyngor.

Mae staff Cyngor Sir Caerfyrddin yn cael eu hannog i wisgo gwyn ddydd Gwener 23 Tachwedd, mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o Ymgyrch y Rhuban Gwyn.

Unwaith eto, bydd taith gerdded yng ngolau'r gannwyll yn cael ei chynnal yng Nghaerfyrddin ddydd Iau, 22 Tachwedd. Bydd yr orymdaith dawel gan ddynion a menywod, a fydd yn dod at ei gilydd i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod, yn dechrau y tu allan i sinema Vue yn Rhodfa'r Santes Catrin am 5.15pm. Bydd y digwyddiad yn dod i ben â lluniaeth, cerddoriaeth ac areithiau yn Neuadd Ddinesig San Pedr.

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiogelwch Cymunedol, Cyngor Sir Caerfyrddin: "Rydym ni fel cyngor wedi cefnogi Ymgyrch y Rhuban Gwyn ers nifer o flynyddoedd, ac rydym yn falch ein bod wedi derbyn statws achrededig Rhuban Gwyn y DU eleni. Drwy weithio gyda phartneriaid, ein nod yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r ymgyrch a'r cymorth sydd ar gael ledled y sir.

Rwy'n ymfalchïo yn fy rôl fel Llysgennad y Rhuban Gwyn ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin a byddaf yn gwneud fy ngorau glas i gynyddu ymwybyddiaeth o'r ymgyrch ymhlith fy nghyd-gynghorwyr, staff y cyngor a thrigolion y sir."

Anogwyd staff y cyngor hefyd i lofnodi'r addewid ar-lein “i beidio byth â chyflawni, esgusodi nac aros yn dawel am drais gan ddynion yn erbyn menywod.” Gallwch wneud hyn drwy fynd i www.whiteribbon.org.uk/pledge

Hanes goroeswr cam-drin domestig sydd wedi cael cymorth gan Wasanaethau Cam-drin Domestig Caerfyrddin:

Roeddwn i'n 29 pan gwrddais ef. Roeddwn i newydd ysgaru ac yn teimlo'n fregus.

Doeddwn i ddim wedi ei atal rhag symud i mewn ac erbyn iddo gamu dros drothwy'r drws roeddwn i'n difaru nad oeddwn i wedi ei atal, ond roedd eisoes yn rhy hwyr.

Roeddwn i newydd addurno fy nhŷ ond o fewn pythefnos, ailaddurnodd y tŷ at ei ddant ef. Roedd wedi cael gwared â lluniau, taflu celfi a newid dodrefn. Doedd e ddim yn teimlo fel fy nghartref mwyach.

Roeddwn i wedi rhoi iddo'r rheolaeth yr oedd yn dymuno ei chael.

Nid oedd fy nheulu bellach yn galw heibio a diflannodd fy ffrindiau, a thrwy'r adeg hon roedd yn dweud mai ef oedd yr unig un yr oedd ei angen arnaf.

Roedd yn fy atal rhag defnyddio'r rhyngrwyd, y ffôn, ysgrifennu llythyron a defnyddio blwch post.

Roedd yn dweud wrthyf beth i'w fwyta, gwisgo, gwylio ar y teledu - popeth. Cymerodd drosodd fy nghyfrif banc a chliriodd ei holl ddyledion helaeth.

Roeddem gyda'n gilydd am 17 mlynedd ac yn y cyfnod hwnnw, roeddwn i wedi perswadio fy hun ei fod normal teimlo hunangasineb, teimlo'n ffiaidd, ac i rywun fy rheoli'n llwyr.

Felly 17 mlynedd yn ddiweddarach roeddwn i wedi magu digon o ddewrder i allu dweud "Na, dydw i ddim am wneud hyn mwyach."

A bod yn onest, dydw i ddim yn gwybod sut y llwyddais i ddianc. Roedd rhywbeth y tu mewn i mi wedi fy ngorfodi i ddianc.

Fe wnes i ddod o hyd i Wasanaethau Cam-drin Domestig Caerfyrddin, ac roeddent wedi fy achub a dweud y gwir. Fe wnes i ddod o hyd i'w rhif a chysylltu â nhw, er i mi bron â pherswadio fy hun fy mod yn gwastraffu eu hamser!

Gallaf ddweud yn onest, does dim geiriau all ddisgrifio sut oeddwn i wedi cael fy hun yn y fath sefyllfa na chwaith egluro pam nad oeddwn wedi gadael y berthynas honno. Mae'n gymhleth ac os nad ydych wedi bod yn y fath sefyllfa, ni fyddwch chi byth yn deall sut y mae'n amhosibl gadael y berthynas gan eich bod yn gaeth yn emosiynol.

Ond mae'n gallu digwydd i unrhyw un - unrhyw un.

Mae wedi bod yn siwrnai hir, llawn straen ond mae pethau'n gwella...yn araf bach rwy'n dechrau teimlo'n fwy byw o ddydd i ddydd. Ond rwy'n rhydd. Rwy'n fi fy hun ac rwyf yma o hyd."

Er taw atal trais gan ddynion yn erbyn menywod yw nod Ymgyrch y Rhuban Gwyn, mae cam-drin domestig yn effeithio ar y ddau ryw ac mae cymorth ar gael i bawb.

Manylion Cyswllt Cymorth lleol:

Gwasanaeth Trais Domestig Calan, Dyffryn Aman: 01269 597474
Gwasanaethau Cam-drin Domestig Caerfyrddin: 01267 238410
Gwasanaethau Cam-drin Domestig Threshold, Llanelli: 01554 752422
Manylion Cyswllt Cymorth Cenedlaethol:
Byw Heb Ofn - llinell gymorth 24 awr Cymru gyfan ar gael sy'n gyfrinachol ac yn ddi-dâl: 0808 80 10 800
www.livefearfree.gov.wales/?skip=1&lang=cy