Comisiynydd yn gwrthod talu cwmnïau preifat yn lle'r heddlu

271 diwrnod yn ôl

Mae Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, wedi dweud na allai gytuno ag awgrym y dylid defnyddio'r dreth gyngor i dalu am gwmnïau diogelwch preifat yn hytrach na'r heddlu.

Gofynnwyd cwestiwn iddo gan aelod o'r cyhoedd yng nghyfarfod diweddar Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, sy'n dwyn y Comisiynydd a'i Swyddfa i gyfrif.

Dywedodd yr holwr ei fod wedi colli hyder yn yr heddlu, yn enwedig o ran troseddau cysylltiedig â chyffuriau, a gofynnwyd a oedd hi'n 'bryd i'n treth gyngor roi llai o gyllid i'r heddlu a thalu cwmnïau diogelwch preifat i blismona ein cymunedau yn lle hynny.'

Dywedodd Mr Llywelyn ei fod yn siomedig, ac nad oedd yn credu bod hwn yn syniad i'w ystyried hyd yn oed.

"Hyder mewn plismona (Dyfed Powys) yw'r gorau yng Nghymru a Lloegr - ein perfformiad ni yw'r gorau," dywedodd.

"Mae'r llu yn bwrw ati i fynd i'r afael â chyffuriau yn ein cymunedau. Rydym wedi gweld cynnydd mawr mewn gangiau o'r gorllewin, sy'n camfanteisio ar oedolion ifanc sy'n defnyddio cyffuriau, a phobl agored i niwed er mwyn defnyddio eu heiddo - a adwaenir fel Llinellau Sirol - ac mae'r llu wedi rhoi gweithrediadau penodol ar waith i fynd i'r afael â hyn."

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cynnwys cynrychiolwyr o'r pedair sir yn ardal y llu, yn ogystal â dau aelod annibynnol.

Gall y cyhoedd fynychu'r cyfarfodydd a gofyn i'r Panel ofyn cwestiwn i'r Comisiynydd ar eu rhan.

Bydd y cwestiynau'n cael eu nodi yn yr agenda a bydd Mr Llywelyn yn eu hateb yng nghyfarfod nesaf y Panel.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones, Cadeirydd y Panel: "Ein rôl ni yw craffu ar waith Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac rydym yn hapus i gyflwyno barn y cyhoedd neu unrhyw ymholiadau sydd ganddynt."

Gellir cyflwyno cwestiynau ar-lein yn www.panelheddluathroseddudp.cymru neu drwy anfon neges e-bost at panelheddluathroseddudp@sirgar.gov.uk, ond mae rhaid iddynt ddod i law o leiaf 10 diwrnod cyn cyfarfod nesaf y Panel.