Cymorth a gwaith adfer ar gyfer ardaloedd yn sgil llifogydd

226 diwrnod yn ôl

Erbyn hyn mae'r rhan fwyaf o'r eitemau a'r eiddo a ddifrodwyd yn ystod y llifogydd diweddar wedi cael eu clirio, ac mae trigolion yn dechrau ailadeiladu eu cartrefi a'u busnesau.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi diolch i drigolion a busnesau am eu hadborth a'u diolchgarwch yn dilyn gwaith adfer ar raddfa fawr yn sgil y llifogydd.

Mae timau o swyddogion a chriwiau wedi bod yn cefnogi cymunedau yn ystod y pythefnos diwethaf, gan eu helpu i glirio eiddo sydd wedi'i ddifrodi a manteisio ar gymorth ariannol ac ymarferol yn sgil y llifogydd.

Credir bod y rhan fwyaf o'r eitemau a ddifrodwyd mewn cartrefi wedi eu gwaredu bellach, felly ni fydd y timau'n ymweld ag ardaloedd yr effeithiwyd arnynt fel mater o drefn bellach, ar wahân i gasglu'r biniau bob wythnos.

Fodd bynnag, gall pobl ofyn i'r Cyngor am unrhyw gymorth sydd ei angen arnynt o hyd, a gallant drefnu casgliadau gwastraff swmpus drwy wasanaeth arferol y Cyngor y codir tâl amdano.

Credir bod y llifogydd, y rhai gwaethaf yn Sir Gaerfyrddin ers dros 30 o flynyddoedd, wedi effeithio ar tua 160 o dai a 70 o fusnesau.

Mae gwasanaeth cwsmeriaid teithiol y Cyngor, sef Hwb Bach y Wlad, wedi bod yn ymweld â phentrefi ac mae timau o swyddogion o wahanol adrannau wedi bod yn cynnig cymorth a chyngor i drigolion a busnesau.

Mae'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, a Mark James, y Prif Weithredwr, hefyd wedi ymweld â llawer o'r cymunedau i gynnig cymorth y Cyngor yn bersonol.

Mae llawer o bobl wedi dweud wrth y Cyngor mor ddiolchgar ydynt am y cymorth, sydd wedi cynnwys cymorth i elwa ar gronfa rhyddhad caledi o £100,000, apêl dodrefn a nwyddau gwyn gan Dodrefn Xcel, a chlirio a gwaredu eitemau'r cartref sydd wedi'u difrodi.

 “Yn ystod yr ymweliadau hyn rydym wedi gweld yn uniongyrchol gymaint o ddifrod sydd wedi cael ei wneud, a faint mae'r llifogydd hyn wedi effeithio ar fywydau llawer o bobl," meddai'r Cynghorydd Dole.

“Rydym yn falch bod ein staff wedi gallu cynorthwyo'r bobl hyn yn gyflym iawn, ac rydym yn falch o glywed gan gynifer o bobl mor ddiolchgar ydynt am waith ein timau.

“Er ein bod yn lleihau nifer yr ymweliadau clirio, gan fod y rhan fwyaf o'r eitemau a ddifrodwyd wedi cael eu gwaredu erbyn hyn, gwyddom fod llawer o waith i'w wneud o hyd ac rydym yn hapus i barhau i gynnig cymorth am gyhyd ag y bydd ei angen.”