Dechrau ymgynghori ynghylch cynlluniau'r Cyngor i arbed £28m

91 diwrnod yn ôl

Anogir pobl i ddweud eu dweud ynghylch cynigion drafft sydd wedi'u llunio gan Gyngor Sir Caerfyrddin wrth iddo weithio tuag at arbed £28 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Cytunodd Bwrdd Gweithredol y Cyngor ddoe i ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus, gan roi cyfle i'r cyhoedd, busnesau a rhanddeiliaid rannu eu barn ynghylch cyfres o gynigion i arbed arian.

Mae'r Cyngor wedi rhybuddio y bydd penderfyniadau anodd yn cael eu gwneud ac nad oes atebion hawdd.

Mae'r awgrymiadau'n cynnwys peidio â darparu'r Gwasanaeth Lles Addysg mewn ysgolion, gwneud newidiadau i lyfrgelloedd cangen ac amgueddfeydd, adolygu'r gwaith o blannu ar gylchfannau yng nghanol trefi, gwneud newidiadau i'r gwaith o raeanu ac ysgubo ar hyd ffyrdd gwledig, cau Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn ac adolygu canolfannau ailgylchu gwastraff cartref.

Gall pobl roi eu hadborth drwy gwblhau arolwg yr ymgynghoriad ynghylch y gyllideb ar-lein ar wefan y Cyngor: www.sirgar.llyw.cymru

Mae Sir Gaerfyrddin, fel cynghorau eraill yng Nghymru, wedi wynebu gostyngiadau blynyddol yn ei gyllid gan Lywodraeth Cymru, er bod ei gostau a'r galw am ei wasanaethau'n cynyddu fwyfwy.

Er mwyn gosod cyllideb gytbwys, mae'r Cyngor yn disgwyl y bydd rhaid cyflawni arbedion o bron £10 miliwn yn ystod y flwyddyn nesaf yn unig.

Bydd y Cynghorwyr yn cael cyfarfod ym mis Chwefror i drafod y cynigion ar gyfer arbedion a'r adborth gan y cyhoedd cyn gosod y gyllideb a'r Dreth Gyngor ar gyfer 2019-20.

Yn fewnol, dywedwyd wrth staff y Cyngor i gyflawni arbedion o £5.5 miliwn erbyn 2020.

Trafodwyd cynllun ariannol tymor canolig y Cyngor gan y Bwrdd Gweithredol yn ei gyfarfod ddoe (19 Tachwedd 2018).

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Er bod y prif setliad dros dro yn well na'r hyn yr oedd y Cyngor yn ei ddisgwyl, roedd yn ostyngiad ar setliad y flwyddyn gyfredol. O ystyried ffactorau megis chwyddiant, newidiadau demograffig a'r galw am wasanaethau, ceir effaith negyddol fawr ar adnoddau'r Cyngor.

"Bydd y cynllun ariannol tymor canolig hwn yn sail ar gyfer ein hymgynghoriad ynghylch y gyllideb dros y misoedd nesaf. Bydd hyn yn sicrhau bod modd darparu gwasanaethau hanfodol gan gadw'r Dreth Gyngor ar lefel resymol."

Ychwanegodd: "Bydd ein cronfeydd wrth gefn yn cael eu defnyddio i gefnogi ein rhaglen gyfalaf a sicrhau twf yn y Sir yn y dyfodol."