Dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd

160 diwrnod yn ôl

Dechreuir dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd yn Sir Gaerfyrddin ddydd Llun 19 Tachwedd.

Erbyn diwedd mis Mawrth, bydd pob cartref wedi cael tri rholyn o fagiau glas, sy'n caniatáu hyd at chwe bag ar gyfer pob wythnos casglu deunydd ailgylchu, er nad oes terfyn ar nifer y bagiau glas y gallwch eu rhoi allan i'w hailgylchu.

Bydd y criwiau sbwriel/ailgylchu yn eu dosbarthu i 87,000 o aelwydydd yn ystod y cyfnod hwn. Byddant mewn faniau Cyngor Sir Caerfyrddin a byddant yn dosbarthu'r bagiau o ddydd Llun tan ddydd Sadwrn hyd at 5pm. Bydd y bagiau yn cael eu dosbarthu ar wahân i'r casgliadau sbwriel/deunydd ailgylchu arferol.

Dyma'r ail flwyddyn y mae'r cyngor wedi bod yn dosbarthu tri rholyn i bob aelwyd. Gwnaed y penderfyniad yn dilyn adborth gan breswylwyr a oedd yn gofyn am i fagiau glas fod yn fwy hygyrch er mwyn eu helpu nhw i ailgylchu mwy. Hefyd, rhoddwyd hyn ar waith i sicrhau bod y bagiau yn cael eu defnyddio at eu prif ddiben yn unig, sef ailgylchu eitemau'r cartref.

Nod dosbarthu bagiau glas i aelwydydd yw sicrhau bod yr holl breswylwyr â digon o fagiau i ganiatáu iddynt ailgylchu eitemau'r cartref yn hawdd.

Gall teuluoedd mawr, a allai fod angen rholiau ychwanegol yn ystod y flwyddyn, gasglu bagiau o 12 man casglu ledled y sir, yn ogystal â'r gwasanaeth llyfrgelloedd teithiol.

Y mannau casglu yw: Canolfan Hamdden Dyffryn Aman; Canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid Rhydaman a Chaerfyrddin; Canolfan Hamdden Caerfyrddin; Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan; Swyddfeydd y Cyngor, Llandeilo; Pwll Nofio Llanymddyfri; Llyfrgell Llandysul; Canolfan gwasanaethau cwsmeriaid Llanelli; Canolfan Hamdden Llanelli, Llyfrgell Castellnewydd Emlyn a Chanolfan Hamdden Sanclêr.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Dyma'r ail flwyddyn rydym yn dosbarthu bagiau glas i bob aelwyd yn y sir yn dilyn adborth a gawsom gan breswylwyr. Erbyn hyn, rydym yn ffyddiog ein bod wedi mynd i'r afael ag unrhyw broblemau y gallem fod wedi'u hwynebu y llynedd ac rydym wedi ystyried adborth gan ein preswylwyr. Rwy'n gobeithio y bydd y cynllun hwn yn helpu aelwydydd i barhau â'u gwaith da o ran ailgylchu.”

Bydd y criwiau yn dosbarthu bagiau i bob aelwyd. Yn aml, gall tai ar draws y ffordd neu ymhellach i lawr y stryd fod ar lwybr dosbarthu gwahanol, felly gallech eu cael ar wahanol amserau.