Holi'r Comisiynydd Heddlu yng nghyfarfod y Panel

396 diwrnod yn ôl

Bydd pensiynau a chyllidebau'r heddlu, troseddau ieuenctid a blaenoriaethau gweithredol yn destun craffu yng nghyfarfod nesaf Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys.

Bydd aelodau’r Panel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r pedwar awdurdod lleol yn ardal yr heddlu a dau aelod annibynnol, yn cael cyfle i holi'r Comisiynydd Dafydd Llewelyn ynghylch nifer o faterion allweddol, pan fyddant yn cwrdd yr wythnos hon.

Gofynnir i'r Comisiynydd esbonio datganiad cyfrifon blynyddol yr heddlu; sut mae'n sicrhau bod swyddogion gweithredol yn ymwybodol o'i flaenoriaethau; sut mae'n dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif a sut mae'n manteisio i'r eithaf ar ffrydiau incwm i leihau'r pwysau ar y rheiny sy'n talu'r Dreth Gyngor.

Hefyd mae aelodau o'r cyhoedd wedi cyflwyno cwestiynau uniongyrchol i'r Comisiynydd, gan gynnwys pryderon ynghylch hyder mewn plismona, a gorfodi terfynau cyflymder y tu allan i ysgolion.

Bydd y Panel yn ystyried cwestiwn a gyflwynir gan aelod o'r cyhoedd ynghylch cynrychiolaeth ac amrywiaeth ei aelodaeth.

Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus yn y Siambr yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, o 10.30am ddydd Gwener 16 Tachwedd. Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd, a'r cyfryngau, fod yn bresennol i glywed yr hyn sydd gan y Comisiynydd i'w ddweud.

Am y tro cyntaf, bydd y cyfarfod hefyd yn cael ei weddarlledu'n fyw, a bydd modd gweld archif o'r cyfarfod ar-lein.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones, Cadeirydd y Panel: “Mae gennym agenda lawn a manwl felly mae'n argoeli bod yn gyfarfod diddorol. Rydym yn annog unrhyw un sydd am weld Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cael ei holi i ddod i wylio'r cyfarfod.”