Hybu swyddi yn sgil grant y Cyngor

271 diwrnod yn ôl

Mae hen ysgol gynradd ger Caerfyrddin wedi cael ei thrawsnewid yn feithrinfa, gan greu 20 o swyddi.

Mae meithrinfa Gymraeg Cywion Bach wedi symud i hen ysgol Idole, lle mae llawer o waith adnewyddu wedi cael ei wneud yn dilyn cymorth gan Gronfa Mentrau Gwledig Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae ystafell synhwyrau a llecyn chwarae newydd yn yr awyr agored yn rhan o'r adeilad ar ei newydd wedd, sy'n darparu ar gyfer plant o dri mis oed hyd at 11 mlwydd oed. Hefyd mae clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau ar gael i blant hŷn hyd at 11 oed.

Mae llecynnau awyr agored, yn cynnwys coedwig ar y safle, wedi cael eu datblygu i roi cyfle i blant grwydro a chael blas ar fyd natur drwy wneud weithgareddau ymarferol.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Emlyn Dole: "Mae'r Cyngor yn hynod falch o gael rhoi cymorth ariannol i feithrinfa Cywion Bach er mwyn datblygu busnes newydd llawn bwrlwm. Mae darparu swyddi newydd i bobl yn Sir Gaerfyrddin yn brif flaenoriaeth i'r bwrdd gweithredol, ac roeddwn i'n hapus ein bod wedi gallu helpu'r fenter hon sy'n darparu cyfleusterau gofal plant o'r radd flaenaf yn ardal Caerfyrddin.”

Mae Cronfa Mentrau Gwledig y Cyngor ar gael i fentrau ac unig fasnachwyr ar gyfer datblygu safleoedd busnes newydd a phresennol, os oes swyddi yn cael eu creu o ganlyniad i'r cynllun. 

Dywedodd Heather Thomas, perchennog y feithrinfa: "Rydym ni'n hynod ddiolchgar i Gyngor Sir Caerfyrddin am y cymorth ariannol rydym ni wedi ei gael er mwyn cyflawni ein nod. Ethos y fenter gyffrous hon yw darparu gofal plant o safon drwy gyfrwng y Gymraeg gan sicrhau bod amgylchedd naturiol yn ganolbwynt i'r cyfan. Credwn fod awyr iach a gweithgarwch corfforol yn hanfodol ar gyfer llesiant, ffitrwydd, iechyd a datblygiad. Yn ogystal â hyn, rydym ni'n teimlo bod plentyn sydd â sgiliau dwyieithog wrth dyfu lan yn cael cyfleoedd addysgol, diwylliannol, cymdeithasol ac ysbrydol.”

Os ydych yn dymuno gwneud cais neu gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin, ewch i wefan y Cyngor