Llanelli yn paratoi ar gyfer y noson fwyaf

28 diwrnod yn ôl

Disgwylir y bydd Carnifal Nadolig Llanelli yn llwyddiannus iawn eleni, ac mae 15 o fflotiau eisoes wedi cadarnhau y byddant yn dod.

Bydd Ysgol Pentip, KITE, RNLI a hen dractorau yn cymryd rhan yn yr orymdaith ddydd Gwener, 23 Tachwedd.

Disgwylir i oddeutu 20,000 o bobl lenwi'r strydoedd wrth i'r dref ddathlu ei noson fwyaf y flwyddyn gyda fflotiau traddodiadol, arddangosfa tân gwyllt ysblennydd, ffair bleser, cerddoriaeth fyw ac ystod o adloniant.

Eleni, bydd y llwyfan o flaen Neuadd y Dref a Mari Grug o raglen Heno S4C fydd y cyflwynydd.

Bydd Jasmine seren X Factor, John Baker, Luke Rees, Côr Lleisiau'r Llan a Grŵp Gwerin Mansant yn diddanu'r dorf. Bydd sioe theatr stryd, Winter Sprites, hefyd yn rhan o'r adloniant.

Bydd ffyrdd ynghau rhwng 5.45 a 8pm. Bydd lleoedd parcio penodedig i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ger Llyfrgell Llanelli.

Mae'n cael ei drefnu gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Gwledig Llanelli, Cyngor Tref Llanelli a Ford Gron Llanelli. Bydd Dŵr Cymru hefyd yn cefnogi'r orymdaith, sef un o'r mwyaf yng Nghymru.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Mae gan Garnifal Nadolig Llanelli enw am fod yn un o'r rhai gorau yng Nghymru ac mae'n nodi cychwyn y Nadolig. Mae'r digwyddiad yn mynd yn fwy ac yn fwy bob blwyddyn ac yn denu pobl o bob cwr o Sir Gaerfyrddin a thu hwnt. Gobeithio y bydd y tywydd yn garedig i ni eleni a bydd cynifer o bobl â phosibl yn dod i ymuno yn yr hwyl."

Dywedodd Andrew Roberts, Rheolwr Rhaglen Cyflawni Cyfalaf Dŵr Cymru: "Rydym yn falch o gefnogi Carnifal Nadolig Llanelli eto eleni ar ôl digwyddiad Nadoligaidd gwych y llynedd. Fel digwyddiad blynyddol mwyaf Sir Gaerfyrddin, rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda phawb sy'n cymryd rhan er mwyn i'r digwyddiad eleni fod yn fwy fyth na'r llynedd. Bydd ein tîm GlawLif yn ychwanegu at hwyl yr ŵyl yn y digwyddiad, a byddant yn barod i ateb unrhyw gwestiynau o ran ein gwaith parhaus yn Llanelli.

Os oes gan unrhyw fusnesau lleol a grwpiau cymunedol ddiddordeb mewn cymryd rhan yng ngorymdaith y carnifal, cysylltwch â Roger drwy e-bostio rogerbowen@taxassist.co.uk  neu drwy ffonio 07940 115864.

Amserlen

9am Marchnad Awyr Agored Llanelli ar Stryd Stepney

10am Cymrwch ran yn yr helfa drysor Nadoligaidd yn Llyfrgell Llanelli

12pm Stryd Cowell ar gau ar gyfer reidiau ffair

4pm Reidiau ffair mawr, bach a brawychus ar agor ynghyd â llawer o stondinau ac amrywiaeth o luniaeth poeth/oer (cefnogir gan South Wales Showman’s Guild)

Adloniant stryd (lleoliadau amrywiol)

5.30 Adloniant byw a cherddoriaeth fyw yn dechrau gan gynnwys Jasmine o raglen deledu X Factor a pherfformwyr lleol sef John Baker, Luke Rees, Côr Lleisiau'r Cwm a Grŵp Gwerin Mansant a chyflwynydd y noson fydd Mari Grug (y brif lwyfan - Neuadd y Dref, Llanelli)

5.45pm Cau Stryd yr Eglwys a'r strydoedd bychain

6.15pm Gorymdaith y Carnifal yn gadael y Meysydd Gŵyl, Heol y Sandy*

6.40pm Cyflwyno gwobrau i enillwyr y Gystadleuaeth Dylunio Goleuadau Nadolig (Prif Lwyfan)

Noddwyd yn garedig gan Siambr Fasnach Llanelli ac AGB Llanelli

6.45pm Cynnau'r Goleuadau Nadolig gan Gadeirydd Cyngor Gwledig Llanelli, Maer Tref Llanelli a Chadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin

7pm Gorymdaith y Carnifal yn cyrraedd ardal Neuadd y Dref*

Trefnwyd yn garedig gan Ford Gron Llanelli

7.40pm Arddangosfa Tân Gwyllt Arbennig yn dechrau** (Gerddi Neuadd y Dref)

8pm Marchnad awyr agored yn cau am y noson

8.15pm - Cyflwyno gwobrau Gorymdaith y Carnifal (Y Brif Lwyfan)

9pm Ffair bleser yn cau

 

Parcio

Maes Parcio aml-lawr Stryd Murray (524 o leoedd)

Maes Parcio Stryd Yr Eglwys (73 o leoedd)

Maes Parcio Stryd Tomos/Stryd Edgar (83 o leoedd)

Maes parcio Vauxhall (21 o leoedd)

Maes Parcio Porth y Dwyrain (189 o leoedd)

*Sylwch y gallai'r holl amserau a'r gweithgareddau newid. Bydd ffyrdd yn cael eu cau o 12 canol dydd, a bydd hyn yn effeithio ar draffig canol y dref tan oddeutu 8pm. 

** Gallai'r amserau hyn newid yn sgil Gorymdaith y Carnifal

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar y diwrnod, ewch i'n tudalen Facebook DarganfodSirGâr