Rhybuddion am law trwm a gwynt

33 diwrnod yn ôl

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd ambr am law trwm ar gyfer prynhawn yma a heno, a rhybudd melyn am wynt.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybuddion llifogydd ar gyfer afon Taf, afon Cynin, rhannau isaf afon Tywi, ac ar hyd arfordir Sir Gâr o Bentywyn i'r Hendy. Mae posibilrwydd o lifogydd ar nifer o afonydd eraill.

Dylai trigolion a busnesau ardal Sanclêr yn enwedig fod yn barod, oherwydd gallai lefel uchel yr afonydd achosi llifogydd yn lleol – mae'n debygol y bydd llifogydd ar y darn o dir isel y tu cefn i siop Spar.

Yn ogystal, mae'n bosibl y bydd y llanw uchel yn achosi llifogydd ym Mharc Carafannau Bae Caerfyrddin.

Gan y bydd y gwynt yn hyrddio hefyd, cynghorir pobl i fod yn ofalus ar draethau, promenadau, llwybrau troed arfordirol, ffyrdd, tir isel, ac wrth yr aber. Gallai tonnau ac ewyn sy'n cael ei chwythu o'r môr fod yn beryglus.

Dylai pobl fod yn barod ar gyfer llifogydd dŵr wyneb, ac maent yn cael eu hannog i gymryd gofal ar y ffyrdd. Yn ôl yr arfer, gofynnir i bobl gadw draw o fannau lle mae llifogydd er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel a helpu'r Cyngor a chriwiau argyfwng i ddelio ag unrhyw broblemau.

Mae criwiau ychwanegol wrth law er mwyn ymateb i broblemau a'r amodau wrth iddynt newid.

  • Os ydych yn poeni am lifogydd, ffoniwch y Llinell Llifogydd ar 0345 988 1188 neu ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
  • Os ydych yn byw mewn ardal lle mae llifogydd yn broblem, gofalwch fod eich cymdogion yn iawn, ac unrhyw un arall rydych yn ei adnabod a allai fod mewn perygl. Os bydd angen cymorth ar unrhyw un, ffoniwch ein rhif argyfwng: 0300 333 2222