Ymrwymiad ariannol i atal troseddau ieuenctid

271 diwrnod yn ôl

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys wedi rhoi sicrwydd bod cyllid ar gyfer atal troseddau ieuenctid yn ddiogel tra bydd ef yn y swydd.

Roedd Dafydd Llyewlyn yn siarad ag aelodau Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, sy'n gyfrifol am graffu ar Swyddfa'r Comisiynydd a'i ddwyn i gyfrif.

Gwnaeth y Cynghorydd Keith Evans, yr aelod o'r Panel dros Geredigion, holi Mr Llywelyn ar ôl gweld adroddiad gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder a honnodd fod nifer y bobl ifanc sy'n eu cael yn euog o gyflawni troseddau yng Ngheredigion wedi lleihau 75 y cant dros y 12 mlynedd diwethaf.

Er iddo groesawu'r ffigurau, mynegodd y Cynghorydd Evans bryder y gallai hyn arwain at ostyngiad yn y cyllid ar gyfer cynlluniau sy'n cefnogi pobl ifanc ac yn atal troseddau.

Ond dywedodd y Comisiynydd ei fod yn credu bod y maes gwaith hwn yn hollbwysig, a bod y gostyngiad yn gysylltiedig â nifer o ffactorau, gan gynnwys gwaith mewn ysgolion a chyfiawnder adferol.

"Rydym wedi gweld tuedd gyson ar draws holl siroedd Dyfed Powys dros y degawd diwethaf," meddai. "Rydym wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran y sefydliadau ieuenctid sydd ar waith.

"Mae ychydig yn fwy cymhleth oherwydd bod y ffigur yr ydych yn cyfeirio to yn ymwneud â phobl sy'n euog o droseddau. Mae yna broses cyfiawnder adferol, ac mae gan brosiect SchoolBeat bolisi i fynd i'r afael â materion yn yr ysgol yn benodol.

"Yn Aberystwyth, lle mae yna ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamymddygiad lefel isel, maent yn gwneud Penderfyniadau y Tu Allan i'r Llys ar gyfer y bobl hyn i sicrhau na fydd pobl ifanc yn mynd drwy'r broses gyfiawnder a chael eu stigmateiddio."

Ychwanegodd: "Mewn adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ym mis Ionawr eleni, roedd sôn am ostyngiad o 85 y cant dros y 10 mlynedd diwethaf. Credaf fod hyn wedi digwydd o ganlyniad i fuddsoddiad drwy gyllid Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a'm swyddfa i. Yn fy marn i, nid nawr yw'r amser i leihau'r cyllid hwnnw na'i dynnu yn ôl - mae'n fuddsoddiad hanfodol bwysig. Mae ymrwymiad parhaus i'r cyllid yn ystod fy nghyfnod yn y swydd.

Mae Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn cynnwys cynrychiolwyr o'r pedair sir yn ardal y llu, yn ogystal â dau aelod annibynnol.

Gall y cyhoedd fynychu cyfarfodydd a gofyn cwestiynau i'r Comisiynydd drwy'r Panel.