Ymwelwyr newydd â thwyni tywod Pen-bre

271 diwrnod yn ôl

Estynnir croeso cynnes i'r ymwelwyr diweddaraf â Pharc Gwledig Pen-bre.

Bydd defaid mynydd yn treulio'r gaeaf yn pori ar dwyni tywod ar draeth Cefn Sidan.

Bydd y defaid mynydd Cymreig yn helpu i warchod bywyd gwyllt prin yn ogystal ag annog tyfiant ar y twyni tywod, y gall tywydd gwael gael effaith arno.

Gan fod gronynnau tywod di-rif yn cael eu chwythu gan y gwynt, bydd system twyni'n symud yn naturiol. Bydd rhai twyni'n erydu a bydd eraill yn tyfu fel rhan o'r broses naturiol hon o ffurfio tir.

Mae'r prosiect yn gyd-fenter rhwng Mark Powell, arbenigwr mewn pori traddodiadol, Gwarchodfeydd Natur Lleol Cyngor Sir Caerfyrddin, Parc Gwledig Pen-bre a Phont Cymru, ac mae'n cael ei gyllido gan Grant Refeniw Sengl yr Amgylchedd - Gwella mynediad i amgylchedd naturiol bioamrywiol gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Simeon Jones, Swyddog Cadwraeth Cyngor Sir Caerfyrddin: "Bydd cyflwyno defaid i bori ym Mharc Gwledig Pen-bre yn ategu'r prosiect pori gwartheg sydd eisoes ar waith yng Ngwarchodfa Natur Leol Twyni Pen-bre drws nesaf i'r Parc. Mae pori twyni tywod bellach yn cael ei ystyried yn hanfodol er mwyn gwarchod ein bywyd gwyllt mwy prin, ond hefyd er mwyn cadw cynefinoedd y twyni tywod yn iach."