Achos Busnes Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant

257 diwrnod yn ôl

Mae achos busnes manwl ar gyfer Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli wedi cael ei gymeradwyo mewn egwyddor gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Disgwylir i'r prosiect yn Llynnoedd Delta greu bron i 2,000 o swyddi a rhoi hwb o £467 miliwn i'r economi leol.

Ynghyd â nifer o brosiectau eraill ledled De-orllewin Cymru, bwriedir i'r Pentref gael ei ariannu'n rhannol gan Fargen Ddinesig Bae Abertawe sydd gwerth £1.3 biliwn, yn amodol ar gymeradwyo achos busnes gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Ond o gofio digwyddiadau diweddar, cytunodd aelodau'r Bwrdd Gweithredol yn y Cyngor eu bod am gael sicrwydd bod yr holl brosesau cyfreithiol priodol wedi cael eu dilyn cyn rhoi cymeradwyaeth derfynol.

Yn ogystal gofynnwyd hefyd i swyddogion y Cyngor edrych ar fodel darparu arall posibl ar gyfer y Pentref.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae aelodau'r Bwrdd Gweithredol yn fodlon bod achos busnes y prosiect ar gyfer y Pentref yn gadarn, ond mae angen ychydig o sicrwydd pellach arnom cyn rhoi cymeradwyaeth derfynol iddo. O gofio'r ymchwiliad mewnol parhaus ym Mhrifysgol Abertawe, dyma'r peth iawn a synhwyrol i'w wneud oherwydd mae angen i ni ddangos bod prosesau cyfreithiol priodol wedi cael eu dilyn a bod arian cyhoeddus wedi cael ei ddiogelu'n llwyr.

“Ar ôl i ni gael y sicrwydd annibynnol terfynol hwn, bydd yr achos busnes yn cael ei anfon ymlaen i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i'w gymeradwyo, gan ryddhau arian y Fargen Ddinesig a fydd yn cyfrannu tuag at gostau cyffredinol y prosiect.

“Mae swyddogion hefyd wedi cael cyfarwyddyd i edrych ar ffordd arall o ddarparu prosiect y Pentref, petai angen. Mae hyn yn dystiolaeth bellach o'n hymrwymiad parhaus i ddarparu'r prosiect trawsnewidiol hwn er budd pobl Llanelli, Sir Gaerfyrddin a De-orllewin Cymru yn gyffredinol."

Yn ogystal â Sefydliad Gwyddor Bywyd, bwriedir i gyfleuster Hwb Iechyd Cymuned yn y Pentref gynnwys Canolfan Addysg Llesiant a Chanolfan Darpariaeth Glinigol.

Mae bwriad hefyd i greu canolfan hamdden o'r radd flaenaf, llety byw â chymorth a gwesty llesiant yn y Pentref, ynghyd â llecynnau awyr agored wedi'u tirlunio at ddefnydd hamdden.

Dywedodd Bernie Rees, Cadeirydd, a Steve Moore, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn croesawu'r ymrwymiad parhaus i ddarparu cyfleusterau iechyd a llesiant gwell ar gyfer poblogaeth Llanelli a Gorllewin Cymru yn ogystal â'r broses graffu a sicrwydd manwl y mae'r Awdurdod Lleol wedi ymrwymo iddi."

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cadarnhau pwysigrwydd y prosiect allweddol hwn i'r rhanbarth ac o fewn menter ailstrwythuredig, yn croesawu'r cyfle i wneud newidiadau trawsnewidiol yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe.