Apêl Teganau yn ei hanterth

6 diwrnod yn ôl

Unwaith eto y Nadolig hwn mae llawer o breswylwyr Sir Gaerfyrddin wedi bod yn ddigon caredig i feddwl am y sawl sydd mewn angen.

Mae Apêl Teganau flynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin yn ei hanterth erbyn hyn, ac mae nifer o'r safleoedd casglu wedi derbyn swm anhygoel o anrhegion.

Mae dal amser a digon o le am fwy o roddion gan gynnwys nwyddau ymolchi, bwyd a theganau.

Dylid rhoi'r anrhegion eleni erbyn 10 Rhagfyr, a bydd unrhyw beth sy'n cael ei roi ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei gadw fel rhoddion ar gyfer argyfwng.

O ran unrhyw breswylwyr sy'n dymuno rhoi anrhegion, gofynnir iddynt beidio â'u lapio i hwyluso'r broses o'u didoli.

Daw staff y Cyngor a gwirfoddolwyr at ei gilydd er mwyn didoli, lapio a dosbarthu teganau a hamperi yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig.

Bydd yr anrhegion a gyfrannwyd yn cael eu rhoi i deuluoedd nad ydynt yn gallu darparu ar gyfer eu plant, am nifer o resymau.

Aeth Nia Thomas, sy'n gweithio yn adran Addysg a Gwasanaethau Plant y Cyngor, i wasanaeth yng Nghapel Bethesda, y Tymbl, ddydd Sul, i sôn am fanylion y prosiect a chafodd hi nifer o deganau gan aelodau'r capel.

"Roedd yn wych gweld pa mor hael yr oedd pawb," meddai, gan ddiolch i'r Parchedig Gwyn Elfyn Jones, Bethan Williams, a phawb yn y capel am eu cefnogaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: "Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi bod yn ddigon caredig i brynu anrheg, yn enwedig yn ystod cyfnod prysur yr ŵyl hon. Rydym yn siŵr y bydd llawer o blant yn dihuno i gael syrpréis hyfryd fore dydd Nadolig."

I wneud gwahaniaeth ar gyfer rhywun llai ffodus dros y Nadolig, ewch i unrhyw un o'r lleoliadau isod i roi anrheg:

Lleoliadau'r Biniau Casglu:
Y Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin
Neuadd y Sir, Caerfyrddin
Banc Natwest, Caerfyrddin
Blas Myrddin ym Mharc Dewi Sant, Adeilad 2, Caerfyrddin
Adeilad 1, Parc Myrddin, Caerfyrddin
Depo Cillefwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Tre Ioan, Caerfyrddin
Nant-y-Ci, Caerfyrddin
Canolfan Addysg Gymunedol Llandeilo
Tesco Rhydaman
Neuadd y Dref, Rhydaman
Neuadd Pontyberem
Neuadd y Dref, Llanelli
Yr Hwb, Llanelli
Cathedral Hygiene, Uned 1, Dragon 24, Doc y Gogledd, Llanelli
Burns Pet Nutrition, Cydweli
Jennings Solicitors, Llanelli
Theatr y Ffwrnes, Llanelli
Yr Atom, Heol y Brenin, Caerfyrddin
Llyfrgell Llanelli
Llyfrgell Rhydaman
Llyfrgell Caerfyrddin
Canolfannau Hamdden:
Llanelli,
Caerfyrddin,
Rhydaman,
Castellnewydd Emlyn,
Llanymddyfri,
Sanclêr