Credyd Cynhwysol ar gael yn Sir Gaerfyrddin

359 diwrnod yn ôl

Ers 12 Rhagfyr, mae gwasanaeth llawn Credyd Cynhwysol ar gael yn Sir Gaerfyrddin.

Ar hyn o bryd, bydd y newid hwn dim ond yn effeithio ar gwsmeriaid sy'n gwneud hawliadau newydd am Gredydau Treth Plant, Budd-dal Tai, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n seiliedig ar incwm a Chredyd Treth Gwaith.

Ni fydd y newid yn effeithio ar bobl sy'n derbyn unrhyw rai o'r budd-daliadau hyn ar hyn o bryd oni bai bod newid o ran eu hamgylchiadau a fyddai'n arwain at hawlio unrhyw fudd-dal ychwanegol o blith y rhai a nodwyd uchod.

Pan fydd yn amser iddynt newid i Gredyd Cynhwysol, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cysylltu â nhw ac yn mynd drwy'r broses gyda nhw.

Dylai pobl sy'n denant i Gyngor Sir Caerfyrddin ac sy'n newid i Gredyd Cynhwysol gysylltu â'u Swyddog Tai a fydd yn gallu cynnig cyngor a chymorth yn ystod y broses hawlio.

Taliad misol sengl yw Credyd Cynhwysol ar gyfer pobl sy'n gweithio neu sy'n ddi-waith sy'n cynnwys lwfans safonol ac unrhyw symiau ychwanegol sy'n berthnasol iddynt, er enghraifft os oes ganddynt blant, anabledd neu gyflwr iechyd neu os oes angen cymorth arnynt i dalu eu rhent.

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, caiff taliadau rhent eu talu iddyn nhw ond mewn rhai amgylchiadau, gellir talu'r rhent yn uniongyrchol i'r landlord.

O dan Gredyd Cynhwysol, nid oes cyfyngiad ar nifer yr oriau y gall pobl weithio ond bydd swm y budd-daliadau y byddant yn ei dderbyn yn lleihau neu'n cynyddu wrth iddynt ennill fwy neu lai.

Gall pobl wneud cais am Gredyd Cynhwysol drwy fynd i wefan www.gov.uk.

Bydd angen i ymgeiswyr fod â chyfeiriad e-bost a chyfrif banc. Os nad oes ganddynt fynediad i'r we, mae cyfrifiaduron a chymorth digidol ar gael mewn Canolfannau Gwaith ac mewn llyfrgelloedd ledled y sir.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch hyn a sut i hawlio Credyd Cynhwysol ar gael ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin neu yn y Canolfannau Gwaith lleol.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau: "Mae'r cynllun hwn yn cael ei gyflwyno ledled y DU a bydd Cyngor Sir Caerfyrddin yn llwyr gefnogi ei breswylwyr drwy'r broses."