Menyw o Lanelli yn cael ei chosbi am daflu sbwriel ar draeth

156 diwrnod yn ôl

Mae menyw o Lanelli yn cael ei chosbi am ollwng sbwriel yn llecyn hardd yn Sir Gaerfyrddin yn ystod yr haf eleni.

Cafodd Alysha Louise Herrington ddirwy o £330 yn Llys Ynadon Llanelli ddydd Gwener 7 Rhagfyr.

Cafodd Miss Herrington, Nant Wen, Llanelli, ei gweld yn gollwng pecyn bwyd brys ar y ddaear o ffenestr car yn ystod ymweliad â thraeth Llansteffan ddydd Sadwrn 5 Mai gyda ffrindiau.

Daeth yr achos i'r llys ar ôl i'r fenyw ifanc 18 oed fethu â thalu hysbysiad cosb benodedig a roddwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn fuan wedi hynny.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiogelu'r Cyhoedd: “Dyma enghraifft arall o'r Cyngor yn gwrthod goddef pobl yn gollwng sbwriel unrhyw le yn Sir Gaerfyrddin.

“Nid yn unig y mae gollwng sbwriel yn ddiog ac yn anghyfrifol – mae hefyd yn amharu ar fwynhad pobl eraill o'n cymunedau a'n mannau hardd a gall hyn gael effaith ddinistriol ar ein bywyd gwyllt.

 “Does dim esgus. Mae digonedd o finiau ledled y Sir, felly byddwn yn annog pobl i'w defnyddio oherwydd byddwn yn erlyn pan fo tystiolaeth ddigonol o droseddau sbwriel.

"Caiff y biniau eu gwacáu mor aml â phosibl, ond os ydynt yn llawn byddwn yn atgoffa pobl i gario eu sbwriel adref."

Yn y llys, gorchmynnwyd Miss Herrington hefyd i dalu costau o £234.32 a gordal dioddefwyr sef £33.