Reid mewn lori raeanu yn gwireddu breuddwyd

152 diwrnod yn ôl

Mae tîm priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwireddu dymuniad merch yn ei harddegau o Gaerfyrddin, trwy roi cyfle iddi gael reid yn un o'u lorïau graeanu.

Mae Ashleigh Harrison, sy'n bymtheng mlwydd oed ac sy'n dod o Dre Ioan, wrth ei bodd yn gweld y criwiau graenu yn mynd heibio i ffenest ei hystafell ffrynt pan fyddant yn cael eu hanfon o'r depo cyfagos i drin priffyrdd y sir i fod yn barod am amodau tywydd rhewllyd.

Bydd Ashleigh, sy'n ddisgybl yng nghanolfan gynhwysiant Canolfan Elfed ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, yn cadw llygad ar agor am ragolygon y tywydd ac yn aros i weld y criwiau yn pasio heibio gyda'u goleuadau oren yn fflachio. 

Ysgrifennodd ei brawd hŷn Elliott at y Cyngor yn gofyn a allai drefnu bod ei chwaer yn ymweld â nhw, gan ddweud y byddai'r profiad yn gwireddu breuddwyd.

Yn ystod ei hymweliad â Depo Cillefwr cafodd Ashleigh gyfle i eistedd yn y cab a chael reid o gwmpas yr iard yn ogystal â gweld y mynydd enfawr o halen a graean yn yr ysgubor, gweld y cyfarpar a ddefnyddir i lwytho'r graeanwyr a gweld yr holl lorïau wedi'u parcio yn yr iard yn barod i fynd.

Cafodd hefyd degan meddal cwningen enfawr, ynghyd â siaced lachar, i gofio am ei hymweliad.

Dywedodd Helen, mam Ashleigh, bod ei merch ‘wrth ei bodd’ a diolchodd i'r Cyngor am drefnu hyn.

“Roedd hi'n hoffi graeanwyr cyn hynny - nawr mae hi'n eu hoffi hyd yn oed yn fwy,” meddai.

“Nid yw'n ddigon i ddweud ei bod hi wrth ei bodd, gwnaeth hi fwynhau pob eiliad o'r profiad ac mae hi'n dwlu ar ei chwningen ac wedi'i henwi yn Gary.”

Ychwanegodd ei brawd Elliott: “Anfonais i'r e-bost ond doeddwn i ddim yn meddwl y byddai'n mynd i unman, ac roeddem mor hapus pan gysylltodd y rheolwr i ddweud y bydden nhw'n gallu trefnu ymweliad.

“Mae hi wrth ei bodd yn gweld y graeanwyr yn mynd heibio ein tŷ. Dyna'r cyfan y mae hi'n mynd i siarad amdano am fisoedd a bydd hi'n sôn am hyn wrth bawb yn yr ysgol.”

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin fflyd o 21 o lorïau cynnal a chadw dros y gaeaf sy'n trin rhyw draean o'r 3,526 o gilometrau o ffyrdd y sir, gan wneud hynny o fewn tair awr ar ôl cael rhybudd am dywydd gwael.

Cedwir rhyw 14,000 tunnell o halen mewn stoc, a ddefnyddir pan fydd y rhagolygon yn dangos y gallai tymheredd arwyneb y ffyrdd gwympo i'r rhewbwynt.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Roeddem mor hapus o allu gwireddu breuddwyd Ashleigh. Roedd ein staff wrth eu boddau o gael cwrdd ag Ashleigh a'i theulu a chawsant bleser mawr iawn wrth ei thywys o amgylch y depo a'r lorïau graeanu. Hoffwn ddiolch i bawb a fu o gymorth i drefnu hyn."