Cam mawr ymlaen i'r Pentref Llesiant

135 diwrnod yn ôl

Mae'r cynllun i greu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli wedi cymryd cam mawr arall ymlaen yn sgil cael cymeradwyaeth unfrydol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin.

Disgwylir i'r prosiect yn Llynnoedd Delta ar arfordir Llanelli, a fydd yn costio £200 miliwn, greu bron i 2,000 o swyddi a rhoi hwb o £467 miliwn i'r economi leol.

Mae'n un o 11 prosiect sy'n rhan o Fargen Ddinesig Bae Abertawe sy’n werth £1.3 biliwn.

Yn ogystal â Sefydliad Gwyddor Bywyd, bwriedir i gyfleuster Hwb Iechyd Cymuned yn y Pentref gynnwys Canolfan Addysg Llesiant a Chanolfan Darpariaeth Glinigol.

Mae bwriad hefyd i greu canolfan hamdden o'r radd flaenaf, llety byw â chymorth a gwesty llesiant yn y Pentref, ynghyd â llecynnau awyr agored wedi'u tirlunio at ddefnydd hamdden.

Ymwelodd yr Aelodau o'r Pwyllgor Cynllunio â safle Llynnoedd Delta y bore yma a gwrandawodd y Pwyllgor ar y cais cynllunio manwl y prynhawn yma cyn gwneud penderfyniad unfrydol.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Lenny, Cadeirydd y Pwyllgor: “Dyma un o'r datblygiadau mwyaf erioed sydd wedi cael eu hystyried gan Bwyllgor Cynllunio y cyngor hwn. Ystyriwyd pob elfen yn ofalus iawn, a hynny ar ôl ymweld â'r safle y bore yma a chael golwg arno o bob ongl.  

“Mae Llanelli wedi dirywio'n raddol ers i gynifer o'i diwydiannau traddodiadol gau, gan arwain at dlodi ac iechyd gwael ac mae'r datblygiad llesiant yn ceisio rhoi sylw i'r materion hyn. Mae'n gysyniad arloesol iawn, gan ddwyn ynghyd iechyd, tai, hamdden ac ymchwil feddygol ar yr un safle.

“Byddai datblygiad mor anferth ar dir diffaith ôl-ddiwydiannol yn cychwyn cyfnod newydd cyffrous yn hanes Llanelli. Rwy'n gobeithio'n fawr bod Llywodraeth Cymru yn cytuno â'n penderfyniad ynghylch y datblygiad blaengar hwn a fyddai'n gwneud cymaint i adfywio Llanelli, Sir Gaerfyrddin a Gorllewin Cymru yn gyffredinol.”

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor: “Mae hyn yn gam mawr ymlaen i'r prosiect trawsnewidiol hwn a fydd o fudd i bobl Llanelli, Sir Gaerfyrddin a De-orllewin Cymru yn gyffredinol.

“Bydd yn dod â llawer o swyddi a chyfleoedd i'r ardal, ynghyd â chyfleusterau iechyd a hamdden o'r radd flaenaf.

“Mae pobl Llanelli eisiau'r datblygiad gwych hwn ac maent yn ei haeddu, a nawr yw'r amser i'w gefnogi a gwireddu'r weledigaeth.”