Cam nesaf y gwaith o glirio tirlithriad Cwmduad

249 diwrnod yn ôl

Mae ail gam y gwaith o sefydlogi'r tirlithriad yng Nghwmduad wedi dechrau yn dilyn codi'r lori o'r afon islaw.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn arwain y gwaith o glirio'r safle ac ailagor yr A484 i draffig sy'n teithio rhwng Caerfyrddin a Chastellnewydd Emlyn, ar ôl y tirlithriad ym mis Hydref.

Yn ystod y cam cyntaf, a gychwynnodd cyn y Nadolig, cafodd parth diogel ei greu er mwyn cyrraedd lori a 'sgubwyd i'r afon adeg y storm.

Cafodd y gwaith o symud y lori ei wneud yn gynharach heddiw (dydd Llun, 14 Ionawr, 2019).

Mae'r ail gam sef sefydlogi'r bancyn yn barhaol yn golygu gwaith geodechnegol a draenio cymhleth.

Wedyn bydd strwythur y briffordd yn cael ei asesu cyn y gellir rhoi unrhyw amcan pryd y caiff yr heol ei hailagor.

Mae'r Cyngor wedi diolch i'r gymuned a'r cymudwyr yr effeithir arnynt, am eu hamynedd tra bo'r gwaith a'r asesiadau o'r safle yn mynd rhagddynt.

Dywedodd Ruth Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym ni bellach yn gwneud cynnydd o ran gwaith a phroses gyfreithiol hynod gymhleth rhwng y Cyngor, asiantaethau partner a'r tirfeddiannwr.

“Rydym ni'n llwyr ymwybodol o effaith hyn ar y gymuned, ac rydym ni am atgyfnerthu'r ffaith i ni fynd ati'n syth ar ôl y tirlithriad i gynnal archwiliadau safle ac i wneud gwaith clirio ac adeiladu, er mwyn gofalu bod yr ardal yn ddiogel.

“Rydym ni'n gweithio mor gyflym â phosib er mwyn ailagor yr heol mor gyflym â phosib, a hoffem ddiolch i'r bobl mae hyn wedi effeithio arnyn nhw am eu hamynedd.”

Hyd nes bod y ffordd yn cael ei hailagor, bydd y traffig yn parhau i gael ei ddargyfeirio ar hyd y B4333 Caerfyrddin – Castellnewydd Emlyn.

Mae gwasanaethau bws ychwanegol yn parhau i redeg:

  • Ar hyn o bryd mae bws gwennol yn mynd o Gwmduad i Dŷ Coch i ddal y gwasanaeth 460 am 7.25am, 9.35am a 10.55am. Mae'r bws yn dychwelyd am 2.25pm a 4.45pm.
  • Mae gwasanaeth 460 yn dilyn llwybr dargyfeirio ar hyn o bryd