Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn llwyddo

143 diwrnod yn ôl

Mae canolfan gwasanaeth cwsmeriaid Llanelli yn cynnig mwy o wasanaethau nag erioed o'r blaen wrth i gannoedd o bobl ddod i'r ganolfan bob wythnos, gan helpu i ysgogi mwy o bobl i ymweld â chanol y dref.

Mae'r Hwb ar Stryd Vaughan yn delio ag oddeutu 3,000 o apwyntiadau bob mis ynghylch materion sy'n amrywio o fudd-dal tai a hawliadau'r dreth gyngor i drwyddedau a bathodynnau glas.

Mae'r ganolfan hefyd yn ymdrin â cheisiadau trwyddedu a gwybodaeth gynllunio.

Caiff oddeutu 3,500 o daliadau eu gwneud dros y ddesg dalu bob mis ac mae tua 400 o bobl yn defnyddio'r peiriant arian parod i dalu pethau fel rhent neu'r dreth gyngor.

Mae nifer o brosiectau llwyddiannus yn cael eu darparu yn y ganolfan gan gynnwys Learn Direct sy'n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau a chymwysterau i'r rhai sy'n dymuno gwella eu sgiliau.

Mae Gweithffyrdd + a Chymunedau am Waith yn cynnig cymorth yn ymwneud â chyflogaeth a hyfforddiant, gan gynnwys cyrsiau i ennill sgiliau a chymwysterau perthnasol er mwyn dechrau gweithio. 

Mae cyfleusterau digidol ac argraffu ar gael ar gyfer y rheiny sy'n dymuno chwilio am waith neu gael mynediad i wasanaethau'r Cyngor ar-lein.

Dywedodd Rebecca (enw ffrug): “Pan es i i’r Hwb am y tro cyntaf, roeddwn i’n teimlo nad oedd modd fy helpu ac roedd hi’n flêr arna i – doedd gen i ddim swydd ac roeddwn i’n dioddef o nifer o anhwylderau, gan gynnwys iselder a gorbryder. Roedd gen i nifer o euogfarnau blaenorol ac nid oeddwn i’n meddwl y byddai unrhyw un eisiau imi weithio iddyn nhw. Roedd y staff wedi gwrando arna i, fy arwain drwy’r gwahanol gamau, rhoi hyfforddiant addas imi a chysylltu â nifer o fudiadau gwirfoddol rwyf bellach yn gweithio iddyn nhw. Rwy’n berson gwahanol nawr ac, yn fwy na dim, rwy’n hapus.”

Mae'r ganolfan hefyd wedi ffurfio partneriaeth â sefydliadau gwirfoddoli i'r rhai hynny sy'n dymuno cael profiad gwaith wrth chwilio am waith.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Adnoddau: “Mae'r Hwb yn Llanelli yn boblogaidd iawn ac mae nifer o wasanaethau wedi'u hychwanegu at y ganolfan. Yn ogystal â denu mwy o bobl i'r ardal a rhoi hwb i fasnach, mae'r hwb hefyd yn ei gwneud yn haws i bobl gael mynediad at yr holl wasanaethau dan un to, ac mae'n fuddiol i'r rheiny y mae gwell ganddynt gyswllt wyneb yn wyneb."

Mae Hwb newydd, sydd yn darparu gwasanaeth tebyg, wedi agor yn Stryd y Cei, Rhydaman.