Dirwyon i dad a'i fab am dipio anghyfreithlon

502 diwrnod yn ôl

Mae dyn a gafodd ei ddal yn gwaredu gwastraff yn anghyfreithlon yn Llanelli wedi ymddangos yn y llys - a hynny chwe mis ar ôl i'w dad gael ei ddyfarnu'n euog o'r un drosedd.

Mae Renny Price, 22, o Glôs Edgemoor, Cilâ Uchaf, Abertawe, ond bydd rhaid iddo dalu dros £770 o ddirwyon a chostau am dipio anghyfreithlon ac am beidio â meddu ar drwydded cludo gwastraff.

Cyfaddefodd iddo waredu bagiau o wastraff, matres ac eitemau'r cartref ar dir y tu ôl i garej Shell ar Heol Dafen ar 27 Awst 2017.

Gwnaeth swyddogion gorfodi Cyngor Sir Caerfyrddin nodi rhif cofrestru'r fan tipio Ford Transit a welwyd yn gyrru heibio i'r camera teledu cylch cyfyng yng nghwrt blaen y safle yn llawn eitemau gwastraff, ac yn dychwelyd yn wag dair munud yn ddiweddarach.

Rai diwrnodau'n ddiweddarach, ar siawns, gwelodd y swyddogion y fan yn cael ei gyrru ger Trostre yn Llanelli, a'i dilyn i'r Queensway yn Abertawe lle aethant at y gyrrwr, sef Renny Price.

Cyfaddefodd iddo dipio'r sbwriel yn Nafen, a dywedodd ei fod yn credu mai 'tip' ar gyfer gwastraff oedd y safle. Cyfaddefodd hefyd nad oedd ganddo drwydded cludo gwastraff, gan ddweud ei fod yn credu bod trwydded ei dad yn berthnasol iddo, er nad yw'n cael ei gyflogi gan ei dad.

Roedd ei dad, Rennie Price, yn y cerbyd pan gyflawnwyd y drosedd.

Roedd y Cyngor wedi anfon llythyrau i'r cyfeiriad a ddarparwyd, ond rhoddwyd gwybod gan y landlord nad oeddent yn byw yno mwyach.

Cafodd swyddogion y Cyngor gymorth gan Heddlu Dyfed-Powys a rhoddwyd gwarant i'w harestio.

Ymddangosodd ei dad yn y llys ym mis Gorffennaf 2018 lle cyfaddefodd iddo dipio'n anghyfreithlon a chafodd ddirwy o £745, yn ogystal â chostau o £430 a gordal dioddefwr.

Cymerodd fwy o amser i ddod â'r mab gerbron llys, ond ymddangosodd yn Llys Ynadon Llanelli ar 4 Ionawr 2019, lle cafodd ddirwy o £360 am dipio anghyfreithlon, £50 am beidio â meddu ar drwydded cludo gwastraff, a gorchymyn i dalu costau o £360.24.

Dywedodd Price wrth y llys ei fod yn flin am yr hyn a wnaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gorfodi a Diogelu'r Cyhoedd: "Cymerodd dros flwyddyn i ddod â'r dyn hwn gerbron y llys, ond oherwydd dyfalbarhad ein swyddogion, gyda chymorth Heddlu Dyfed-Powys, rydym wedi dod ag ef o flaen ei well o'r diwedd.

"Nid oes byth esgus am dipio anghyfreithlon - mae'n anharddu lle, mae'n beryglus ac mae'n costio llawer o arian i'w lanhau. Mae yna ffordd gywir i bawb waredu eu gwastraff mewn modd cyfrifol, mae'n drueni bod rhai pobl yn dewis peidio â defnyddio'r cyfleusterau hyn."