Disgwyl i'r Bwrdd Gweithredol roi hwb ariannol i ysgolion

479 diwrnod yn ôl

Mae disgwyl i Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin gytuno i gynyddu'r gyllideb addysg ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Er gwaethaf wynebu'r posibilrwydd o gyflawni £27 miliwn o arbedion effeithlonrwydd dros y tair blynedd nesaf, a llai o gyllid gan Lywodraeth Cymru, gallai swm ychwanegol o £2.6 miliwn gael ei ddyrannu i ysgolion yn y flwyddyn ariannol nesaf er mwyn rhoi hwb i'r gyllideb addysg sydd mewn sefyllfa niwtral yn ariannol.

Bydd yr arian yn dod o gyllid ychwanegol gan y Cyngor a grantiau newydd.

Mae Aelodau wedi adolygu'r strategaeth a gymeradwywyd ganddynt ym mis Tachwedd yn dilyn yr adborth o'r ymgynghoriad ynghylch y gyllideb, a disgwylir y byddant yn cytuno ar y cynnig ar 4 Chwefror.

Fodd bynnag, y 74 aelod o'r Cyngor Llawn sydd yn gyfrifol am y penderfyniad terfynol ynghylch cyllideb y cyngor ar gyfer 2019-20, a byddant yn cwrdd ar 20 Chwefror i drafod argymhellion y Bwrdd Gweithredol.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg, y byddai'r gyllideb ddiwygiedig yn newyddion da i ysgolion.

"Rydym bob amser wedi ymdrechu i amddiffyn addysg rhag toriadau i'r gyllideb, ac mae hynny wedi dod yn fwyfwy anodd," meddai.

"Ym mis Tachwedd, cytunwyd ar gyllideb niwtral yn ariannol ar gyfer ysgolion, sef yr opsiwn gorau ar yr adeg honno gan ystyried ein bod yn wynebu toriad o 0.5% yng nghyllid Llywodraeth Cymru.

"Fodd bynnag, fel Aelodau'r Bwrdd Gweithredol, rydym yn teimlo'n gryf bod angen i ni flaenoriaethu ein cymorth ar gyfer ysgolion, gan adlewyrchu'r sylwadau rydym wedi'u derbyn gan benaethiaid ac aelodau'r cyhoedd drwy'r ymgynghoriad diweddar ynghylch y gyllideb.

"Dyna pam, ar 4 Chwefror, byddwn yn cynnig cymorth i ysgolion drwy roi cynnydd o £2.6 miliwn yn eu cyllidebau sy'n gyfwerth â chynnydd ychwanegol o 2.4 y cant mewn cyllid ysgolion ar gyfer 2019-20, gan atal y sefyllfa niwtral yn ariannol rydym wedi bod yn paratoi ar ei chyfer.

"Rwy'n siŵr y bydd y cymorth hanfodol hwn ar gyfer ysgolion yn cael ei groesawu, a bydd yn rhoi sicrwydd ein bod wedi gwrando ar eu pryderon."