Pa mor barod yw'r Heddlu ar gyfer Brexit?

25 diwrnod yn ôl

Bydd Dafydd Llywelyn, Comisiynydd Heddlu Dyfed-Powys, yn rhoi amlinelliad o ba baratoadau y mae'r heddlu yn eu gwneud ar gyfer Brexit yng nghyfarfod Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys ddydd Gwener.

Mae'r Cynghorydd William Powell, aelod o'r Panel sy'n cynrychioli Powys, wedi cyflwyno'r  cwestiwn hwn i Mr Llywelyn yn dilyn rhybuddion gan ffigurau uwch-swyddogion yr heddlu ledled y DU fod potensial y bydd amharu'n digwydd o ran trafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus a bod risg y bydd aflonyddwch sifil pan - neu os bydd - Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys  yn cyfarfod yn Neuadd y Sir, Caerfyrddin, ddydd Gwener, 25 Ionawr er mwyn cael ymateb i'r cwestiwn hwn a rhai eraill.

Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd, a'r cyfryngau, fod yn bresennol i glywed yr hyn sydd gan y Comisiynydd i'w ddweud.

Bydd y cyfarfod hefyd yn cael ei weddarlledu'n fyw, a bydd modd gweld archif o'r cyfarfod ar-lein.

Rôl y Panel yw dwyn y Comisiynydd i gyfrif.

Mae'r Panel yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o'r pedwar awdurdod lleol yn ardal yr Heddlu, a dau aelod annibynnol.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Lloyd Jones, Cadeirydd y Panel: "Mae Brexit yn hawlio'r sylw yn y newyddion ac yn bwnc trafod ledled y sir. Fel Panel, mae'n bwysig ein bod yn ceisio sicrwydd bod Heddlu Dyfed-Powys wedi paratoi ac yn barod i ymdrin ag unrhyw effaith bosibl.

"Nid y pwnc hwn fydd yr unig bwnc trafod, byddwn hefyd yn clywed ymateb y Comisiynydd i gwestiynau am droseddau gwledig, troseddau difrifol a chyfundrefnol a thwyll.

"Byddwn hefyd yn cael cyfle i drafod praesept yr heddlu a chraffu ar unrhyw benderfyniadau y mae wedi'u gwneud yn y misoedd diwethaf.

"Rydym yn gobeithio y bydd pobl yn dod i weld y cyfarfod yn bersonol, neu'n manteisio ar y cyfle i'w wylio'n fyw ar y gweddarllediad."

Ewch i www.panelheddluathroseddudp.cymru/ i gael rhagor o wybodaeth am gyfarfod ddydd Gwener, darllen yr agenda a gwylio'r gweddarllediad o'r cyfarfod.

Bydd cyfarfod Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys yn dechrau am 11.15yb