Rhagor o welliannau ffyrdd ar y gweill ar gyfer Rhydaman

260 diwrnod yn ôl

Bydd cynllun gwella ffyrdd yn cael ei gyflwyno cyn hir er budd gyrwyr a cherddwyr yng nghanol tref Rhydaman.

Ymhlith y newidiadau a fydd yn cael eu rhoi ar waith y mae lôn ychwanegol ar gyfer traffig sy'n troi i'r dde i Stryd y Coleg o Stryd Marged.

O dan y cynllun gan Gyngor Sir Caerfyrddin, bydd ffordd gerbydau Stryd y Coleg hefyd yn cael ei lledu rhwng ei chyffordd â Stryd Marged a'r ffordd fynediad i'r orsaf fysiau a'r maes parcio.

Caiff y gwaith ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Bydd elfennau eraill y cynllun yn cynnwys adleoli croesfan i gerddwyr a gosod lloches i gerddwyr i helpu pobl i groesi'r ffordd.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros yr Amgylchedd: “Hwn fydd y cynllun gwella ffyrdd diweddaraf i gael ei gyflwyno yn y sir er budd modurwyr a cherddwyr, wrth i ni barhau i wella llif traffig a diogelwch ffyrdd ledled Sir Gaerfyrddin.

“Bydd y gwaith hwn yn dilyn nifer o welliannau ffyrdd eraill a wnaed yng nghanol tref Rhydaman yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys adeiladu wal gynnal y tu allan i'r hen orsaf heddlu a'r gwaith hanfodol o ddargyfeirio cyfleustodau ar y ffordd gerbydau gerllaw.

“Er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar draffig, bydd y cynllun a fwriedir wrth gyffordd Stryd Marged a Stryd y Coleg - sy'n mynd i'r afael â phryderon a godwyd gan bobl leol - ond yn dechrau pan fydd y gwaith cyfredol a wneir yn Stryd y Gwynt wedi gorffen.

“Byddwn hefyd yn gwneud popeth o fewn ein gallu er mwyn amharu cyn lleied â phosibl ar fodurwyr a cherddwyr tra bydd y gwaith yn digwydd.”

Rhagwelir y bydd y gwaith ar y cynllun hwn yn dechrau erbyn diwedd mis Chwefror 2019.

Bydd y Cyngor yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r gymuned gyfagos ynglŷn â dyddiad dechrau ac amserlen fras ar gyfer y gwaith cyn gynted ag y bydd y manylion wedi'u cadarnhau.