Y Cyngor yn falch o gyhoeddi ei statws Hyrwyddwr Amrywiaeth

479 diwrnod yn ôl

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn falch o gyhoeddi ei rôl fel Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall Cymru, gan hybu cynhwysiant a chydraddoldeb ar gyfer ei staff a'r gymuned lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT).

Fel un o'r 20 Cyflogwr Gorau ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall Cymru yn flaenorol, mae'r cyngor wedi ailgadarnhau ei ymrwymiad i gefnogi gweithwyr LGBT drwy ymuno â'r cynllun Hyrwyddwyr, gyda golwg ar adnewyddu ei le yn y Mynegai.

Dywedodd y Cynghorydd Cefin Campbell, Hyrwyddwr Cydraddoldeb y cyngor: "Mae pawb, waeth beth fo'u cyfeiriadedd rhywiol, yn haeddu cael eu trin yn gyfartal, ac fel prif gyflogwr rydym yn falch o gael ailgadarnhau ein hymrwymiad a'n cefnogaeth i'n cydweithwyr LGBT, yn enwedig yn ystod Mis Hanes LGBT.

"Mae'n bleser gennym weithio gyda Stonewall Cymru i sicrhau bod ein gweithle yn gwbl gynhwysol. Fel Hyrwyddwr Amrywiaeth, rydym yn elwa ar fod yn rhan o rwydwaith mawr o gyflogwyr, sy'n darparu arweiniad a chymorth arbenigol i sicrhau bod ein strategaethau a'n polisïau yn gweithio i'n gweithwyr a'n dinasyddion."

Ychwanegodd y Cynghorydd Mair Stephens, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol â chyfrifoldeb dros adnoddau dynol: "Rydym yn gwbl ymroddedig i sicrhau cyfle cyfartal ac yn mynd ati i hyrwyddo amrywiaeth er mwyn creu amgylchedd lle mae'r holl staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u croesawu."

Stonewall yw elusen fwyaf Ewrop ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol. Y rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth yw'r brif raglen i gyflogwyr o ran sicrhau bod yr holl staff LGBT yn cael eu derbyn yn ddieithriad yn y gweithle.

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: “Rydym yn gyffrous i weld Cyngor Sir Caerfyrddin yn ailymuno â'r rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth. Nod y rhaglen yw helpu sefydliadau i ddatblygu eu gwaith cynhwysiant o ran LGBT drwy gymorth wedi'i deilwra a rhannu arfer da. Dros y deuddeg mis nesaf a thu hwnt, byddwn ni'n gweithio gyda'n gilydd er mwyn edrych ar bob agwedd o'r sefydliad gan gynnwys recriwtio, hyfforddiant ac ymgysylltu cymunedol gyda'r nod o sicrhau bod cydraddoldeb o ran LGBT yn cael ei ymgorffori ym mhob agwedd o waith y Cyngor.”