Ymgysylltu ynghylch diogelwch ffyrdd ar yr A485

38 diwrnod yn ôl

Mae ddigwyddiad ymgysylltu i drafod blaenoriaethau diogelwch ffyrdd ar hyd yr A485, sy'n cysylltu Caerfyrddin â Llanybydder a Chwm-ann yng ngogledd Sir Gaerfyrddin.

Tîm Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n arwain y digwyddiadau, mewn partneriaeth ag Uned Plismona Ffyrdd Heddlu Dyfed-Powys; Tîm Diogelwch Ffyrdd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru;  Partneriaeth Gan Bwyll; Sefydliad Gyrwyr Safon Uwch; a Gyrwyr a Reidwyr Safon Uwch De Cymru y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau (ROSPA).

Caiff y digwyddiad eu hariannu gan Grant Diogelwch Ffyrdd Llywodraeth Cymru.

Gall pobl glywed am y blaenoriaethau diogelwch presennol ar hyd y ffordd hon a'r gweithgareddau diogelwch ffyrdd yn yr ardal, yn ogystal â chael cyfle i ofyn cwestiynau a chynyddu ymwybyddiaeth o broblemau lleol o ran diogelwch ffyrdd.

Rhoddir sylw'n ogystal i rwydweithiau a grwpiau diogelwch ffyrdd cymunedol yn yr ardal.

Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Ysgol Gymunedol Ysgol Carreg Hirfaen, 4 Mawrth, 4.30pm a 7.30pm.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae'r A485 yn ffordd brysur a phoblogaidd ac mae'n bwysig bod y bobl sy'n ei defnyddio'n aml, neu sy'n byw ar hyd-ddi, yn cael cyfle i ddweud eu dweud am flaenoriaethau diogelwch. Rydym ni'n gobeithio daw nifer go dda i'r digwyddiadau.”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Nicola Olsson yn y tîm diogelwch ffyrdd ar 01267 228287.