Cynigion amgylcheddol o ran y gyllideb yn cael eu tynnu'n ôl

226 diwrnod yn ôl

Mae sawl cynnig cyllidebol a allai fod wedi cael effaith ar wasanaethau rheng flaen yr amgylchedd wedi cael eu tynnu'n ôl gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd, ei bod wrth ei bodd bod ei chydweithwyr wedi cytuno i gael gwared ar rai o'r cynigion llymaf ar gyfer arbedion a argymhellwyd i'r Cyngor Llawn yn adroddiad y gyllideb.

Mae'n golygu na fydd y gwaith graeanu yn y gaeaf yn cael ei leihau, sef cynnig a fyddai wedi arbed £32,000 y flwyddyn i'r Awdurdod.

Dywedodd y Cynghorydd Evans, yn ogystal ag adlewyrchu barn amlwg y cyhoedd a gasglwyd fel rhan o'r ymarfer ymgynghori diweddar ynghylch y gyllideb, ei bod yn bosibl y gallai'r penderfyniad i wneud arbedion yn y gwasanaethau graeanu fod wedi effeithio ar ddiogelwch y cyhoedd.

Mae lefel yr arbedion a gynigiwyd yn wreiddiol ar gyfer ysgubo ffyrdd gwledig hefyd wedi'i hailystyried yn sgil adborth gan y cyhoedd. Mae hyn yn golygu mai dim ond £100,000 yw'r gostyngiad arfaethedig i'r gyllideb bellach, gan ailsefydlu £186,000 o'r gyllideb, a rhoi blaenoriaeth i ardaloedd lle mae problemau'n digwydd.

Mae swm ychwanegol o £160,000 wedi'i roi yn y gyllideb i gyfyngu ar unrhyw gynnydd i brisiau meysydd parcio ledled y sir, er mwyn cefnogi'r economi leol. Yn sgil hyn bydd llai o effaith ar wasanaethau trafnidiaeth eraill, megis atgyweiriadau ffyrdd a llwybrau bysiau gwledig, sy'n cael cymorthdaliadau gan y refeniw a ddaw o ffïoedd parcio.

Yn olaf, mae'r Cyngor wedi sicrhau grant o £4.5 miliwn dros dair blynedd ar gyfer ailwynebu priffyrdd, gan wneud iawn am y gostyngiad arfaethedig i'r gyllideb yn y maes hwn.

Ar ôl y cyfarfod, dywedodd y Cynghorydd Evans: "Rwy'n siŵr y bydd llawer o bobl yn croesawu'r newyddion hyn. Mae wastad yn anodd pennu cyllideb gytbwys ond dywedom y byddem yn gwrando ar farn y bobl leol, ac rydym wedi gwneud hynny. Rwy'n falch bod fy nghydweithwyr ar y Bwrdd Gweithredol wedi cefnogi'r newidiadau hyn i'r cynigion, sy'n golygu y bydd llai o effaith ar y gwasanaethau y mae pobl wir yn poeni amdanynt."

Bydd y Cyngor Llawn yn cwrdd er mwyn trafod cyllideb 2019-20 a chytuno arni ar 20 Chwefror.