Dileu cynigion gwerth hanner miliwn o bunnoedd o'r gyllideb

256 diwrnod yn ôl

Mae Bwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dileu gwerth dros hanner miliwn o bunnoedd o gynigion arfaethedig o'r gyllideb y mae wedi'i hargymell i'r Cyngor Llawn.

Mae nifer o gynigion wedi'u tynnu'n ôl yn llwyr, a rhai eraill wedi cael eu rhewi neu eu gohirio am flwyddyn.

Os bydd y gyllideb yn cael ei chymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 20 Chwefror, golyga y bydd y Dreth Gyngor yn cynyddu 4.89 y cant - lefel a fydd yn galluogi'r cyngor i ddarparu gwasanaethau a buddsoddi mewn meysydd allweddol, gan leihau'r effaith ar y cyhoedd.

Dywedodd y Cynghorydd David Jenkins, Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, fod y setliad cyllideb gwell na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru wedi helpu'r Bwrdd Gweithredol i osod ei gyllideb refeniw ddrafft.

Fodd bynnag, nododd fod y pwysau ychwanegol - yn enwedig o ran gofal cymdeithasol - yn golygu ei fod mewn gwirionedd yn ostyngiad.

Mae nifer o'r cynigion a dynnwyd yn ôl o'r gyllideb a argymhellir yn rhai a wrthwynebwyd yn gryf yn yr ymgynghoriad diweddar ynghylch y gyllideb, gan gynnwys lleihau gwaith graeanu dros y gaeaf.

Mae nifer o gynigion wedi'u gohirio, gan gynnwys gostyngiadau arfaethedig i Wasanaethau Cymorth i Ieuenctid a Seicoleg Addysg, a'r bwriad i gau Canolfan Addysg Awyr Agored Pentywyn.

Yn y cyfamser, mae prisiau prydau ysgol a ffioedd parcio wedi'u rhewi, ac mae arian ychwanegol wedi cael ei roi i'r gyllideb ar gyfer addysg a gofal cymdeithasol.

Wrth siarad yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol, dywedodd y Cynghorydd Jenkins: "Un peth sy'n glir yn gyffredinol o'r ymgynghoriad yw bod pobl yn sylweddoli bod angen gwneud dewisiadau anodd.

“Mae mabwysiadu'r cynigion hyn yn galluogi'r Bwrdd Gweithredol i gyflwyno cyllideb deg a chytbwys i'r Cyngor Sir, sy'n ymateb i'r prif bryderon a fynegwyd yn y broses ymgynghori ac yn darparu adnoddau ychwanegol sylweddol i wasanaethau hanfodol.

"Rwyf i fel yr Aelod sy'n gyfrifol am Adnoddau, ynghyd â fy nghyd-aelodau, wedi gwneud ymdrech i wrando ar bryderon y cyhoedd a’r cyd-aelodau ac ymateb yn briodol."

Ychwanegodd: “Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad neu ymateb i'r arolygon. Roedd hyn wedi galluogi trafodaeth helaeth ynghylch y gyllideb ac wedi rhoi adborth sylweddol cyffredinol i ni o ran y cynigion gwreiddiol a gyflwynwyd.

"Fodd bynnag, mae'n rhaid i mi ddweud, cawsom ymateb gwael gan y gymuned ac mae angen i ni ystyried y flwyddyn nesaf sut yr ydym yn ymgysylltu â'r cyhoedd."