Galwad ffôn ddrud i berchennog am beidio â chodi baw ei gi

206 diwrnod yn ôl

Bydd dyn o Lanelli a oedd yn sgwrsio ar ei ffôn a heb sylweddoli fod ei gi wedi baeddu yn talu mwy na £370 am beidio â chlirio'r baw ar unwaith.

Erlynwyd Lee Evans, o Stryd Dillwyn, Llanelli, gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ôl i ddau swyddog gorfodi ei weld yn cerdded ei gi ar hyd lôn sy'n arwain at y tu cefn i Goedlan y Graig a Stryd Caswell, Llanelli, ym mis Gorffennaf y llynedd.

Hanner ffordd i fyny'r lôn, stopiodd y ci a baeddu, fodd bynnag roedd y dyn 53 mlwydd oed wedi parhau i gerdded a siarad ar ei ffôn, heb sylweddoli fod ei gi wedi baeddu.

Pan ddaeth y swyddogion ato, dywedodd Evans nad oedd wedi sylweddoli bod ei gi wedi baeddu, ac wrth edrych ar y baw honnodd mai baw cath oedd yno ac nid baw ei gi.

Fodd bynnag, aeth ati i godi'r baw a derbyniodd Hysbysiad Cosb Benodedig o £100.

Ym mis Awst, ceisiodd apelio yn erbyn yr Hysbysiad Cosb Benodedig ond dywedwyd wrtho na fyddai'n cael ei ddirymu.

Erbyn mis Hydref, nid oedd yr awdurdod wedi derbyn y taliad a dywedwyd wrth Evans bod y mater yn cael ei gyfeirio at adran gwasanaethau cyfreithiol yr awdurdod.

Cafodd y drosedd, sy'n groes i Orchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (Rheolaethau Cŵn) 2016 Cyngor Sir Caerfyrddin, ei hystyried gan Ynadon Llanelli ddydd Gwener, 15 Chwefror 2019.

Plediodd Evans yn euog drwy'r post, gan ddweud yn ei amddiffyniad nad oedd wedi sylweddoli bod y ci wedi baeddu gan ei fod yn siarad ar ei ffôn, ei fod bob amser yn cario bagiau gydag ef, a'i fod wedi codi'r baw pan dynnwyd ei sylw at y mater gan y swyddogion.

Eglurodd hefyd fod problemau iechyd a phrofedigaeth deuluol wedi cyfrannu at ei fethiant i dalu'r hysbysiad cosb benodedig.

Cafodd ddirwy o £100, a gorchmynnwyd iddo dalu costau o £240.24 a gordal dioddefwyr sef £30.

Dywedodd y Cynghorydd Philip Hughes, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Faterion Gorfodi: “Yn anffodus, nid yw'r ffaith bod eich sylw ar rywbeth arall yn esgus dros beidio â glanhau ar ôl eich ci.  Pan fo’r ci yn eich gofal, rhaid i chi sicrhau eich bod yn berchennog cyfrifol ac yn clirio unrhyw lanast y mae'n ei wneud.”