Menter diogelwch newydd ar gyfer safleoedd trwyddedig

206 diwrnod yn ôl

Rhai o’r deiliaid trwyddedau, goruchwylwyr drysau a staff y safleoedd a fynychodd y fenter trwyddedu newydd i gynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelu yng Nghaerfyrddin, a drefnwyd gan adain drwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin ynghyd â Heddlu Dyfed-Powys ac Awdurdod y Diwydiant Diogelu.

Mae cynrychiolwyr o dros 20 o dafarnau a chlybiau yng Nghaerfyrddin wedi mynychu menter trwyddedu newydd i gynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelu.

Cafodd y digwyddiad ei drefnu gan adain drwyddedu Cyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o’i hymrwymiad cynyddol i hybu diogelu o fewn nifer o sectorau masnach.

Mae’r digwyddiad wedi cael ei gynnal mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed-Powys ac Awdurdod y Diwydiant Diogelwch, i gynnig ymwybyddiaeth i ddeiliaid trwyddedau, goruchwylwyr drysau a staff safleoedd.

Amlygodd y sesiwn yr amrywiol ffyrdd a rhesymau sy’n achosi i bobl ddod yn agored i niwed, a darparodd wybodaeth am sut i roi gwybod am y digwyddiadau hyn i’r awdurdodau perthnasol.

Mae’r sesiynau eisoes yn cael eu cyflwyno i yrwyr tacsis yn y sir.

Ymdriniwyd â phynciau fel Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, ‘Llinellau Cyffuriau’ – lle mae gangiau sy’n cyflenwi cyffuriau’n defnyddio plant i gario cyffuriau ac arian ar draws y wlad, a Chaethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl.

Hefyd rhannwyd gwybodaeth gyda’r mynychwyr, ac fe’u hanogwyd i fabwysiadu nifer o fentrau sy’n cael eu hanelu at sicrhau bod eu safleoedd yn fwy diogel, gan gynnwys y fenter ‘Ask for Angela’. Os ewch chi at y bar a gofyn am ‘Angela’, bydd y gweithwyr y tu ôl i’r bar yn gwybod eich bod angen help i ddianc rhag rhyw sefyllfa beryglus, a byddant yn eich helpu heb dynnu sylw; Bihafiwch neu cewch eich banio ac ymgyrch y Rhuban Gwyn. Rhannwyd posteri a matiau cwrw sy’n amlygu’r mentrau hynny.

Dywedodd y Cyng. Philip Hughes, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am drwyddedu: “Rydym wedi derbyn adborth gwych oddi wrth fynychwyr ein sesiwn gyntaf, ac yn awr rydym yn bwriadu dechrau adeiladu ar hyn ac ymestyn y sesiynau i drefi eraill o fewn y sir yn y misoedd sydd i ddod.

“Mae’n bwysig inni weithio gyda phartneriaid eraill fel Heddlu Dyfed-Powys i sicrhau bod deiliaid trwyddedau a’r rheini sy’n gweithio yn y diwydiant trwyddedig yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau dros y rheini sy’n ymweld â’u safle, pobl a allai fod yn agored i niwed, a’u bod yn ymwybodol o sut y gallant eu harwain at gymorth os oes angen.”

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Jayne Butler:“Mae diogelu’r rhai sy’n agored i niwed yn ein cymunedau yn flaenoriaeth gan Heddlu Dyfed-Powys. Mae gennym swyddogion yr heddlu sydd wedi eu hyfforddi i adnabod y risgiau, ond mae gennym i gyd ran i’w chwarae. Mae’n bwysig bod y rheini sy’n gweithio yn yr economi gyda’r hwyr yn ymwybodol o’r risgiau a sut i roi gwybod am unrhyw bryderon posibl sydd ganddynt. Dyma’r sesiwn gyntaf a gynhaliwyd, a thrwy weithio gyda’n partneriaid, rydym yn ystyried cyflwyno hyn ym mhob rhan o ardal yr heddlu.”

Bydd y sesiynau nawr yn cael eu cynnal ar draws y sir, gan gynnwys Llanelli a Rhydaman.