Paratoi at Brexit yn Sir Gaerfyrddin

474 diwrnod yn ôl

Mae paratoadau manwl yn cael eu rhoi ar waith ar gyfer Brexit er mwyn cefnogi pobl ar draws Sir Gaerfyrddin.

Wrth i'r Deyrnas Unedig baratoi ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio ar gynlluniau i liniaru'r effaith bosibl ledled y sir.

Ymysg y cynlluniau y mae adolygiad o holl wasanaethau'r cyngor er mwyn sicrhau bod trefniadau wrth gefn yn cael eu cyflwyno, os oes angen.

Bydd y cyngor hefyd yn darparu cymorth o ran cyfeirio a rhoi cyngor i fusnesau Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys y sector amaethyddol mewn cymunedau gwledig. Cynhelir trafodaethau cynnar â Llywodraeth Cymru pan fydd cyllid pontio neu ffrydiau cyllido ar ôl Brexit ar gael.

Mae Fforwm Cydnerthedd Lleol Dyfed-Powys bellach yn cwrdd yn rheolaidd, gyda chynrychiolaeth o'r heddlu, y cyngor a sefydliadau partner eraill, i argymell atebion i'r heriau y gallai Brexit eu peri. Mae'r cyngor hefyd wedi sefydlu Gweithgor Brexit i gynllunio ar gyfer Brexit.

Mae tudalen ddynodedig wedi'i chreu ar wefan y cyngor, sy'n amlinellu'r paratoadau y mae'r cyngor yn eu gwneud. Mae'r dudalen hefyd yn cynnwys gwybodaeth am Gynllun Setliad yr UE gan Lywodraeth y DU, ac yn cyfeirio preswylwyr a busnesau at wybodaeth bellach gan Lywodraeth Cymru am yr holl faterion sy'n ymwneud â Brexit.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Mae'n bosibl y bydd Brexit yn cael effaith ar bob rhan o'r DU, gan gynnwys Sir Gaerfyrddin, felly mae angen i'r sir fod yn barod ar gyfer yr heriau y bydd yn eu peri a'r cyfleoedd a allai fod ar gael ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

"Yn dilyn cyngor gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, rydym yn gweithio'n agos ochr yn ochr â'n partneriaid ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn lliniaru'r effaith bosibl ar wasanaethau, wrth sicrhau bod system gyfeirio a darparu cyngor briodol ar gael i breswylwyr a busnesau yn ein holl gymunedau.

"Byddwn hefyd yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod yn uchel ar agenda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wrth i ni geisio diogelu swyddi, creu cyfleoedd gwaith newydd a denu rhagor o fuddsoddiad yn y dyfodol."

Mae cynlluniau eraill y cyngor yn cynnwys codi ymwybyddiaeth o Sir Gaerfyrddin yng Nghynllun Setliad yr UE gan Lywodraeth y DU, sy'n gofyn am geisiadau gan Ddinasyddion yr UE i sicrhau eu hawliau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl Brexit.

Ar ôl penderfynu'n derfynol ar gytundeb Brexit Llywodraeth y DU, bydd y Cyngor hefyd yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er mwyn trefnu digwyddiadau gwybodaeth ledled y sir.