Agor Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin yn swyddogol

196 diwrnod yn ôl

Agoriad swyddogol Gorllewin Caerfyrddin - Cyng Hazel Evans from Cyngor Sir Gâr | Carms Council on Vimeo.

Mae ffordd gyswllt newydd gwerth £6.15miliwn sy'n cysylltu canol tref Caerfyrddin â'r gorllewin wedi agor yn swyddogol.

Dan arweiniad Cyngor Sir Caerfyrddin, agorodd cynllun Gorllewin Caerfyrddin i gerbydau brynhawn ddydd Gwener (8 Mawrth, 2019).

Mae'r ffordd yn cysylltu'r A40 ger Travellers Rest â Ffordd y Coleg, gan ddarparu mynediad uniongyrchol i'r rhwydwaith cefnffyrdd ar gyfer safleoedd cyflogaeth allweddol sef Parc Dewi Sant, Hafan Derwen Bwrdd Iechyd Hywel Dda a champws Caerfyrddin Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffordd newydd hefyd yn gwasanaethu pencadlys newydd S4C, sef Yr Egin, sy'n brosiect mawr ar gyfer Dinas-ranbarth Bae Abertawe.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ariannu'r cynllun, gyda chymorth grant Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, a chyfraniad gan y datblygwyr drwy gytundeb cynllunio.

Mae Gorllewin Caerfyrddin wedi'i nodi'n safle strategol yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor ac mae wedi cael ei ddynodi ar gyfer datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys 1,100 o dai newydd, ysgol gynradd, lle cyflogaeth, canolfan siopa fach, man agored a thai fforddiadwy.

Cwmni lleol sef Alun Griffiths (Contractors) Ltd sydd wedi cyflawni'r cynllun, gan gwblhau'r cam cyntaf ym mis Hydref 2017 ac agor cyffordd newydd yn Heol Ffynnon Job, gosod gwasanaethau a ffurfio llwybr y ffordd. Hefyd, mae pont fwa newydd wedi cael ei hadeiladu dros Nant Tawelan.

Dechreuwyd ar yr ail gam ym mis Mai 2018 a chafodd hwn ei gwblhau yr wythnos hon.

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, sef yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae hwn yn gynllun trafnidiaeth enfawr a fydd yn gwella'r rhwydwaith ffyrdd ac yn ategu nifer o gynlluniau datblygu allweddol sydd ar y gweill ar gyfer Gorllewin Caerfyrddin. Bydd yn helpu i leihau tagfeydd traffig yn y rhan brysur hon o'r dref, ac yn lleihau amser teithio i gymudwyr yn ogystal â bod yn fuddiol i'r amgylchedd.”

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, yr Arweinydd ac Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio: “Mae Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin yn dod a budd economaidd sylweddol i'r sir, gan greu cysylltiadau newydd ar gyfer busnesau yn y tymor hir. Mae hefyd wedi creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yn ystod y cyfnod adeiladu.

“Rydym yn ddiolchgar i Alun Griffiths (Contractors) Ltd am gyflawni'r cynllun hwn, ac roeddem yn falch o weld pobl yn defnyddio’r ffordd ychydig funudau ar ôl agor ei hagor yn swyddogol.”

 

Ffigurau…

Mae wedi bod yn dipyn o gamp i gyflawni Ffordd Gyswllt Gorllewin Caerfyrddin ….

  • Crëwyd 1,800 metr o ffordd
  • Cloddiwyd 40,000 tunnell o ddaear
  • Gosodwyd 13,000m2 o darmac
  • Gosodwyd 4,000 metr o gyrbau
  • Gosodwyd 2,500 metr o bibellau draenio
  • Gosodwyd 90 o bolion golau
  • Tair cylchfan
  • Adeiladwyd un bont â bwa 19 metr o goncrit wedi'i rag-gastio
  • Un gyffordd â signalau