Cytuno ar ardrethi is i fusnesau Sir Gaerfyrddin unwaith eto

555 diwrnod yn ôl

Bydd tua 600 o fusnesau i gychwyn yn cael budd o'r pecyn rhyddhad ardrethi yn dilyn penderfyniad gan Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin.

Bydd y Cyngor yn cefnogi Cynllun Rhyddhad Ardrethi y Stryd Fawr sydd ar gael i awdurdodau gan Lywodraeth Cymru. Mae'r cynllun wedi'i anelu at fusnesau yng Nghymru sy'n cael eu defnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf fel safleoedd adwerthu megis  siopau, bwytai, tafarnau a chaffis.

Nod y cynllun yw darparu cymorth ar gyfer busnesau adwerthu cymwys drwy gynnig disgownt o hyd at £2,500 ar y bil ardrethi annomestig fesul eiddo, a hynny i adwerthwyr mewn safleoedd sydd â gwerth ardrethol o £50,000 neu lai ym mlwyddyn ariannol 2019-20, yn amodol ar derfynau Cymorth Gwladwriaethol.

Bydd y rheiny sy'n cael Rhyddhad Ardrethi y Stryd Fawr yn 2018/19 yn cael y rhyddhad yn awtomatig, tra bydd busnesau cymwys eraill yn cael eu dynodi ac yn derbyn ffurflen gais ym mis Ebrill.

Cafodd yr argymhelliad a gyflwynwyd gerbron y Bwrdd Gweithredol gan y Cynghorydd David Jenkins, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, ei gefnogi yn unfrydol.

Dywedodd y Cynghorydd Mair Stephens, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: "Mae llawer o fusnesau yn ein cymunedau a allai gael budd o hyn. Yn sicr, dyma rywbeth yr ydym i gyd yn ei werthfawrogi'n fawr."