Gweld tai fforddiadwy i'w rhentu neu eu prynu ar-lein

199 diwrnod yn ôl

Cyn bo hir bydd pobl ar y gofrestr tai yn Sir Gaerfyrddin yn gallu mynd ar-lein i weld y tai sydd ar gael i'w rhentu.

Bydd yr holl dai gwag sy'n barod i breswylwyr a thai cost isel i'w prynu yn cael eu hysbysebu o dan gynllun newydd y Cyngor o'r enw Canfod Cartref.

Bydd y cynllun yn cymryd lle'r system bresennol o 29 Mawrth ymlaen, ac mae'n dod yn sgil adolygiad o bolisi'r Cyngor o ran dyrannu tai.

Bydd angen i'r ymgeiswyr presennol drosglwyddo i'r system newydd cyn diwedd y mis er mwyn aros ar y rhestr neu allu mynegi diddordeb yn unrhyw un o'r tai a hysbysebir ar-lein.

I'r rheiny sydd heb fynediad at wasanaethau ar-lein, bydd cymorth ar gael yn ein canolfannau gwasanaethau cwsmeriaid Hwb ledled y sir.

Bydd y drefn flaenoriaeth ar gyfer dyraniadau'n aros yr un peth â'r system bresennol.

Byddwn yn cysylltu â phawb sydd ar y gofrestr dewis tai cyn pen yr wythnos neu ddwy nesaf.

Dywedodd yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Dai, sef y Cynghorydd Linda Davies-Evans: "Mae Canfod Cartref wedi'i ddatblygu ar ôl gwrando ar farn pobl ynghylch y ffordd yr ydym yn dyrannu ein tai. Am y tro cyntaf bydd pobl ar y gofrestr tai yn gallu dewis y tŷ sy'n addas iddynt. Os ydych wedi cael eich manylion mewngofnodi, cofiwch fynd ar-lein a chwblhau'r broses gofrestru neu ni allwch gyflwyno cynigion ar gyfer y tai sy'n cael eu hysbysebu."

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/tai neu galwch opsiynau tai ar 01554 899389