Lansio Cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy

218 diwrnod yn ôl

A ydych yn fyfyriwr ac yn gyw entrepreneur sy'n chwilio am gymorth i sefydlu eich busnes newydd?

Rydym bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer cystadleuaeth Bwrsariaeth y Goleudy am eleni.

£5,000 yw'r wobr, ynghyd â swyddfa am ddim am flwyddyn yng Nghanolfan Fenter y Goleudy yn Nafen, Llanelli.

Bydd cymorth mentora yn cael ei gynnig i'r enillydd hefyd mewn ymgais i ddatblygu ei fusnes.

Bydd y sawl a ddaw'n ail yn derbyn £2,000 a swyddfa am ddim am chwe mis, a'r sawl fydd yn drydydd yn cael £1,000 a swyddfa am ddim am chwe mis.

Mae Bwrsariaeth y Goleudy yn agored i fyfyrwyr addysg bellach ac addysg uwch sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin neu sydd am sefydlu eu busnes yn y sir.

Mae'r gystadleuaeth flynyddol yn cael ei rhoi ar waith gan Gyngor Sir Caerfyrddin, mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac mae'n rhan o ymrwymiad y Cyngor i ddatblygu entrepreneuriaeth yn y sir.

Enillydd y llynedd oedd Biscuit's Barkery, busnes a sefydlwyd gan Amanda Thomas, sy'n dwlu ar gŵn, a'i chynnig busnes oedd darparu trîts llawn maeth i gŵn. Adeg y gystadleuaeth y llynedd, megis dechrau oedd y busnes felly roedd ennill y Fwrsariaeth wedi rhoi modd i Amanda gael y busnes ar ei draed.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rwy'n edrych ymlaen at lansiad y gystadleuaeth hon bob blwyddyn, wrth i ni ddod o hyd i rai o'r entrepreneuriaid newydd arbennig sydd gyda ni yn y sir. Dywed enillwyr blaenorol fod y gystadleuaeth yn amhrisiadwy, a hynny nid yn unig am fod cyfle i gael swyddfa mewn canolfan mor wych â'r Goleudy, ond am fod cymorth ar gael gan dîm o fentoriaid busnes o'r sector preifat a chyhoeddus."

Dywedodd Becky Pask, Cydgysylltydd Entrepreneuriaeth Cyflogadwyedd Coleg Sir Gâr: “Mae'r fwrsariaeth hon yn gyfle rhagorol i'r sawl sy'n meddu ar feddwl entrepreneuraidd fwrw ati i gychwyn ar eu syniad busnes neu ddatblygu busnes sydd eisoes yn bodoli.

“Mae enillwyr y gorffennol wedi elwa ar y cymorth ymarferol sydd ar gael drwy'r fwrsariaeth yn ogystal â'r gefnogaeth ariannol, gan eu helpu i droi'r hyn maen nhw'n angerddol drosto yn rhywbeth y gallan nhw wneud elw ohono.”

Meddai Roger Maidment, Deon Cyfadran Busnes a Rheolaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: “Mae'n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gydweithio ar y fenter hon gyda'r nod o annog entrepreneuriaid y dyfodol o fewn Sir Gaerfyrddin. Fel Prifysgol sector deuol, ein cenhadaeth yw ‘Trawsnewid Addysg, Trawsnewid Bywydau’ – drwy ddatblygu rhaglenni addysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac yn cyfrannu at ein gweledigaeth o drawsnewid, siapio a datblygu dyfodol drwy ysgogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth, ar draws Cymru a thu hwnt. Mae gweithio ar y cyd ar fentrau fel Gwobr Bwrsariaeth y Goleudy yn ganolog i gyflawni hyn gan ei fod yn cynnig cyfle i'n myfyrwyr arddangos eu sgiliau creadigol ac entrepreneuraidd a datblygu syniadau busnes go iawn sydd â'r potensial i gyfrannu at economi'r rhanbarth.”

  • Os hoffech fwy o wybodaeth neu os ydych am wneud cais am Fwrsariaeth y Goleudy, cysylltwch â Rhian Richards

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mai 2019.