Newidiadau i ganolfannau ailgylchu yn cael eu cymeradwyo

192 diwrnod yn ôl

Mae nifer o newidiadau yng nghanolfannau ailgylchu Sir Gaerfyrddin wedi cael eu cymeradwyo er mwyn ceisio gwella cyfradd ailgylchu'r sir.

Mae'n cynnwys gwahardd gwastraff masnachol; gwiriadau preswyliaeth; system hawlen i faniau, cyflwyno didoli bagiau du; ac oriau agor newydd.

Mae'r argymhellion wedi cael eu cymeradwyo gan Fwrdd Gweithredol y cyngor ac maent eisoes wedi cael cefnogaeth gan y Pwyllgor Craffu - Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd.

Y gobaith yw y bydd y mesurau hyn yn lleihau faint o wastraff masnachol sy'n cael ei waredu yn y canolfannau ailgylchu, yn ogystal â faint o wastraff sy'n dod o siroedd cyfagos, ac yn helpu i adennill gwastraff y gellir ei ailgylchu o fagiau du. Mae'r rhain i gyd yn cael effaith niweidiol ar gyfradd ailgylchu gyffredinol y sir.

Yn y cyfarfod, dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: "Dylai hyn gael effaith cadarnhaol ar yr hyn yr ydym yn dymuno ei gyflawni. Rwy'n dymuno diolch i bawb yn Sir Gaerfyrddin am bopeth y maent yn ei wneud i helpu i ailgylchu ond mae gwastraff y bagiau du'n effeithio ar ein ffigurau."

Bydd gwahardd gwastraff masnachol, gwiriadau preswyliaeth a newidiadau i oriau agor yn dod i rym ar 1 Ebrill. Gofynnir i drigolion ddangos eu trwydded yrru, bil y dreth gyngor neu fil cyfleustodau (heb fod yn hŷn na thri mis) i brofi eu bod yn byw yn Sir Gaerfyrddin; a rhaid i'r holl wastraff masnachol gael ei waredu naill ai yng ngorsaf trosglwyddo Nant-y-caws yng Nghaerfyrddin neu ar safle trwyddedig preifat arall.

Bydd angen i drigolion sydd eisiau cael gwared o wastraff y cartref mewn faniau bach neu fawr wneud cais am hawlen gan y cyngor i wneud hynny. Fodd bynnag, ni ddaw hyn i rym tan fis Mehefin a chyhoeddir rhagor o fanylion yn nes at yr amser.

Bydd didoli bagiau du ar y safle'n dod i rym o fis Hydref.

Amcangyfrifir y bydd y mesurau hyn yn cynyddu cyfradd ailgylchu'r sir 4.1% yn ogystal ag arbed £275,000 a all gael ei ddefnyddio ar gyfer mentrau ailgylchu eraill.

Ar hyn o bryd, mae Sir Gaerfyrddin yn ailgylchu oddeutu 61% o'i gwastraff, ond mae'n rhaid cynyddu'r ffigur hwn er mwyn bodloni targed statudol Llywodraeth Cymru sef 64% ar gyfer 2019/20; neu fod mewn perygl o gael cosbau ariannol mawr.

Mae pedair Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Sir Gaerfyrddin, sef Hendy-gwyn ar Daf, Nant-y-caws (Caerfyrddin), Wernddu (Rhydaman) a Throstre (Llanelli).